ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید شاسی خودرو

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی و طرح توجیهی تولید شاسی خودرو مـی باشـد که ابتدا محصول مـورد مطالعـه بـه طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت.

شاسی خودرو در تولید انواع خودروها و همچنین در بازار خدمات پس از فروش آن دارای کاربرد است. این مجموعه به عنوان یکی از قسمت های اصلی هر خودرو محسوب مـی گـردد.

و هـر ماشین از شاسـی مخصوص به خود برخوردار می باشد. البته باید گفت که در مورد بسیاری از خودروهـای سـواری ، شاسـی بصورت سرخود با اتاق اتومبیل ساخته شده و لذا این خودروها فاقد شاسی مستقل می باشند.

لیکن در مورد خودروهای کار مانند وانت ، کامیونت ، کامیون ، اتوبوس و غیره شاسی بصورت کامل وجـود داشـته و سـایر مجموعه های ماشین روی آن سوار می گردند.

در حال حاضر نیاز کشور از طریـق تولیـد داخـل و واردات تامین می گردد و پیش بینی می شود با اجرای طرح حاضر و طرح های مشابه ، کشور بطور کامـل از واردات بی نیاز گردد.

البته بخشی از تولیدات طرح نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است، مواد اولیه و همچنین قطعات نیم ساخته موردنیاز طرح بطور کامل از داخل کشور قابل تامین اسـت.

در مورد ماشین آلات تولید نیز باید گفت که کلیه این ماشین آلات از داخل کشور تامین خواهـد گردیـد. طـرح نیاز به خرید تکنولوژی نداشته و توسط افراد مجرب قابل اجرا می باشد.

معرفی و کد آیسیک محصول

محصول موردنظر طرح حاضر، تولید شاسی خودرو میباشد. در حالـت کلـی یـک خـودرو از سـه قـسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از :

شاسی خودرو

 • بدنه: بدنه خودروهای سواری از قسمت های مختلفی مثل اسکلت جوشکاری شـده،درها، گلگیرها،سـقف و غیـره تشکیل شده است ولی بدنه خودروهای باری شامل اتاق راننده و اتاق بار است.
 • موتور: مجموعه ای از قطعات مکانیکی است که انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی و مکانیکی تبدیل می شـود یـا بـه عبارت دیگر موتور دستگاهی است که با مصرف سوخت، قدرت و حرکت تولید می کند. 
 • شاسی: شاسی در اصل یک چهارضلعی است و از فولاد سخت به شکل ناودانی ساخته می شود کـه قـسمتهایی مثـل موتور، سیستم انتقال قدرت، سیستم فنربندی و سیستم ترمز و فرمان روی ان نصب می شود، مانند بسیاری از اتومبیل های سواری قدیمی و خودروهایی مثل جیپ و کامیون و اتوبوس ها را می توان نام برد.

شاسی در شکل های مختلفی وجود دارد، یک نوع شاسی را مستقل می گوینـد کـه از دو تکـه نـاودانی بلنـد از جنس فولاد سخت ولی سبک که به صورت موازی به هم وصل می شوند تشکیل شده است، این دو تکـه بـه وسیله دو رام در دو سر به یکدیگر متصل می شوند.

شاسی خودرو معمولا در قسمت عقب کمی بالاتر امده اسـت و این به خاطر ایجاد فضای بیشتر برای دیفرانسیل و فنرهاست و در قسمت جلو کمـی بـاریکتر سـاخته مـی شود که این نیز به خاطر فرمان دهی بهتر است.

در بعضی از اتومبیل های قدیمی برای استحکام شاسی در چنـد نقطه به رام های زیادتری مجهز می شوند، در صورتی که در اتومبیل های جدید رامهای تقویتی وسطی به کـار برده نمی شوند بلکه اتاق را محکم با بست های خوب به شاسی متصل می کنند.

ولی در نوع دیگر شاسی به اسم شاسی های سر خود، در واقع جزئـی از اسـکلت اتـاق اسـت.(بـرای سبکتر بودن وزن اتومبیل و به خاطر اینکه نیروی محرکه آن افزایش پیدا کند.) در طراحی شاسی سر خود از ورقهای نازک فلزی که انها را به روش شکل دادن(پروفیل) تولید می کنند، استفاده می کنند.

البته قسمت هایی از شاسی مثل کف و محوطه ی موتور و همچنین تکیه گاه های محورهای جلو و عقب کـه بیـشترین نیـرو و فشار بر انها اعمال می شود باید از ورقهایی که ضخامت بیشتری دارند، درست شوند.

ضخامت ورقها معمـولا 2 تا 3 میلیمتر است و به گونه ای جوش داده مـی شـوند کـه از اسـتحکام خـوبی برخوردارنـد، خودروهـای سواری در مقایسه با خودروهای سنگین نیروی کمی را تحمل مـی کننـد.

و روی شاسـی انهـا بـار اسـتاتیکی کمتری وارد می شود، بنابراین خودروهای سواری می توانند با سرعت زیاد حرکت کننـد و اصـولا طراحـی شاسی سر خود به همین منظور بوده است.

بنابراین با توجه بر مطالب ذکر شده در حالت کلی شاسی خودرو را از نظر ایجاد واحدهای تولیـد کننـده آن به دو دسته کلی می توان طبقه بندی کرد:

1- خودروهای شاسی و بدنه جدا از هم

در این حالت شاسی بصورت جداگانه تولید شده و به منظور مونتاژ سایر مجموعه ها در روی آن بـه خـودرو ساز تحویل می گردد که در حال خودروهای زیر از این سیستم استفاده می نمایند : خودروهای سواری شاسی بلند ، کامیونت ها ، کامیون هـا ، مینـی بـوس هـا ، میـدل بـاس هـا ، اتوبوس ها و خودروهای صنعتی.

2- خودروهای شاسی سرخود یا شاسی بدنه ی یکپارچه

در حال حاضر کلیه خودروهای سواری تولیدی کـشورمان ( باسـتثنای خودروهـای سـواری شاسـی بلنـد ) از ایـن سیستم استفاده می نمایند، در این سیستم شاسی و اتاق خودرو بصورت سرهم تولید و تحت عنوان ” اتاق ” به بازار عرضه می گردد.

و لذا می توان گفت که در اینحالت شاسی جزئی از بدنه بوده و به عبارت دیگر اتـاق ماشین طوری طراحی و ساخته می شود که کار شاسی را نیز انجام دهد و بدین ترتیب می توان عنـوان کـرد که ” این دسته از خودروهای سواری شاسی ندارند.

با توجه بر مطالب ذکر شده ، از نقطه نظر نیاز بازار به شاسی خودرو ، می توان نتیجه گیری زیـر را اسـتخراج نمود:

1- خودروهای سواری

از میان خودروهای سواری تولید کشورمان ، تنها خودروهای شاسی بلند مانند خودروهای تولید شرکت هـای پارس و گروه بهمن به عنوان ماشین های شاسی بلند نیاز به شاسی دارنـد (سـایر خودروهـای سواری تولیدی کشور نیاز به شاسی ندارند.)

شاسی خودرو

لیکن با توجه بر قیمت بالای خودرو های تولیدی شرکت هـای فوق و همچنین تعداد تولید پائین آنها ، شاسی تولید داخل نداشته و به همراه موتـور نـصب شـده روی آن و تحت عنوان ” شاسی موتور دار برای خودروهای سواری ” به کشور وارد می گردند.

2- خودروهای سنگین و نیمه سنگین

در مورد شاسی این خودروها می توان گفت که بخشی از این شاسی ها در داخل کشور تولید شده و بخـشی دیگر نیز همانند شاسی خودروهای سواری بصورت موتور دار از خارج کشور وارد می گردد (تحـت عنـوان شاسی موتور دار).

از اینرو در طرح توجیهی حاضر هدف بررسی تولید شاسی برای این گروه از خودروها مـی باشـد که شامل شاسی برای خودروهای کامیونت ها ، کامیون ها ، مینی بوس ها ، میدل باس ها ، اتوبوسـها خواهـد بود.

کد ISIC شاسی خودرو

مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن، شاسی ماشین تحت انـواع مختلـف آن دارای کـد آیـسیک بصورت زیر می باشد:

ردیف نوع محصول کد آیسیک
1 انواع شاسی خودرو 34101411
2 شاسی اتوبوس 34101413
3 شاسی خودروسواری 34101412
4 شاسی کامیون 34101415
5 شاسی مینی بوس 34101414

شماره تعرفه گمرکی

در ابتدا شرحی در مورد شاسی و جایگاه آن در خودروهای مختلف ارائه گردید، بنابراین بـا توجـه بر آن و بر اساس اطلاعات موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات ، می توان گفت که شاسی بـه علـت عدم واردات از خارج کشور ، شماره تعرفه مستقلی نداشته و تنها برای شاسی موتوردار شـماره تعرفـه هـای زیر وجود دارد:

ردیف شرح محصولات تعرفه گمرکی
1 شاسی موتوردار خودرو های سواری ، سواری کار و وانت 87060010
2 شاسی موتوردار برای اتوبوس 87060010
3 شاسی موتوردار برای مینی بوس 87060010
4 شاسی موتوردار برای کامیون و کامیونت 87060010
5 شاسی موتوردار برای کشنده های جاده ای 87060010

شرایط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیری شده اسـت کـه محـدودیت خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح زیر ، امکان واردات وجود خواهد داشت:

شاسی موتوردار خودروهای سواری ، سواری کار و وانت 65 درصد
سایر شاسی موتوردار 20 درصد

همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قـانونی بـرای واردسـازی قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن لازم است در این خصوص به مورد بسیار مهم زیر توجه شود.

الف – بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه AM , OES , OEM تقسیم میگـردد و شـرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

بازار OEM

در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی کـه امکـان سـاخت داخـل برای قطعه ای موجود نباشد خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعه موردنیاز مـینمایـد. لـذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد (خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمیکند.)

بازار OES

شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است.

بازار AM

در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفـی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.

با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا” امکـان واردات و فـروش قطعـات در بـازار OEMو OES تنها برای شرکت های خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM واحدهای مختلـف امکـان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند.

ب – محصول مورد مطالعه در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه بندی میگردند، لـذا مـصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش قریـب بـه اتفـاق ایـن قطعات در بازار OEM مصرف می شود.

و از اینرو از آنجائیکه بازار خودروسـازان قطعـه وارداتـی را خریـد نمی کند لذا واردات صرفا می توان برای عرضه در بازار خدمات پس از فروش خودرو صورت می گیرد کـه با توجه بر جزئی بودن مصرف شاسی در این بازار ، میزان واردات نیز در سطح پائینی خواهد بود.

ج – با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجه گیری است که علیرغم نبود محدودیت برای واردات، عمـلاً واردات این قطعات امکان ناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق میافتد.

بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)

محصول مورد مطالعه، سیستم شاسی خودرو است ، این محصول خود بـه عنـوان یـک کـالای واسـطه در تولید یا تعمیرات ماشینها مورد استفاده داشته و در خودروهای مختلف از مشخـصات متفـاوتی برخـوردار می باشند.

از اینرو ماهیت این قطعات (محصول) طوری است که نمیتـوان اسـتاندارد خاصـی را بـرای آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین المللی برای این قطعات وجود ندارد.

ولی باید گفت کـه تولیـد این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت میگیرد که به نوعی نیز میتـوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهای مورد نیاز در تولید تلقی نماییم.

مشخصات فنـی قطعـات در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مـصرفی و بـرگ مشخـصات مکـانیکی و متـالوژیکی از طـرف هـر خودروساز تهیه و ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امری اجتناب ناپذیر است.

همچنین لازم به ذکر است که هر شرکت خودروساز استاندارد و الزامات فنی مخصوص بـه خـود را دارا است لذا قطعه ساز لازم است برای محصولات تولیدی هر ماشین، تاییدیه فنـی آن را از خودروسـاز مربوطـه اخذ نماید پس لازم به ذکر است که در حال حاضر استاندارد ملی برای شاسی خودرو وجود ندارد.

موارد مصرف و کاربرد محصولات

محصول تولیدی طرح ، شاسی ماشین است و لذا کاملا واضـح اسـت کـه مـورد مـصرف و کـاربرد ایـن قطعات در خودروسازی است ، لیکن همانطوریکه در بالا نیز شرح داده شد ، شاسی تنها در خودروهای سواری شاسی بلند و خودروهای نیمه سنگین و سنگین مورد استفاده دارد، ولی باید گفت که شاسـی مـورد استفاده در هر ماشین متفاوت بوده و از مشخصات فنی مربوط به همان نوع تبعیت می نماید.

بررسی کالاهای جایگزین

ماهیت طرح حاضر، قطعه سازی (مجموعه سازی) است و در صنعت قطعه سازی نیـز تولیـد براسـاس مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعمل های آن صورت میگیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمیتـوان قطعه ای را تولید و عرضه کرد.

از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود دارای کاربرد است. بـه طـوری کـه در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمیتوان استفاده کرد. از اینرو در مجموع میتوان گفت کـه بـرای شاسی خودرو ، هیچگونه کالای جایگزین وجود ندارد.

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید، این قطعات خود به عنوان کـالای واسطه ای در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند.

از اینرو توسعه صـنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را میتوان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد.

در حال حاضر واحدهای صنعتی مـشابه متعـددی در کـشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو میباشند ، بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات تولیدی طـرح بـه عنوان زیرساخت های صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

مورد مصرف محصول تولیدی طرح در صنعت خـودرو مـی باشـد ، لـذا کـشورهای تـراز اول در تولیـد خودرو را میتوانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعـات مـورد مطالعـه معرفی نماییم.

لیکن باید گفت که با توجه بر موارد استفاده شاسیها (خودروهای شاسی بلند ، خودروهـای نیمه سنگین و سنگین) کشورهایی که تولیدکننده این نوع خودرو می باشـند (تولیـدکننـدگان خودروهـای سواری از این مورد استثناء می باشند.)

کشورهایی نظیر: آمریکا ، ژاپن ، چین ، اروپای غربی ، اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و اقیانوسیه و … بـه عنـوان کـشورهای مطـرح تولیدکننده ماشین میباشند، به عنوان کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده قطعات اتومبیل از جمله شاسـی نیز محسوب میگردند.

شرایط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، بـرای صـادرات محـصولات تولیـدی طـرح هیچگونـه شـرایط و محدودیتی وجود ندارد لـیکن از آنجـایی کـه ایـن محـصولات ، یـک کـالای صـنعتی و مهندسـی محـسوب میگردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جـدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.

شرایط موردنیاز برای صادرات محصولات طرح
ردیف شرایط لازم شرح
1 برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت یکی از معیارهای مهم در صادرات قطعـات خـودرو ، قیمـتهـای رقـابتی جهـانی میباشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کـلان کـشور در مقایـسه بـا کـشورهای مقصد صادرات باز می گردد.
از جمله این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، لازم است توجیه پذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد تحلیل قرار گیرد.
2 برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت قطعات خودرو ، بخصوص شاسی از سری قطعات حساس به کیفیت میباشند. از این رو برای ورود به بازار جهانی لازم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود.
3 برخورداری از توان فنی و مهندسی مناسب توان مهندسی در طراحی قطعات ، انجام فرایند مهندسی معکوس ، قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد نیاز خریدار و … از مواردی است که برخورداری تولیدکننده از توان فنی و مهندسی لازم اجتناب ناپذیر می سازد.
4 برخورداری از توان مالی مناسب دوره وصول مطالبات در صادرات عموما بالا است از اینرو لازم است صادر کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد.
5 آشنایی کامل با امور تجارت جهانی فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد.
6 برخورداری از برند معتبر در سطح جهانی کی از موارد بسیار مهم در تولید و صادرات شاسی در بازارهای جهانی ، برخورداری تولید کننده از برند معتبر می باشد، لذا در مورد شاسی نیز به نظر می رسد که تولید کننده لازم است با یک شرکت صاحب نام جهانی مشارکت Joint Venture ایجاد نماید.
روش تولید شاسی خودرو

1- برش به اندازه بلانک قطعه

اولین مرحله در تولید شاسی ، برش ورق فولادی به اندازه بلانک دو طرف شاسی می باشد که ایـن امـر  بوسیله ماشین گیوتین صورت می گیرد.

2- نورد

شکل پروفیل شاسی بصورت ناودانی و جنس فولاد شاسی از نوع سخت می باشـد. از طـرف دیگـر بـا توجه بر تحت فشار بودن این قطعه در هنگام کار روی خودرو ، نمی توان از هیچگونه روش تولید دیگر کـه سبب ایجاد تنش های مکانیکی در قطعه می شود استفاده کرد ، از اینرو برای تولیـد نـاودانی شاسـی از روش نورد استفاده می گردد.

3- سوراخکاری

شاسی مجموعه ای است که سایر قسمت های خودرو روی آن نصب می گردد و بـرای اینکـار از روش اتصال پیچ و مهره استفاده می گردد . لذا لازم است سوراخ های لازم روی شاسی انجـام گیـرد کـه ایـن امـر بوسیله دریل های چند محوره (به منظور ایجاد چند سوراخ دقیق همزمان) انجام می گیرد.

4- عملیات حرارتی

شاسی لازم است از سختی بالایی برخوردار باشد تا بدین ترتیـب بتوانـد فـشار وارده از سـوی قطعـات نصب شده روی آن را تحمل نماید ، عملیات حرارتی سبب ایجاد سختی لازم در شاسی می گردد.

5- ماشینکاری

ماشینکاری قطعات جهت تولید ابعاد و اندازه های دقیق و صافی سطح مطلوب انجـام مـی گیـرد کـه در مورد قطعات مورد مطالعه به منظور افزایش دقت ، کیفیت و نرخ تولید ، از ماشین ابزار مخصوص استفاده می گردد ، ماشینکاری شامل فرزکاری خواهد بود.

6- مونتاژ قطعات

شاسی خودرو از چند قطعه مونتاژ شده روی هم تشکیل شده است و لذا آخرین مرحلـه فراینـد تولیـد ، مونتاژ می باشد که این فعالیت توسط ماشین های پرچ انجام انجام می گیرد.

7- رنگ آمیزی 

شاسی ماشین پس از مونتاژ بصورت کوره ای رنگ می گردد تا در مقابل زنـگ زدگـی مقاومـت لازم را بدست آورد.

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

تکنولوژی و روش تولید شاسی خودرو در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام میگیرد و تاکنون روش دیگری برای این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است.

لیکن آنچه که در فرایند تولید ایـن قطعات دارای اهمیت است و حتی میتوان گفت که این عوامل کیفیت قطعه تولید شـده را تـشکیل داده و در کشورهای صنعتی از درجه بالاتری برخوردار میباشد موارد ذیل هستند:

 • توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد و آماده سازی آن
 • توان مهندسی در انجام عملیات حرارتی
 • توان مهندسی در اجرای فرایند مهندسی معکوس
 • دقت عمل در ماشینکاری (دقت تولیدی ماشین ها)
 • دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیری از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش
 • دقت عمل قالب های نورد
 • دقت عمل در سوراخکاری دقیق
تعیین نقاط قوت و ضعف در فرایند تولید محصول

با توجه بر همسان بودن تکنولوژی مورد استفاده ، نقاط قوت و ضعف خاصی نیـز بـرای آن نمـی تـوان عنوان کرد و همانطوریکه ذکر گردید توان فنی و مهندسی واحد تولید کننده و همچنین دقت و کیفیت ماشین آلات مورد استفاده اصلی ترین نقش را در تولید محصول مرغوب ایفاء می نماید.

حداقل ماشین آلات و تجهیزات

با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین آلات زیر برای یک واحد صنعتی ساخت شاسی ماشین مـوردنیاز میباشد.

ماشین آلات موردنیاز یک واحد شاسی خودرو
ردیف شرح ماشین آلات منبع تامین
1 کوره الکتریکی برای نرمالایزینگ و تمپرینگ داخل
2 دستگاه اینداکشن برای سختکاری سطحی داخل
3 ماشین مته چند محوره خارج
4 ماشین فرز چند منظوره خارج
5 ماشین نورد سرد خارج
6
ماشین دریل معمولی داخل
7
کوره رنگ و متعلقات آن داخل
8
ذستگاه گیوتین خارج

علاوه بر ماشین آلات ذکر شده در جدول بالا ، تجهیزات ذیل نیز موردنیاز خواهد بود:

ردیف شرح تجهیزات منبع تامین
1 ابزارآلات دستی و عمومی داخل
2 میزهای کار و غیره داخل
3 فیکسچرهای مونتاژ داخل
4 فیکسچرهای سوراخکاری داخل
5 قالب های نورد داخل
6 جرثقیل دستی به همراه قاب آن داخل

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

طرح حاضر نیاز به تجهیزات کارگاهی ندارد چرا که با استفاده از ماشین آلات تولیـدی آن، امکـان اجـرای فعالیتهای تعمیراتی نیز وجود دارد، همچنین در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی نیز لازم است ذکر شود که نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی در سطح یک کارگاه قطعه سازی میباشـد. این تجهیزات شامل دستگاه سـختی سـنج، دسـتگاه آزمـایش کـشش ، اسـتحکام فلزات ، دستگاه ترک یاب …. است.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید شاسی خودرو (سواری ، سنگین) کاملا استاندارد و به روز با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 22 سال سابقه کار در تهیه و تدوین طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.83 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام بنده نیاز به طرح توجیهی تولید شاسی خودرو به ظرفیت کارخانه دارم برای ارائه به صنعت و معدن و دریافت تسهیلات لطفا راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0