طرح توجیهی رایگان توليد شيشه نشكن ، شیشه سكوريت

(دیدگاه 1 کاربر)

طرح توجیهی در 36 صفحه فایل pdf
حجم فایل طرح توجیهی : 310 کیلوبایت

دانلود رایگان

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد توليد انواع شيشه نشكن (شیشه سكوريت ، شیشه ایمنی و …) با محاسبات بروز بانکی و استاندارد با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

طرح توجیهی توليد انواع شيشه نشكن را برای شما به صورت فایل pdf بصورت رایگان آماده کردیم ، شيشه جسمی سخت است كه سختی آن حدود 8 می باشد و به جز الماس ها اشيای ديگر را خط می اندازد ، وزن مخصوص شيشه 2/5 گرم بر سانتيمتر مكعب بوده و بسيار ترد و شكننده است.

شيشه در مقابل تمام مواد شيميايی حتی اسيدهای قوی و بازها مقاومت كرده و تحت تاثير خورندگی واقع نمی شود ، به همين عـلت ظروف آزمايشگاهی را از آن می سازند. فقط اسيد فلوئوريک (HF) بر آن اثر داشته و شيشه را در خود حل می كند.

در مورد شيشه های نشكن نيز بايـد گفـت حـدود صـد سـال پـيش بـرای سـاخت شيشـه هـای نشـكن كوشش هايی از طريق سرد كردن شيشه داغ در روغن صورت گرفت. ظاهراً اين كوششها از نظر تجـارتی موفق نبودند. بعدها ابداعاتی كه شامل استفاده از صفحات فولادی جهت خنـک كـاری بودنـد، بـه ثبـت رسيدند.

اين ابداعات در پی خود تغييرات جزئی متعددی داشـتند كـه نشـان دهنـده مشـكلات كـار و قدمهايی بود كه برای رفع آنها برداشته میشد يكی از مشكلات آشـكار آن آسـيب ديـدن سـطح بـود، مشكل ديگر غيريكنواخت بودن خنک كاری بود، چرا كه صفحه فولادی و شيشه در تمامی نقاط، تمـاس واقعی نداشتند ليكن يک لايه نازک هوا عمليات نشكن سازی را مختل می کرد.

تركيبات سازنده شيشه :

با نگاه به جدول عناصر ، كمتر عنصری را می توان يافت كه از آن شيشه به دست نيايد ولی سه ماده كربنات دو سود ، سنگ آهک و سيليس مواد اصلی تشكيل دهنده شيشه می باشند. به منظور توليد شيشه ، سالانه ، مقادير بسيار زيادي ماسه شيشه ، سديم كربنات ، سديم سولفات ناخالص و غيره موردنياز است.

مواد شيشه ساز مورد تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران عبارتند از سيليس ، دی اكسيد بور ، پنتا اكسيد فسفر كه از هـر يک به تنهايی می توان شيشه تهيه كرد.

انواع شيشه و كاربرد آن ها :

شـيشـه به اشكال مختلف مورد اسـتفاده قرار می گيرد در ساخت وسايل تزيينی مانند گل ، تابلو و … ، در ساختن ظروف آزمايشگاهی و يا ظروف آشپزخانه چون : ليوان ، بطری و … و در پايان در ساختن شيشه های مسطح كه در دو نوع ساده و مشجر عرضه میگردد و مصارف مخـتـلـفی دارد.

كه عـمده ترين آن به عـنوان در و پنجره در كارهای ساختمانی است كه به شكل های مختلف از شامل : شيشه های شفاف ، نيمه شفاف و رنگی ، جاذب حرارت ، ايمنی ، دوجداره ، سكوريت و … . وجود دارد. همچنين در آينه سازی ، صنايع نشكن ، صنايع يخچال سازی ، ميزهای شيشه ای ، انواع شيشه روميزی و تيغه كاری ساختمان كاربرد دارد.

شيشه رنگی:

به دو طريق می توان شيشه رنگی به دست آورد:

1. با افـزودن و كم كردن بعضی مواد شيميايی در مصالح اوليه تهيه شيشه ، برای نمونه اكسيدهای مسی به شيشه رنگ های مختلف قرمز می دهند و رنگ آبی پر رنگ به وسيله اكسيد كبالت به دست می آيد ، رنگ زرد با افزودن اكسيد اورانيوم و كادميوم حاصل می شود.

2. شيشه سفيد را در شيشه مذاب رنگی فـرومی كنند تا دو روی آن رنگی شود . شيشه های رنگی در ويترين مغازه ها ، نمايشگاه ها ، آزمايشگاه ها و ساختمان های صنعتی به كار می روند.

شيشه نشكن ، شیشه سكوريتشيشه ضد آتش (پيركس)

همراه مواد اوليه اين شيشه ها كه در مقابل حرارت ، مقاومت زيادی دارند ، مقدار زيادی اكـسـيد بوريک به كار می رود و سـيلـيس آن ها از انواع شيـشـه های معمولی بيشتر است. معمولا از آن ها به عنوان ظروف آزمايشگاه و آشپزخانه و يا در جلوی بخاری های ديواری و اجاق ها استفاده می نمايد.

شيشه مسطح

اين نوع شيشه را با اضافه نمودن توری فلزی ، ميان شيشه می سازند و بيشـتر برای درهای ورودی ، كارگاه ها ، موتورخانه ها ، آسانبرها و هـر جايی كه خطر شكـسـتن و فرو ريختن شيشه وجود دارد ، استفاده می نمايند.

شيشه دو جداره (مضاعف)

اين نوع شيشه از دو لايه ساده و گاهی رنگی كه به موازات يكديگر قرار گرفته اند و لبه ها يا درزهای آن ها هوابندی شده است و فضای بين آن ها با مواد خشک كننده ای مانند ســيـلــيكــاژل پر و يا در بعضی از موارد بين دو لايه خلا ايجاد می شود. اين نوع شيشه كه عايق گرما ، سرما و صداست در بسياری از ساختمان ها مانند فرودگاه ها ، هتل ها و بيمارستان ها به كار می رود.

شيشه نشكن و سكوريت

در اين حالت ، شيشه مجددا تا حدود 700 درجه سانتی گراد حرارت داده شده و بعد به طور ناگهانی و تحت شرايط خاص و نظارت شده ای سـرد می شود.اين عمل باعث افزايش مقاومت شيشه (حدود 3 الی 5 برابر) در مقابل ضربه و نيز شوک های حرارتی می شود. اين شيشه ها در صورت شكستن ، به ذرات ريز و مكعب شكل تقسيم می شوند كه آسيب رسان نيسـتند.

از اين نوع شـيشـه در ويترين فروشگاه ها ، درهای شـيشـه ای و پنجره های جانبی خودروها استفاده می شوند. شيشه های نشكن می توانند ضربه های سنگين با خمش های زياد را تحمل كنند بدون آنكه بشكنند يا ترک بردارند اين شيشه ها به محض ترک برداشتن عميق به خاطر فشار زياد داخليشان فوراً به صورت پودر در می آيند.

اين شيشه ها را به طريق سفت كردن حرارتی تهيه می كنند. اين نوع شيشه ها می توانند شامل دو يا چند لايه شيشه باشند كه به وسيله ورقه هايی از نايلون شفاف تحت حرارات و فشار به هم متصل می شوند. همچنين بعضی از انواع شيشه های طلق دار به عنوان عايق صوتی ، جاذب حرارت ، كاهنده شفافيت و شيشه ايمنی به كار برده می شوند.

وقتی كه اين شيشه ها می شكنند ، خاصيت كشسانی نايلون ، مانع از پخش و پراكندگی ذرات شيشه می شود از جمله كاربردهای اين نوع شيشه ها در خودرو ها و ويترين مغازه هايی كه اشيا گران قيمت می فروشند استفاده می گردد. ممكن است شيشه نشكن را از جنس شيشه سكوريت بسازند.

شيشه های ايمنی (Safety Glass)

شيشه های ايمنی به سختی می شكنند و در مقابل نيروهای ناشی از ضربه ، انفجار ، باد و زلزله مقاومت نموده و يا در صورت شكستن به تكه های كوچكی تبديل می شود كه برندگی شيشه عادی را ندارنـد و خسارت جانی و مالی حادثه را به حداقل می رسانند.اين شيشه ها پس از فرايند سخت سازی 5 الی 6 برابر نسبت به شيشه های معمولی مقاومتر می شوند.

شيشه های ايمنی (Safety Glass)ايجـاد تغييـرات بعـدی روی شيشـه هـای ايمنـی دشوار و در اكثر مواقع غير ممكن است ، لذا در تهيه نقشه موردنياز بايستی دقت كافی به عمل آيد. در ضمن حين انجام پروسه سخت سازی اين قابليت وجود دارد تا محصول به شكل خم استوانه ای نيـز باشد ، كه البته در اين زمينه محدوديتهايی جهت ضـخامت وجـود دارد. شيشـه هـای درهـای ورودی مغازه ها گاها از اين نوع است.

شيشه ضد گلوله

از چند لايه شيشه سكوريت و يا نشكن ، شيشه ضد گلوله ميسازند. در هنگام وارد شدن گلوله به داخل شيشه ، از نيروی آن كاسته و در ميان شيشه متوقف ميگردد.

شيشه انعكاسی (Reflex)

در اين نوع شيشه ها ، يک سطح شيشه با يک پوشش منعكس كننده نور و حرارت از جنس فلز يا اكسيد فلزی دارای اين خاصيت پوشانده ميشود. اين نوع شيشه ها ، نور خورشيد را منعكس ميكنند و در كاهش حرارت و درخشندگی نور موثر هستند. اگر در روشنايی روز از بيرون به شيشه انعكاسی نگاه كنيم مشاهده ميكينم كه تصاوير اطراف را مانند آينه باز ميتاباند و اگر از داخل به بيرون نگاه كنيم، شيشه كاملا شفاف خواهد بود.

شبها پديده مذكور برعكس است. يعنی شيشه از خارج شفاف و از داخل مانند آينه است اين شيشه با انعكاس نور خورشيد ، حرارت ناشی از تابش نور خورشيد را بطور قابل ملاحظه ای كاهش ميدهد و در نتيجه ، باعث صرفه جويی در هزينه های احداث ، راه اندازی و نگهداري سيستم های تهويه و تبديل ميشود.

شيشه های اپتيكی:

اين شيشه ها در تهيه لنز ها، منشورها و شيشه ليزرها و كاربرد هايی از اين قبيل به كار می برند.

شيشه های مات :

اين ها شيشه هايی هستند كه در آنها كريستال زايی با بلوری شدن صورت گرفته اسـت. كريسـتالهای بيرنگ و شفاف تشكيل شده در اين شيشه ها به صورت بی نظم تشكيل میشوند كه باعـث انعكـاس و انكسار نور در جهات مختلف می شوند.

شيشه های اوپال

شيشه های اوپال اساساً شيشه هايی غير شفاف با ظاهر چينی مانند هستند كه در مقياس ميكروسكوپی دچار جدايش شده اند و ماتی آنها ناشی از انكسار و پخش داخلی نور بين فازهای جدا شده ای می باشد آن جدايش فازی ممكن است از نوع مايع – مايع يا مايع – بلور باشد كـه نـوع اخيـر بـرای انـواع اپـال تجاری بيشتر عموميت دارد.

شيشه اوپال نوع سومی نيز می تواند وجود داشته باشد كه از به دام افتادن حبابهای ريز گازی در زمينه شيشه ای به وجد می آيد كه اوپال حباب دار ناميده می شود. شيشه های اوپال مقاوم در برابر شوک حرارتی به عنوان يک مكمل برای شيشـه هـای پيـركس مطـرح می شود آنها بيشتر به صورت ظروف آشپزخانه مقاوم در برابر شوک حرارتـی كـاربرد دارد.

و در مقـادير كمتر برای مقاصد صنعتی به كار می روند دوام شيميايي همه شيشه های اوپال در معرض آب رضـايت بخش است و اين شيشه ها در مقابل شوينده های متعارف مقاومت خوبی نشان می دهند. مقاومت اينها در مقابل اسيد ها ضعيفتر است و در مقابل محلولهای قليايی دوام كمتری دارند لذا شيشه های اوپال مخصوص آشپزخانه نمی بايست در محلولهای قليايی و محلولهای صابونی شسته شود.

حد استاندارد و كد آيسيک

جهت جلب اعتماد مصرف كنندگان محصول توليدی و نيز رعايت كليه نكات مربوط به كنترل كيفيت محصول توجه به استانداردهای موجود امری ضروری است. به طور كلی در مورد هر محصول، استانداردهای مختلف ملی و بين المللی وجود دارد. استانداردهای ملی توسط موسسه استانداردها و تحقيقات صنعتی ايران تهيه می گردد و كليه توليدكنندگان محصول ملزم به رعايت اين استانداردها می باشند.

با توجه به اينكه موسسه استاندارد از اعضا سازمان بين المللی استاندارد (ISO) می باشد و از آخرين پيشرفت های علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نمايد، همچنين شرايط كلی و نيازمنديهای خاص كشور را مورد توجه قرارمی دهد، استانداردهای ذكر شده در اين مورد مطابق با استانداردهای جهانی بوده و كاملاً قابل قبول و لازم الاجراء است كد آيسيک انواع شيشه های ايمنی و نشكن (سكوريت) 26101130 می باشد.

انواع شيشه های ايمنی و نشكن (سكوريت)كالای رقيب و جانشين محصول طرح

با توجه به تنوع انواع شيشه می توان عمدتاً از شيشه های نشكن معمولی ومتداول استفاده كرد. انواع شيشه های سيكوريت ، شيشه های ايمنی و ضد گلوله و .. در صنعت و ساختمان به كار رفته اند كه جانشين محصول می باشند.

انتخاب انواع شيشه يا ساير كالاهای رقيب و جانشين محصول بستگی به آرشيتكت و مهندس طراح دارد. به علاوه هزينه واحد محصول ،عرف شهری (درمورد مصارف عمرانی) ومقتضيات صنعتی نيز در انتخاب آن موثر است.

مواد اوليه

مواد اوليه مصرفی در توليد شيشه های نشكن در دو حالت متصور است : يا آنكه مواد خام تهيـه شيشـه مورد عمل قرار گرفته و پس از قالبگيری و پرس تحت عمل نشكن سازی و تنش زدايی قرار داده شود يا آنكه شيشه های معمولی با مشخصات مختلف تهيه و مستقيما تحت عمل نشكن سازی و تـنش زدايـی قرار داده شود كه در بحث مواد اوليه هردو حالت ارايه گرديده.

ليكن محاسبات اقتصادی بر مبنای حالت دوم بعنوان صنايع كوچک كه در آن حجم سرمايه گذاری های ثابت و در گـردش مـوردنيـاز بمراتـب كمتر از حالت اول است مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، در صورتيكه مواد اوليه قابل تامين باشد فرآيند عملياتی بدين ترتيب است كه مواد اوليه پس از آسـياب شدن و رسيدن به اندازه موردنظر توسط دستگاه جدا كننده مغناطيسی ذرات آهن از مـواد اوليـه جـدا می گردد.

تا شيشه شفافيت خود را از دست ندهد ، پس از توزين مواد اوليه خرده شيشه تميـز بـه مـواد اوليه اضافه می گردد سپس مواد به داخل مخلوط كن انتقال پيدا كرده و پس از اختلاط لازم و افزودن آب بسمت كوره هدايت می شود و عمليات ذوب در كوره انجام می گردد و وقتی كامـل مـی شـود كـه هيچ دانه كريستالی و جامد در مذاب باقی نمانده باشد.

سپس مرحله تصفيه انجام می پذيرد كه در اثر انجام واكنش هايی در داخل مذاب مقدار گاز ايجاد می شود كه بايد حذف گردند. در صورت نياز گاهی از كلريد سديم يا كلريد پتاسيم برای حذف حبابها استفاده می شود سپس مرحله همـوژنيزه و يكنواخـت شدن شروع می شود پس از آنكه ذوب به صورت كامل انجام پذيرفت.

دما به تدريج كاهش می يابد تا به شرايط لازم برای شكل گيری ويسكوزيته مناسب بـرای قسـمت پـرس برسـد سـپس مـذاب در داخـل قالب هايی ريخته شده و زير پرس می رود و سپس مرحله تنش زدايی صورت میگيرد پـس از خـروج از گرمخانه قسمت كنترل كيفيت و پـس از آن قسـمت بازرسـی و تفكيـک محصـولات معيـوب می رود محصولات با كيفيت بسته بندی و تحويل انبار می شوند.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.85 ( 2 نتایج)

1 دیدگاه برای طرح توجیهی رایگان توليد شيشه نشكن ، شیشه سكوريت

 1. جوانشیر

  سلام طرح توجیهی شیشه سکوریت بروز را دارید ؟

  • مدیریت

   باسلام و احترام
   خیر باید براتون تدوین کنیم کاملا بروز و استاندارد. جهت هماهنگی با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0