ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید کابل فيبر نوری (سال 1400) + word و pdf

طرح حاضر مطالعه امكان سنجی مقدماتی برای احداث كارخانه توليد کابل فيبر نوری (FIBEROPTIC) است. خدمات مخابراتی از اجزاء عمده اقتصاد ملی و جهانی بشمار می روند زيرا علاوه بر سود آوری هنگفت نقش اساسی و محوری در ارتقاء سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايفا می نمايند.

به همين دليل شركتهای بسياری راغب به سرمايه گذاری در بخش های مختلف شبكه مخابرات گرديده اند. اين سرمايه گذاری ها گردش مالی مطلوب، ارائه خدمات متنوع و گسترده، تبعات اجتماعی مانند ايجاد اشتغال، بهبود وضع بهداشت و درمان، ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی، امنيت، صرفه جويی در وقت و انرژی و غيره بسياری ديگر را در پی دارند.

ايجاد شبكه های انتقال فيبر نوری امروزه يكی از مهمترين زير ساخت های مخابراتی است كه به دليل مزايای آن بيشتر از ساير روش های انتقال، حتی ماهواره ها، مورد توجه قرار گرفته و نياز به آن سبب شده در بسياری از كشورها از جمله ايران، تلاش برای ايجاد زير ساخت های آن مورد توجه قرار گيرد.

ايجاد كارخانه توليد کابل فيبر نوری با سرمايه ای حدود 50550 ميليون ريال و با استفاده از مزايا و تسهيلات دولتی و بانكی امكان پذير است. اين طرح علاوه بر اشتغالزايی می تواند علاوه بر برآوردن نياز داخلی، اولويت صادراتی نيز داشته باشد.

بررسی های دقيق تر برای استفاده از تكنولوژی های جديد و دانش فنی نو، برای حضور در بازارهای جهانی ضروری است. لازم به ذكر است كه تمامی محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجی مقدماتی بر پايه داده های ثانويه و موجود بوده و سودآوری آن نيز با توجه به برآوردهای مقدماتی فروش مورد تاييد است.

اما برای بررسی جامع و كامل، مطالعه دقيق نتايج سرمايه گذاری، تهيه پرفورماهای مربوطه و تماس با شركت های خارجی انتخابی، انجام مطالعات مشروح امكان سنجی بر پايه داده های اوليه پيشنهاد می شود.

هدف از اجرای طرح

هدف از اين طرح برای احداث كارخانه توليد کابل های فيبر نوری (FIBER OPTIC) می باشد. مطالعات امكان سنجی مقدماتی بر اساس داده های ثانويه و با امكان خطای 20 درصد برآورد می گردد. با توجه به اهميت گسترش ارتباطات و راحتی انتقال اطلاعات از طريق فيبر و سرمايه گذاری با اولويت صادرات آن می تواند مفيد باشد.

ضرورت و اهميت

گسترش ارتباطات و راحتی انتقال اطلاعات از طريق سيستم های انتقال و مخابرات فيبر نوری يكی از پر اهميت ترين موارد مورد بحث در جهان امروز است. سرعت دقت و تسهيل از مهمترين ويژگی های مخابرات فيبر می باشد. يكی از پر اهميت ترين موارد استفاده از مخابرات فيبر، آسانی انتقال در فرستادن سيگنال های حامل اطلاعات ديجيتالی است كه قابليت تقسيم بندی در حوزه زمانی را دارا می باشد.

بدين معنی كه مخابرات ديجيتال تامين كننده پتانسيل كافی برای استفاده از امكانات مخابره اطلاعات در پكيج های كوچک انتقال، دريک حوزه زماني معين است. برای مثال عملكرد مخابرات با توانايی 20 مگاهرتز با داشتن پهنای باند 20 كيلو هرتز دارای گنجايش اطلاعاتی 0/1 درصد می باشد.

امروزه انتقال سيگنال ها به وسيله امواج نوری به همراه تكنيكهای وابسته به انتقال، شهرت و آوازه سيستم های انتقال ماهواره ای را به شدت مورد تهديد قرار داده است. دير زمانی ست كه اين مطلب كه نور می تواند برای انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد به اثبات رسيده است و بشر امروزه توانسته است كه از سرعت فوق العاده آن به بهترين وجه استفاده كند.

در 15 سال اخير با پيشرفت ليزر به عنوان يک منبع نور بسيار قدرتمند و خطوط انتقال فيبرهای نوری فاكتورهای جديدی از تكنولوژی و تجارت بهتر را برای انسان به ارمغان آورده است. مخابرات فيبر نوری ابتدا به عنوان يک مخابرات از راه دور قرار دادی تلقی می شد كه در آن امواج نوری به عنوان حامل يک يا چند واسطه انتقال استفاده می شد.

با وجود آنكه امواج نوری حامل سيگنال های آنالوگ بودند اما سيگنال های نوری همچنان به عنوان سيستم مخابرات ديجيتال بدون تغيير باقی مانده است. سرعت تحولات و پيدايش فناوری های نوين، تنوع خدمات پيشرفته و تقاضای فزاينده برای اين خدمات، لزوم استفاده بهينه از منابع مالی و انسانی و گسترش روز افزون بازار رقابت، موجب گرديده تا نگرش به صنعت مخابرات در قياس با ساير صنايع متفاوت باشد.

اين نگرش هوشمندانه مبين اين واقعيت است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نيروی محركه توسعه در همه ابعاد است و اين مهم، ضرورت های توسعه را متجلی می گرداند. در اين راستا برنامه های پنجساله، توسعه شبكه های مخابراتی مبتنی بر فناوری نوری را در دستور كار خود قرار داد.

سفارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح.

اهداف طرح شامل

 • پاسخ دهی به نيازهای ارتباطی برنامه های توسعه كشور
 • بستر سازی برای حضور شركت های دولتی و غير دولتی در بازار مخابرات
 • سوق دادن جامعه به سمت جامعه اطلاعات
 • سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی
 • ارائه خدمات مورد نياز جامعه در حد مطلوب
 • رفع موانع و تنگناها برای پياده سازی دولت الكترونيكی
 • حضور موثر در دهكده جهانی
 • ايجاد زير ساخت لازم برای تجارت الكترونيكی
 • ايجاد شاهراه ارتباطی جهت حمل ترافيک
 • ايجاد قطب ارتباطات منطقه ای در داخل كشور و تقويت توان راهبردی
 • امكان حضور گسترده و فعال در تمام نقاط كشور از طريق نقاط حضور ( POP)
 • حضور در بازار رقابتی
 • امكان دسترسی به شبكه های نوری يكپارچه
 • ايجاد شبكه يكپارچه مخابراتی توسعه پذير و قابل انعطاف

معرفی محصول

در اين بخش صنعت فيبر نوری معرفی و مزايای سرمايه گذاری در آن به اجمال مشخص خواهد شد. این محصول با كد آيسيک 3130 (31301410) و كد تعرفه 85447010 رشته های بلند و نازكی از شيشه بسيار خالصند كه ضخامتی در حدود قطر موی انسان دارند. آنها در بسته هایی بنام کابل های نوری كنار هم قرار داده می شوند و برای انتقال سيگنال های نوری در فواصل دور مورد استفاده قرار می گيرند.

موارد مصرف و كاربرد

مهمترين مصرف کابل فيبر نوری استفاده در صنايع مخابراتی، به عنوان يک سيستم انتقال اطلاعات با سرعت زياد می باشد. متشكل از بزرگراه های (Tr Hz) شبكه يكپارچه نوری ايران با پهنای باندی در حدود ترا هرتز برای ارسال و دريافت بهنگام اطلاعات است. بطوريكه بدون وجود اين فناوری دقيق و حساس، امكان ارائه خدمات چند رسانه ای ميسر نيست.

با وجود شبكه يكپارچه نوری ايران، میتوان حجم اطلاعات بسيار زيادی را جابجا نمود و شركت ارتباطات زيرساخت ايران با استفاده از توانمندی های آن قادر است بعنوان قطب مخابراتی در منطقه عمل نموده و كشورهای مختلف همسايه را نيز به هم متصل سازد. ساير كاربردهای فيبر نوری به قرار زير می باشند :

 • كاربرد در احساسگرها
  استفاده از احساسگرهای فيبر نوری برای اندازه گيری كميت های فيزيكی مانند جريان الكتريكی، ميدان مغناطيسی فشار، حرارت، جابجايی، آلودگی آبهای دريا سطح مايعات، تشعشعات پرتوهای گاما و ايكس در سال های اخير شروع شده است. در اين نوع احساسگرها، از فيبر نوری به عنوان عنصر اصلی احساسگر بهره گيری می شود بدين ترتيب كه خصوصيات فيبر تحت ميدان كميت مورد اندازه گيری تغيير يافته و با اندازه شدت كميت تاثير پذير می شود.
 • كاربردهای نظامی
  فناوری نوری كاربردهای بی شماری در صنايع دفاع دارد كه از آن جمله می توان برقراری ارتباط و كنترل با آنتن رادار، كنترل و هدايت موشک ها، ارتباط زير دريایی ها (هيدروفون) را نام برد.
 • كاربردهای پزشكی
  در تشخيص بيماریها و آزمايش های گوناگون در پزشكی كاربرد فراوان دارد كه از آن جمله دزيمتری غدد سرطانی، شناسایی نارسایی های داخلی بدن، جراحی ليزری استفاده در دندانپزشكی و اندازه گيری مايعات و خون بدن را می توان نام برد.

با توجه به اينكه شبكه يكپارچه نوری ايران واسط ميان شبكه های محلی، شهری و منطقه ای است بخش مهمی از خدمات قابل ارائه از طريق شبكه نوری ايران مستلزم پیش بينی و عرضه اين سرویس ها در LAN ها و شبكه های شهری متصل به شبكه يكپارچه نوری ايران است كه عبارتند از :

 1. ارسال داده با سرعت بالا
 2. تلفن تصويری
 3. ويديو بر اساس تقاضا Video on – demand
 4. پزشكی از دور
 5. آموزش از دور
 6. اينترنت پر سرعت
 7.  ارسال متن (Text)
 8. كنترل خانه از دور
 9. ارسال فايلهای با حجم زياد
 10. ويديو كنفرانس
 11. بانكداری الكترونيكی
 12. خريد از دور
 13. خدمات صوتی با كيفيت بالا
 14. خدمات چند رسانه ای (Multi Media)
 15. ارائه پهنای باندهای مختلف به متقاضيان بر اساس درخواست آنها

استانداردها

استانداردهای جهانی برای توليد فناوری نوری همانند ساير صنايع وجود دارد كه شامل HIS های مختلف برای صنايع ارتباطی مانند بيسيم، فيبر نوری و ساير خطوط انتقال اطلاعات می باشد. سازمان جهانی استاندارد برای توليد كليه كالاها و محصولات استانداردهای مشخصی در زمينه بهداشت، كيفيت، آزمون و ساير ويژگيها دارد.

در زمينه فيبر مستندات آن در مقاله TIA/ELA-568 SET موجود است. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران كه تنها سازمانی است كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمی فرآورده ها در ايران را تعيين و تدوين و اجرای آنها را با كسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نمايد، كليه استانداردهای مربوط به تمامی كالاهای توليدی را دارا می باشد.

غير از استانداردهای مربوط به توليد برای نصب و كابل كشی نيز استانداردهای فراوانی وجود دارد كه به توليد آن ارتباطی ندارد. استفاده از تجهيزات منطبق بر فناوری های روز و بهره گيری از نيروی انسانی متخصص، آموزش ديده و كارآمد از جمله استانداردهای این صنعت می باشند.

برای سفارش طرح توجیهی تولید و مونتاژ انواع تجهیزات مخابراتی (کابل فیبر نوری ، پچ کورد ، کابل شبکه و …) جهت دریافت وام و مجوز تاسیس با شماره های : 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

كالاهای جايگزين

كالاهای جايگزين برای فيبر نوری شامل کابل های مسی، ارتباطات بيسيم و ماهواره ها می باشد. اما در واقع می توان گفت كه فناوری نوری جايگزين كالاهای فوق شده و در جهان امروز امكان رقابت از آنها را سلب كرده است. برای دسترسی به بستر مخابراتی با پهنای باند وسيع و مطمئن با مزايای زير از ساير كالاها بهتر می باشد :

 • تضعيف پايين
 • قيمت تمام شده مناسب
 • سهولت كار كابل كشی به دليل سبک بودن
 • عدم نويز پذيری
 • عدم تأثير ناپذيری از عوامل خارجی (مانند ميدان های الكتريكی و مغناطيسی)
 • امنيت بالا به علت شنود ناپذيری (در مقابل سيستم های راديويی)
 • عدم هم شنوايی
 • پهنای باند وسيع و مطمئن
 • شبكه سازی مطمئن با قابليت انعطاف
 • قابليت ايجاد شبكه همگرا

اجزاء تشكيل دهنده محصول

هرگاه نور از يک محيط به محيط غليظتر وارد شود دچار شكست می شود. و اگر نور از محيط غليظ با بيش از زاويه حد به سطح آن برخورد كند سطح ماده همانند يک آينه تخت عمل كرده و نور بازتابش می كند. از اين خاصيت در فناوری نوری استفاده شده است.

فيبر نوری يک موج بر استوانه ای از جنس شيشه (يا پلاستيک) كه از دو ناحيه مغزی و غلاف با ضريب شكست متفاوت و دو لايه پوششی اوليه و ثانويه پلاستيكی تشكيل شده است. بر اساس قانون اسنل برای انتشار نور در فيبر شرط ضريب شكست های متفاوت مغزی و غلاف بايستی برقرار باشند. يک رشته فيبر از قسمتهای زير ساخته شده است :

اجزاء تشكيل دهنده محصول

 1. هسته : هسته بخش مركزی فيبر است كه از شيشه ساخته شده و نور در اين قسمت سير می كند.
 2. لايه روكش : واسطه شفافی كه هسته مركزی آن را احاطه می كند و باعث انعكاس نور به داخل هسته می شود.
 3. روكش محافظ : روكشی پلاستيكی كه از آن در برابر رطوبت و آسيب ديدن محافظت می كند. صدها يا هزاران عدد از اين رشته های فيبر بصورت بسته ای در كنار هم قرار داده می شوند كه به آن کابل نوری گويند. اين دسته از رشته های فيبر با يک پوشش خارجی موسوم به ژاكت يا غلاف محافظت می شوند. نور در يک كابل فيبرنورک، بر اساس قاعده ای موسوم به بازتابش داخلی، مرتبا بوسيله ديواره آينه پوش لايه ای كه هسته را فرا گرفته، به اين سو و آن سو پرش می كند و در طول هسته پيش می رود. از آنجا كه لايه آينه پوش اطراف هسته هيچ نوری را جذب نمی كند، موج نور می تواند فواصل طولانی را طی كند. به هر حال، برخی از سيگنال های نوری در حين حركت در طول فيبر، ضعيف می شوند كه علت عمده آن وجود برخی ناخالصی ها داخل شيشه است. ميزان ضعيف شدن سيگنال به درجه خلوص شيشه بكار رفته در داخل فيبر و نيز طول موج نوری كه درون فيبر سير می كند بستگی دارد. بطور كلی سيستمهای ارتباطی فيبر نوری از 4 بخش فرستنده، فيبر نوری، تقويت كننده نوری و گيرنده تشكيل شده اند.
 4. فرستنده : سيگنال های نور را توليد كرده و به رمز در مياورد و ابزار توليد نور را در فواصل زمانی مناسب خاموش يا روشن می كند. فرستنده در عمل به فيبر متصل می شود و حتی ممكن است دارای لنزی برای متمركز كردن نور به داخل آن هم باشد. در بين فرستنده ها قدرت اشعه ليزر بيش از LED هاست اما با كم و زياد شدن دما شدت نورشان تغيير می كند و گرانتر هم هستند. متداول ترين طول موج هايی كه استفاده می شود عبارتند از : 850 نانومتر، 1300 نانومتر و 1550 نانومتر. (مادون قرمز و طول موجهای نامرئی طيف)
 5. فيبر نوری : سيگنالهای نور را تا فواصل دور هدايت می كند.
 6. تقويت كننده نوری : نور حين عبور از فيبر ضعيف می شود. (مخصوصا در فواصل طولانی بيش از نيم مايل يا حدود يک كيلومتر مثلا در كابلهای زير دريا) بنابراين يک يا بيش از يک تقويت كننده نوری در طول کابل بسته می شوند تا نور ضعيف شده را تقويت كنند. يک تقويت كننده نوری دارای فيبرهای نوری با پوشش ويژه ای است. نور ضعيف شده پس از ورود به اين تقويت كننده تحت تاثير اين پوشش خاص و نيز نور ليزری كه به اين پوشش تابيده می شود تقويت می شود. ملكولهای موجود در اين پوشش ويژه با تابش ليزر به آنها، سيگنال نوری جديد و قوی توليد می كنند كه مشخصات آن مشابه نور ورودی به تقويت كننده است.
 7. گيرنده نوری : سيگنال های نور را دريافت و رمزگشایی می كند.

انواع فيبر نوری

 از لحاظ نوع انتقال سيگنال در دو گروه عمده ارائه می گردند : تک وجهی و چند وجهی.

فيبرهای نوری تک وجهی (Single-Mod) :
اين نوع از فيبرها هسته های كوچكی دارند (قطری در حدود 9 ميكرون) و می توانند نور ليزر مادون قرمز (با طول موج 1300 تا 1550 نانومتر) را درون خود هدايت كنند. اين فيبرها به منظور ارسال يک سيگنال در هر فيبر استفاده می شود، مانند: تلفن.

فيبر نوری چند وجهی (Multi-Mode) :
اين نوع از فيبرها هسته های بزرگتری دارند (قطری در حدود 62/5 ميكرون) و نور مادون قرمز گسيل شده از ديودهای نوری موسوم به LED ها را (با طول موج 850 تا 1300 نانومتر) درون خود هدايت می كنند.

اين فيبرها بمنظور ارسال چندين سيگنال در يک فيبر استفاده می شود (نظير : شبكه های كامپيوتری) برخی از فيبرهای نوری از پلاستيک ساخته می شوند. اين فيبرها هسته بزرگی (با قطر 4 صدم اينچ يا يک ميليمتر) دارند و نور مرئی قرمزی را كه از LED ها گسيل می شود (و طول موجی برابر با 650 نانومتر دارد) هدايت می كنند.

فيبرهای نوری نسل سوم :
طراحان فيبرهای نسل سوم، فيبرهايی را مدنظر داشتند كه دارای حداقل تلفات و پاشندگی باشند. برای دستيابی به اين نوع فيبرها، محققين از حداقل تلفات در طول موج 1/55 ميكرون و از حداقل پاشندگی در طول موج 1/3 ميكرون بهره جستند و فيبری را طراحی كردند كه دارای ساختار نسبتا پيچيده تری بود.

در عمل با تغييراتی در پروفايل ضريب شكست فيبرهای تک مد از نسل دوم، كه حداقل پاشندگی آن در محدوده 1/3 ميكرون قرار داشت، به محدوده 1/55 ميكرون انتقال داده شد و بدين ترتيب فيبر نوری با ماهيت متفاوتی موسوم به فيبر دی.اس.اف ساخته شد.

روند توليد و تكنولوژی

فيبرنوری از شيشه شفاف بسيار خالص ساخته می شود. اگر شيشه پنجره بعنوان محيطی شفاف كه نور را از خود عبور می دهد در نظر گرفته شود، بدليل وجود ناخالصی ها در شيشه، نور بطور كامل و بدون تغيير عبور نمی كند. به هرحال شيشه ای كه در ساخت این محصول بكار می رود، نسبت به شيشه بكار رفته برای پنجره ناخالصی های بسيار كمتری دارد. برای ساخت فيبر نوری بايستی مراحل زير طی شود :

1. ساخت يک استوانه شيشه ای از پيش تعين شده (پيش سازه)

2. كشيدن فيبر از استوانه آماده شده

3. آزمايش فيبرهای توليد شده

برای توليد فيبر نوری، ابتدا ساختار آن در يک ميله شيشه ای موسوم به پيش سازه از جنس سيليكا ايجاد می گردد و سپس در يک فرايند جداگانه اين ميله كشيده شده تبديل به فيبر می گردد. از سال 1970 روشهای متعددی برای ساخت انواع پيش سازه ها به كار رفته است كه اغلب آنها بر مبنای رسوب دهی لايه های شيشه ای در داخل يک لوله به عنوان پايه قرار دارند.

روند توليد کابل فيبر نوری

4. روشهای ساخت پيش سازه

روشهای فرايند فاز بخار برای ساخت پيش سازه فيبر نوری را می توان به سه دسته تقسيم كرد :

 • رسوب دهی داخلی در فاز بخار
 • رسوب دهی بيرونی در فاز بخار
 • رسوب دهی محوری در فاز بخار

شيشه مورد استفاده برای ساخت استوانه، طی روندی موسوم به MCVD يا رسوب سازی تعديل شده شيميايی با بخار توليد می شود. در روش MCVD
اكسيژن از ميان محلول كلرايد سيليكون، كلرايد ژرمانيوم و ديگر مواد شيميايی می جوشد. اين مخلوط بسيار دقيق و حساب شده، ويژگيهای فيزيكی و اپتيكی گوناگونی دارد. (ازجمله ضريب شكست، ضريب انبساط، نقطه ذوب)

سپس بخارهای گاز بوسيله يک ماشين مخصوص با حركات دورانی بداخل يک لوله سيليس مصنوعی يا لوله كوارتز هدايت می شود كه به اين عمل آبكاری گويند. در حين چرخش ماشين، يک مشعل در بيرون لوله به بالا و پايين حركت می كند. حرارت بسيار زياد ناشی از مشعل، باعث می شود دو چيز اتفاق بيفتد: سيليكون و ژرمانيوم با اكسيژن واكنش می دهند،

دی اكسيد سيليكون و دی اكسيد ژرمانيوم حاصل می شود. دی اكسيد سيليكون و دی اكسيد ژرمانيوم روی سطح داخلی لوله رسوب می كنند، با هم آميخته می شوند تا شيشه شكل بگير. ماشين مخصوص بطور مستمر می چرخد تا استوانه ای استوار و اندود شده ساخته شود.

خلوص شيشه با استفاده از قطعات پلاستيكی كه در برابر خوردگی مقاوم است و در سيستم تزريق گاز بكار رفته و نيز با كنترل دقيق جريان گاز و تركيب آن حفظ می شود. روند ساخت این استوانه كاملا خودكار است و چندين ساعت بطول می انجامد. بعد از اينكه استوانه ساخته شده خنک شد، تست كنترل كيفيت روی آن انجام می شود.

5. كشيدن فيبر از استوانه

بعد ازينكه استوانه شيشه ای كنترل كيفی شد، روی دستگاهی بنام برج فيبر كشی سوار می شود. استوانه شيشه ای در يک كوره گرافيتی داغ می شود (1900 تا 2200 درجه سانتيگراد) تا حدی كه يک گلوله گداخته شده از نوک آن، تحت تاثير نيروی جاذبه سقوط می كند.

گلوله شيشه ای مذاب در حين سقوط خنک می شود و يک رشته شيشه ای را بوجود می آورد. اين رشته ها در داخل ديگر قسمتهای برج از جمله تعدادی فنجانک اندود كننده و نيز كوره ماوراء بنفش نخ كشی می شوند تا در نهايت به قرقره پايين دستگاه برسد. قرقره مكانيكی فيبر را به آرامی از استوانه داغ شده می كشد.

يک ريزسنج ليزری بدقت اين مرحله را كنترل می كند و قطر فيبر را اندازه می گيرد. اطلاعات بدست آمده از ريزسنج به سيستم خودكار قرقره مكانيكی ارسال می شود. فيبرها با سرعت 10 تا 20 متر بر ثانيه از استوانه داغ كشيده می شوند و محصول نهايی روی قرقره پيچيده می شود. معمولا در نهايت بيش 2/2 كيلومتر کابل فيبر نوری روی قرقره جمع نمی شود.

6. آزمون فيبرهای توليد شده

آزمايشهای مختلفی بر روی فيبرنوری توليد شده انجام می شود كه برخی از آنها به قرار زير می باشند:

 • مقاومت كششی : فيبر بايد بتواند نيروی كشش معادل 100 هزار پوند بر اينچ مربع يا بيشتر را تحمل كند.
 • آزمايش منحنی ضريب شكست : بررسی فيبر از لحاظ ابعاد هندسی ازجمله كنترل يكنواختی قطر هسته و يكنواختی ضخامت لايه روكش
 • آزمايش ميزان تضعيف امواج : در اين آزمايش مشخص می شود كه سيگنالهای نوری در طول موج های مختلف چه مقدار انرژی خود را در حين عبور از فيبر دست می دهند.
 • ظرفيت انتقال اطلاعات (پهنای باند) : تعداد سيگنالهايی كه در هر لحظه می تواند بوسيله فيبر منتقل شود.
 • طيف رنگی : انتشار طول موج های مختلف نور در هسته فيبر كه در بحث پهنای باند حائز اهميت است.
 • دمای عملياتی و دامنه تغييرات رطوبت : تاثير دما در تضعيف سيگنال عبوری
 • توانايی هدايت نور در زير آب : حائز اهميت برای كابل هايی كه در زير دريا استفاده می شود.
مواد اوليه موردنياز و محل تامين آن

عمده ترين مواد اوليه طرح به قرار زير می باشند :

 1. تتراكلريد سيلسكون : اين ماده برای تامين لايه های شيشه ای در فرايند مورد نياز است.
 2. تتراكلريد ژرمانيوم : اين ماده برای افزايش ضريب شكست شيشه در ناحيه مغزی پيش سازه استفاده می شود.
 3. اكسی كلريد فسفريل : برای كاهش دمای واكنش در حين ساخت پيش سازه، اين مواد وارد واكنش می شود.
 4. گازفلوئور : برای كاهش ضريب شكست شيشه در ناحيه غلاف استفاده می شود.
 5. گاز هليم : برای نفوذ حرارتی و حباب زدايی در حين واكنش شيميايی در داخل لوله مورد استفاده قرار می گيرد.
 6. گاز كلر : برای آب زدايی محيط داخل لوله قبل از شروع واكنش اصلی مورد نياز است. غالب اين مواد در داخل كشور يافت شده و نياز به واردات ندارد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 4 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام طرح توجیهی تولید کابل فیبر نوری بروزشو می خواهم چقدر طول میکشه که آماده بشه و هزینش چقدر میشود؟

  1. باسلام واحترام
   لطفا برای ثبت سفارش و هماهنگی بیشتر با شماره: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس حاصل فرمایید. ضمنا واتساپ سایت برروی خط همراه ذکر شده فعال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop