حراج!

طرح توجیهی تولید ماسک سه لایه نانو (خرداد 99)

(دیدگاه کاربر 5)

70,000 تومان 35,000 تومان

33 صفحه فایل word و pdf
حجم فایل : 400 کیلوبایت

لینک دانلود این پکیج بلافاصله پس از پرداخت برای شما ظاهر خواهد شد. ضمنا یک نسخه از فایل دانلودی به ایمیل شما ارسال می شود.

طرح توجیهی تولید ماسک سه لایه نانو (خرداد 99)
در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎجی و ﭘﻮﺷﺎک ﻳک ﻋﻤﻞ تکمیلی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮمی زﻳﺮدﺳﺖ درﺧﺸﻨﺪگی، زﻳﺒﺎیی، ﺛﺒﺎت دائمی، اﻃﻮﭘﺬﻳﺮی و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﺧﻮاص معینی ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود . ولی ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ بعضی ﻣﻮاﻗﻊ ﻧمی ﺗﻮان اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﻛﺎﻣﻼً اﺰ ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮا بستگی ﺑﻪ ﭼﮕﻮنگی ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻮاد تکمیلی ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻤیلی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻣﺮوزه زﻳﺒﺎیی و ﭘﺴﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺎرﭼﻪ و ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮدﺳﺖ و اﺣﺴﺎس آن در درﺟﻪ اول اﻫﻤﻴﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻓﻴﺰیکی آن در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد.

مزایای طرح :

 1. ماسک تولیدی این طرح به دلیل داشتن الیاف اکریلیک کاملا ایمن بوده و به هیچ عنوان باکتری و ویروس (کرونا ، آنفولانزا و …) از آن عبور نخواهد کرد.
 2. با همان هزینه تولید ماسک های معمولی که هیچ مقاومتی در برابر ویروس ندارند می توانید این طرح را راه اندازی کنید.

توجه : کلیه محاسبات مالی این طرح به روز شده سال 99 می باشد.
جدول خلاصه مالی طرح
موضوع طرحتولید و بسته بندی ماسک سه لایه نانو
تعداد شاغلين20 نفر
سرمايه كل طرح26,191,473 هزار ریال (معادل 2 میلیارد و 619 میلیون تومان)
هزینه های ثابت قبل از بهره برداری1,515,000 هزار ریال (معاذل 151 میلیون تومان)
سرمايه در گردش4,599,528 هزار ریال (معادل 459 میلیون و 952 هزار تومان)
درآمد سالانه119,250,000 هزار ریال (معادل 11 میلیارد و 925 میلیون تومان)
متراژ زمین650 مترمربع
ظرفیت سالانه4/5 میلیون عدد
درصد فروش در نقطه سربسر56/6 %
نرخ بازدهی سرمایه39/42 %
دوره بازگشت سرمایه3 سال

10 ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺗﺮ و ﺟﺪﻳﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺰرگترﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﻴﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ آب را رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﻛﻤﺒﻮد آب : در حالي كه جمعيت دنيا و ميزان مصرف سرانه آب در حال افزايش است، اما منابع آب سالم جهان محدود است. تا سال 2025 از هر سه نفر در دنيا يک نفر با مشكل كمبود آب سالم مواجه خواهد شد.
 • مصرف انرژي : در برخي نقاط دنيا ، فرايند تصفيه و انتقال آب تا 20 درصد از توليد انرژي در آن نقاط را به مصرف مي رساند.
 • شوري آب : بسياري از منابع آب طبيعي به وسيله نمكزارها از بين رفته و غير قابل استفاده مي شوند.
 • ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد : آب آﻟﻮده ﺣﺎوي ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﻲزﻧﻨﺪ.

تولید ماسک نانو

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی زیستی از ﺿﺎﻳﻌﺎت آب : ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﻼﺳﺘﻴک ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻬﻨﺪسی ﺷﺪه : ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ و ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﻲ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮدن آب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. دو شركت از دانشگاه كاليفرنيا به نام هاي NanoH2O and Porifera در زمينه اين فناوري پيشگام هستند. فيلترها براساس اندازه منافذشان دسته بندي مي شود. بر اين اساس به ميكروفيلترها آلترافيلترها و نانوفيلترها دسته بندي مي شوند.

نانوفيلتراسيون در اصل فيلتراسيون با فشار پايينتر از اسمز معكوس است، بنابراين قيمت تمام شده نانوفيلترها و انرژي مصرفي كمتر است. نانو فيلتراسيون يک روشي است براي جداسازي و راندن به كمک فشار پروسه ي فيلتراسيون روي يک جداكننده ی انتخابي كه به شكل غشا نيمه تراوا زيستي است اتفاق مي افتد. نيروي محركي كه موجب جداسازي مي شود بدليل اختلاف فشاري است كه ميان خوراک و فيلتر وجود دارد به خاطر گزينش پذيري غشا يک يا تعدادي از اجزا سازنده نامحلول توسط غشا نگهداشته مي شوند گرچه نيروی محرک وجود دارد آب و موادي كه وزن مولكولي زير 200  را دارند مي توانند از لايه ي جدا كننده ي نيمه تراوا نفوذ كنند.

ماسک نانو برای کودکان

زيرا غشاهاي نانو فيلتري گزينش پذيري براي باردار كردن اجزاي نامحلول دارند كه يونهاي تك ظرفيتی  مي توانند از غشا عبور كنند و يونهاي چند ظرفيتي و دوارزشي باز مي گردند . در بررسي هاي اخير در آفريقاي جنوبي مشاهده كردند در تستي كه نانو فيلتراسيون پليمري را با روش اسمز معكوس تركيب كردن آبهاي زيرزميني را از بدمزه وشورمزه شدن حفاظت كردند اين روش ها آب قابل شرب را تهيه كرد اما با پيش بيني محققان به اين مطلب رسيدند كه اسمزمعكوس اكثريت مواد محلول در آب را از آن جدا مي كرد و نهايتا آبي بدون مواد مغذي حياتي و ضروري داشتيم مانند يونهاي منيزيم و كلسيم و به خاطر همين موضوع محققان مواد مغذي به آب اضافه كردن تا ميزان مواد محلول آب شرب را به حد استاندارد آب مصرفي برسانند.

مواد اولیه طرح تولید ماسک نانو

ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در تولید ماسک ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ پلی اﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮان از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ماسک ﻫﺎ از روش اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻠﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺟﺪاﺷﺪن ﺣﻼل از ﭘﻠﻴﻤﺮ وﺟﻮد دارد .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف آﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺮرﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻲاﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮی می ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 4000 اﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻳک ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 100 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻻﻳﻪ دﻳﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺴﻮج ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎزک ﺑﻮدن ﻻﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮ، اﻣﻜﺎن آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ وﺟﻮد دارد. از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ماسک و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ آن، از اﻳﻦ ﻣﻨﺴﻮج ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮ را در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺴﻮج ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﺳک اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. لازم بذکر است کلیه مواد اولیه در داخل کشور تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیح موارد مصرف و کاربرد

تصویر ماسک نانو

امروز با پیشرفتهای صنعتی که در محیط پیرامونمون مشاهده می کنیم با دستیابی به تکنولوژی های جدید بدنبال آن مشکلات و آلودگیهایی که از این صنایع حاصل می شود به مراتب سختتر از آلودگیهای دیگر از محیط پاک می شوند.به همین دلیل نیازمند وسایلی مجهزتر برای پاکسازی آلودگیها از محیط پیرامونمان هستیم .یکی از مهم ترین این وسایل نانوفیلترها می باشد که در زمینه های مختلفی کاربرد دارند.

ماسک نانو فیلتر

 1. کاربرد نانو فیلترها در تصفیه هوا
  با توجه به منافذ بسیار ریز این گونه فیلترها، می توان ذرات گرد و غبار و حتی برخی آلودگیهای بسیار کوچک را با استفاده از نانو فیلترها از هوا جدا نمود. مهمترین مصرف نانوفیلترها در این زمینه در خصوص کولرهایی است که علاوه بر خنک کردن، عمل تصفیه هوا را نیز تؤام انجام می دهند. مکانیزم عمل این گونه از کولرها بدین صورت است که هوای محیط اطراف توسط یک سیستم مکش به درون کولر منتقل می گردد. هوای وارد شده به درون کولر، خنک شده و در نهایت این هوای خنک به محیط اطراف دمیده می شود. استفاده از نانوفیلتر در کولر به این صورت است که در محل ورودی هوای محیط از یک لایه نانوفیلتر استفاده می گردد تا هنگام مکش هوا از محیط جهت خنک کردن آن، ذرات گرد و غبار بسیار ریز از محیط اطراف گرفته شود. بدین صورت علاوه بر خنک کردن هوا، عمل تصفیه کردن ذرات معلق نیز انجام می شود.
 2. کاربرد نانو ها در مصارف پزشکی و بهداشتی
  نانوفیلترها علاوه بر بازیابی عناصری مثل نمک و کلسیم از آب، قادر به بازیابی ویروس ها و باکتریها نیز می باشند بنابراین می توانند در رفع، آلودگیهای آبهای ذخیره نوشیدنی انسانها و آبهای کشاورزی استفاده شوند. نانوفیلترها می توانند به فیلتراسیون سریع خون کمک فراوانی کنند. در حال حاضر مسمومیت بیشتر است، چون مریض ها آسیب پذیرترند. اگر مسمومیت خونی اتفاق بیافتد باید خون هرچه سریع تر از عامل مسمومیت پاک شود. برای تشخیص عامل عفونت پلاسما و Endo toxin باید از هم جدا شوند تا عامل عفونت شناسایی شود. با استفاده از نانوفیلترها می توان در یک مرحله پلاسما و Endo toxin را جدا کرده و عامل مسمومیت را شناسایی کرد و علاوه بر این خون را تمیز کرد. علاوه بر این نانوفیلترها می توانند در جداسازی های بیولوژیکی باکتری، ویروس، اسید نوکلوئیک تصفیه DNA، جذب پروتئین ها و اسیدنوکلوئیکها، سوبسترا برای کشتBatcH استریلیزه کردن سرم های پزشکی و سیالات بیولوژیکی استفاده شوند.

  نانوتکنولوژی با ساخت سنسورها در ابعاد کوچک ما را قادر خواهند ساخت که بتوانیم بسیاری از پارامترها را با دقت بیشتری ارزیابی کنیم. تهیه و نشاندن نانوذرات پلاتین بر روی ترکیب 41-MCM و به کارگیری آن به عنوان کاتالیست زیست سازگار جهت حذف اجزای مضر در دود سیگار یکی دیگر از کاربردهای نانو فیلترها در پزشکی می باشد. با تشکیل نانوذرات پلاتین بر روی ترکیبات مزوپر 41-MCM می توان درصد کارسینوژنهای سرطانزای موجود در دود سیگار را که شامل ترکیبات چند حلقه یی آروماتیک PAHs توده یی هستند به طور فاحشی کاهش داد. این فیلتر نانوکاتالیستی زمانی فعال می شود که مرحله سوختن سیگار آغاز می شود یعنی زمانی که دما به حدود ۸۰۰ درجه سانتیگراد می رسد. مشخص شد که در حضور نانوذرات پلاتین که به شکل فیلتر بکار برده می شوند درصد احیای کاتالیستی به مراتب سریعتر از زمانی است که این مواد داخل سیگار وارد شوند.

اهمیت استراتژیکی کالا

روز به روز با تکنولوژیهای جدیدتری مواجه می شویم. اگرچه این فناوریها کمک شایانی به بشر برای رفع برخی نیازهایش می کند اما مشکلاتی را به همراه دارد. یکی از این مشکلات آلودگیهای ایجاد شده که ناشی از همین فناوری ها می باشد که حذف این آلودگیها از محیط پیرامون بوسیله تجهیزات معمولی امکان پذیر نمی باشد، زیرا اندازه ی این ذرات خیلی ریز در حد میکرون و گاهی نانو می باشد. پس برای حذفشان نیاز به فیلترهایی داریم که علاوه بر صرف انرژی و هزینه کمتر قابلیت زدودن را نیز داشته باشند. میتوان نتیجه گرفت امروزه نیاز به ماسک نانو امری است ضروری تا محیطی عاری از آلودگی داشته باشیم.

اراﺋﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎیی

ﻧﻴﺎز دﻧﻴﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎﻧﻮ، روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. می ﺗﻮان دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻي آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن، ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ، از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ تولید ماسک ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ذرات آﻟﻮده درﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮ در ﻳک ﻣﺎﺳک ﻛﻮﭼک ﻓﺮآﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳک ﻫﺎی تنفسی ﻧﺎﻧﻮ و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ، اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ارز وارد ﻛﺸﻮر ﻛﻨﺪ. در ﻳک ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي روز اﻓﺰون ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺸﺎﻧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زدودن آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻳﻨﺪه روﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري را دارﻧﺪ.

محاسبات انجام شده در طرح توجیهی تولید ماسک سه لایه نانو  :

 • براورد هزینه های ثابت ، جاری ، درامدها
 • زمین محل اجرای طرح
 • محوطه سازی طرح
 • ساختمانها
 • شرح مشخصات تجهیزات مورد نیاز طرح
 • تاسیسات طرح (برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات)
 • اثاثیه اداری و رفاهی طرح
 • هزینه های قبل از بهره برداری
 • وسائط نقلیه و حمل و نقل طرح تولید و بسته بندی ماسک سه لایه نانو
 • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک بخش ها و با ذکر تخصص مورد نیاز (تولیدی ، غیرتولیدی)
 • مشخصات مواد اولیه و کمکی و بسته بندی تولید (برای هر کدام از محصولات)
 • برآورد میزان مصرف برق ، آب ، سوخت ، ارتباطات و غیره به تفکیک تولیدی و غیر تولیدی
 • تعمیر نگهداری
 • استهلاک
 • بررسی هزینه های متغیر و هزینه های ثابت
 • هزینه های عملیاتی
 • هزینه های غیر عملیاتی
 • سرمایه در گردش موردنیاز
 • پیش بینی قیمت فروش محصولات
 • پیش بینی درآمد حاصل از فروش محصولات (هزار ریال)
 • صورت سود و زیان طرح
 • نقطه سر به سر
 • دوره بازگشت سرمایه

در صورتی که رمز دوم و یا ایمیل برای خرید اینترنتی ندارند می توانند با پشتیبانی (و یا شماره 09056370500) هماهنگ و بعد از واریز مبلغ از طریق کارت به کارت فایل را دریافت کنند.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

User Rating: 3.93 ( 6 votes)

5 دیدگاه برای طرح توجیهی تولید ماسک سه لایه نانو (خرداد 99)

 1. اسحق

  مرسی اطلاعات خوبی داشت

  • مدیریت

   خواهش میکنم
   موفق باشید

 2. گلستانی

  سلام ببخشید شماره کارت میخاستم برای پرداخت کارت به کارت چون رمز دوم ندارم و فایل رو به تلگرامم بفرستید.

  • مدیریت

   سلام لطفا به شماره تلفن : 09056370500 یک پیام بدهید یا تماس بگیرید تا شماره کارت برای شما ارسال گردد. متشکرم

 3. میلاد اخوان

  سلام واقعا این طرح توجیهی شما عالیه مرسی از سایت خوبتون

  • مدیریت

   سلام
   لطف دارید جناب اخوان

 4. علی

  بعنوان یه متخصص الیاف اکریلیک میتونم بگم این ماده واقعا ماسک رو در برابر محیط آلوده ایمن می کنه و طرح خوبیه

 5. صادق علیوند

  عالیه این طرح تون

  • مدیریت

   لطف دارید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 20 =

دکمه بازگشت به بالا
0
بستن
بستن