تخفیف!

کامل ترین پکیج آموزش تولید و پرورش دام سبک (انواع گوسفند و بز)

(4 بررسی مشتری)

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 80,000 تومان است.

184 صفحه فایل pdf
530 صفحه فایل pdf
حجم فایل1 : 9/6 مگابایت
حجم فایل2 : 50 مگابایت

لینک دانلود این پکیج بلافاصله پس از پرداخت برای شما ظاهر خواهد شد. ضمنا یک نسخه از فایل دانلودی به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

یکی از محاسن پرورش دام سبک (گوسفند) و بز در مقایسه با سایر حیوانات مانند گاو و مرغ، کم هزینه بودن محل نگهداری آنها است. با این حال باید توجه داشت که برای بهره برداری اقتصادی در پرورش، وجود جایگاه و تأسیسات فنی مناسب اهمیت دارد. از طرفی آماده سازی جایگاه نیز از عوامل ضروری پرورش است.

آموزش کامل تولید و پرورش دام سبک

قبل از انتقال دام ها به جایگاه باید آن را از لحاظ وضعیت آخور، آبشخور، سایبان و موارد مشابه بررسی نموده، نواقص موجود را برطرف کرد. به طور کلی آماده سازی صحیح محل پرورش و تهیه دام مناسب موجب حفظ سلامت دام در مدت پرورش، افزایش تولیدات (گوشت، شیر و پشم) و صرفه جویی در هزینه های نگهداری گوسفند و بز می شود.

شرایط آب و هوایی (نور، حرارت، باد، رطوبت و بارندگی) در فرایند دورۀ پرورش در یک منطقه تأثیر به سزایی دارد. از طرف دیگر، با شناخت اقلیم یک منطقه می توان مقدمات لازم را پیش بینی نمود. هدف از این بخش آماده نمودن جایگاه برای شروع دوره پرورش گوسفند و بز است که شامل تخلیۀ کود، شست و شو، ضدعفونی و جایگزینی وسایل قابل انتقال است.

آماده کردن جایگاه، نقش مؤثری در فرایند دوره پرورش دارد، از این رو باید این عمل با نهایت دقت انجام شود. پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که محل پرورش 100 رأس گوسفند و بز را (با روش های شست وشو، ضدعفونی و انتقال تجهیزات) آماده کنند.

فهرست مطالب پکیج آموزش پرورش دام سبک 1 عبارتند از :

 • آماده سازی محل پرورش گوسفند و بز
 • تهیه گوسفند و بز
 • شماره زنی
 • ثبت نمون برگ مشخصات
 • تغذیۀ گوسفند و بز
 • تغذیه با استفاده از چراگاه
 • چرای گوسفند و بز
 • بهداشت جلدی گوسفند و بز
 • پشم چینی
 • حمام دادن
 •  و ….

فهرست مطالب پکیج آموزش پرورش دام سبک 2 عبارتند از :

فصل اول – اهميت پرورش گوسفند و بز

 • پراكنش جمعيت دام سبک (گوسفند و بز)
 • توليدات گوسفند و بز
 • نظام های بهره برداری
 • مهمترين خصوصيات رفتاری گوسفند و بز
 • تركيب گله در گوسفند و بز
 • تعيين سن گوسفند
 • اندازه و تعداد گله برای شروع كار

ف 2 – نژادهای گوسفند و بز

 • طبقه بندی گوسفندان بومی ايران
 • انواع نژادهای گوسفندان ايران
 • طبقه بندی بزهای بومی ايران
 • تقسيم بندی نژادهای بومی گوسفند و بز بر اساس شرايط اقليمی
 • اطلس نژادهای بومی گوسفند و بز كشور

فصل 3 – ساختمان و تاسيسات پرورش گوسفند و بز

 • قسمتهای مختلف ساختمان گوسفندداری
 • انواع جايگاه هايی كه برای پرورش دام سبک (بز و گوسفند) درنظر می گيرند
 • تاسيسات گوسفندداری
 • آغل يا جايگاه
 • بهاربند
 • زايشگاه
 • بيمارستان
 • قرنطينه
 • انبار مواد متراكم (كنسانتره) و مواد علوفه ای
 • انواع سيلو
 • مخزن جمع آوری و نگهداری كود
 • سكوی بارگيری و تخليه
 • هانگار يا انبار تجهيزات و ماشين آلات
 • دفتر كار و خانه كارگري
 • حوضچه های پاشوی (ضدعفونی)
 • حمام ضد كنه (شستشوی گوسفند)
 • اتاق پشم چينی

4 – تغذيه گوسفند و بز

 • مواد خوراكی مورد استفاده در تغذيه گوسفند و بز
 • مواد مغذی موجود در خوراک دام
 • مواد معدنی و ويتامين های موردنياز
 • تغذيه در فصل جفت گيری
 • تغذيه از اوايل تا اواسط آبستنی
 • تغذيه در اواخر آبستنی
 • تغذيه در زمان زايمان
 • تغذيه در زمان شيردهی
 • تغذيه در زمان از شيرگيری بره ها و بزغاله ها
 • تغذيه ميش ها و بزهای ماده داشتی
 • تغذيه قوچ و بزهای نر داشتی
 • آماده كردن قوچ برای جفتگيری
 • نكات مهم در جيره نويسی برای گوسفند و بز
 • تغذيه بره ها و يا بزغاله های تازه متولد شده
 • پرورش بره ها با شيشه و پستانک يا سيستم های اتوماتيک
 • جايگزين شير
 • جيره های آغازين
 • تغذيه بره و بزغاله
 • تغذيه بره ها و بزغاله های بی مادر
 • تغذيه بره ها و بزغاله های از شير گرفته
 • تغذيه بره های پرواری
 • تغذيه بره های ماده در حال رشد(جايگزين)
 • تغذيه گوسفند و بز
 • استفاده از مراتع و شناخت آنها
 • روشهای چرا
 • مراتع ايران
 • نباتات سمی مراتع
 • راهنمای استفاده از مراتع
 • تامين آب موردنياز در مراتع
 • روش های نگهداری علوفه

5 – مديريت توليدمثل گوسفند و بز

 • اهميت بازده توليدمثل در پرورش دام سبک (گوسفند و بز)
 • زمان بندی جفت دهی (قوچ اندازی – كل اندازی)
 • استفاده از اثر قوچ يا اثر نربز (اثر نر)
 • معاوضه قوچ يا نربز (كنترل همخونی)
 • كنترل نمره وضعيت بدن
 • فلاشينگ و نكات مهم در خصوص تغذيه در دوره جفت دهی
 • القاء و همزمان سازی فحلی از طريق هورمون تراپی
 • مديريت نرهای مولد
 • تشخيص آبستنی، راهكاری برای اقتصادی تر كردن حرفه گله داری
 • روش مديريت پيشرفته توليدمثل گوسفند و بز با هدف سه زايش در دو سال
 • فحلی و تشخيص آن در ميش و ماده بز
 • تلقيح مصنوعی
 • برنامه نوری (فتوپريود) مصنوعی برای ايجاد آبستنی خارج از فصل
 • مديريت شپشک های ماده
 • مراقبت های دو ماه آخر آبستنی
فصل ششم – بهداشت، پيشگيری و درمان بيماريهای گوسفند و بز
 • ويژگيهای دام سالم
 • معاينه نمره وضعيت بدنی
 • مديريت قوچ خريداری شده
 • بيماريهای ميش
 • مسموميت آبستنی يا بيماری ميش های دوقلوزا
 • كمبود كلسيم
 • بيرون زدگيها
 • عوامل مستعدكننده درگيری پستان
 • برخی از بيماريهای واگير عفونی
 • درمان زخمهای سرپستان
 • ورم پستان حاد و مزمن
 • عدم زايمان در عين زورزدن های مكرر دام
 • مراقبتهای پس از زايمان
 • آلودگی انگلی
 • اسهال
 • مرگ ناگهانی
 • لنگش
 • گنديدگی سم
 • لمفادنيت پنيری
 • برنامه واكسيناسيون
7 – اصلاح نژاد گوسفند و بز
 • اثرات محيطی
 • ارزش اصلاحی
 • اثر متقابل ژنوتيپ و محيط
 • وراثت پذيری
 • تكرارپذيری
 • اصلاح نژاد در پرورش دام سبک
 • استنسيل كردن دامها
 • شماره های گوش
 • برنامه و اهداف اصلاحی
 • انتخاب بهترين حيوانات
 • ساختار هسته های اصلاح نژاد
 • ساختار پدران مرجع
 • سيستم آميزش
 • خويش جفتی
 • دور جفتی
 • ثبت مشخصات
8 – پرواربندی بره و بزغاله
 • پرواربندی بره و انواع روشهای آن در ايران
 • روشهای پرواربندی
 • صفات اقتصادی مهم در پروار دام
 • مديريت واحدهای پرواربندی
 • اصول پرواربندی بره
 • انتخاب و خريد دام
 • نژاد دام پرواری
 • سن و وزن دام در شروع پروار
 • اصول حمل و نقل و دام
 • فصل مناسب پروار
 • مدت مناسب دوره پروار
 • وزن نهايی پروار و افزايش وزن روزانه
 • مديريت روش پروار
 • اصول بهداشت در پرواربندی
 • پشم چينی دام
 • منابع خوراكی دام در كشور
 • وضعيت موجود پروار بزغاله ها در ايران و جهان
فصل نهم – الياف و پوست
 • الياف پشم
 • مزايای الياف طبيعی نسبت به الياف مصنوعی
 • انواع نژادهای گوسفند بر حسب توليد پشم
 • خصوصيات پشم گوسفندان بومی ايران
 • برداشت و آماده سازی پشم
 • الياف پشم مورد بهره برداری در صنعت
 • درجه بندی پشم
 • كاربرد يا مصارف پشم
 • توليد و ارزش اقتصادی پشم گوسفند
 • ارزش اقتصادی پشم در ايران و توليد فرش دست بافت
 • كرک (كشمير)
 • الياف بز مرغز يا مرخز (موهر)
 • موی بز
 • ارزش اقتصادی پوست و چرم
 • سهم تجارت پوست، سالامبور و چرم ايران

کاربرانی که رمز دوم برای خرید اینترنتی ندارند می توانند با پشتیبانی آنلاین یا با شماره: 09056370500 هماهنگ و بعد از واریز مبلغ از طریق کارت به کارت فایل موردنظر را دریافت کنند.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)

4 دیدگاه برای کامل ترین پکیج آموزش تولید و پرورش دام سبک (انواع گوسفند و بز)

 1. هاشمی مقدم

  دمتون گرم ، واقعا آموزش بسیار مفیدی بود و خیلی از مشکلاتمو برطرف کرد . خسته نباشید

  • مدیریت

   سپاس از لطفتون ، خوشحالیم که محصول براتون مفید بوده موفق باشید همیشه

 2. عبدی

  سلام پکیج آموزشیتون کامل و عالی بود مرسی. شما طرح توجیهی پرواربندی گوسفند 500 راسی می خواستم انجام می دهید؟

  • مدیریت

   سلام ممنون هدف ما رضایت شماست . بله در خدمتیم ، لطفا برای هماهنگی بیشتر با شماره های: 09056370500 ویا 28421909-021 تماس بگیرید.

 3. پاسبان

  سلام من پرداخت را انجام دادم امکانش هست پکیج را به واتساپ من بفرستید ؟

  • مدیریت

   سلام بله مشکلی نیست . لطفا به واتساپ سایت باشماره: 09056370500 پیام دهید همکاران ما راهنماییتون می کنند.

 4. امیر عباس (خریدار محصول)

  باسلام وعرض ارادت
  ممنونم باتوجه به فهرست خیلی خوب وعالیست.
  فایل دومی دانلودشده ولی بازنمیشه.
  هرکاری میکنم نمی توانم دوباره دانلودکنم لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ممنونم

  • مدیریت

   باسلام و احترام
   سپاس. لطفا برای هماهنگی بیشتر با شماره پشتیبانی: 09056370500 تماس حاصل فرمایید. موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop