طرح توجیهی رایگان تولید پله و نرده آماده ساختمان

(1 بررسی مشتری)

طرح توجیهی در 63 صفحه فایل pdf
حجم فایل طرح توجیهی : 771 کیلوبایت

دانلود رایگان

جهت سفارش این طرح توجیهی جهت دریافت مجوز یا وام با شماره های: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

محصول طرح توجیهی حاضر ، انواع پله و نرده آماده ساختمان می باشـد، پله و نرده ها در قسمت های داخلی ساختمان ها به عنوان دكور، حفاظ و غيره كاربرد دارند. با گسترش صنعت ساختمان سازی و ايجاد وضعيت توليد انبوه در آن، سرعت ساخت و ساز و در عين حال حفظ كيفيت در آن، يكی از اصول بسيار مهم در اين صنعت تلقی می گردد.

امـروزه يكـی از عوامل مهم در قيمت تمام شده يک ساختمان را میتوان سرعت اجرا نام برد، به عنوان مثال ساختمانی كه در يک سال ساخت آن تكميل گردد مسلما دارای قيمت تمام شده كمتر از همان ساختمان است كـه در 18 ماه ساخت آن به پايان رسد.

از طرف ديگـر وجـود تـورم شـديد در ايـن صـنعت كـه همـواره گريبانگير توليد كنندگان ساختمان است ، سبب می گردد كه سياست گذاری برای كاهش هر چه بيشتر زمان اجرا يكی از امور اصلی سرمايه گذاران قرار گيرد.

با توجه بر شرايط ذكر شده در سالهای گذشته توليد مواد ، مصالح ، تجهيزات و ادوات مورد اسـتفاده در اين صنعت بصورت آماده نصب از گسترش بسيار خوبی برخوردار گرديده است. ديوارهـای آمـاده ، درب و پنجره آماده ، اسكلت پيچ و مهره ای آماده و در نهايت پله و نرده آماده نصب كه موضوع طرح حاضر است.

از جمله اقدامات انجام شده در اين باب است بطوريكـه در كليـه مـوارد فـوق بـر خـلاف سالهای دور كه ساخت آنها در محل ساختمان مورد استفاده و يا در كارگاه های كوچک سـنتی صـورت می گرفت ، تجهيزات فوق در كارخانه های صنعتی توليد و آماده مصرف باقی می ماند و لذا با سـفارش خريدار ، تجهيز به محل ساختمان وی منتقل و در محل موردنظر نصب می گردد.

پله و نرده آماده ساختمان يكی از ادواتی هستند كه در بسياری از ساختمان ها برای حفاظ ، تردد بين طبقات ، دكور و غيره مورد استفاده قرار می گيرد. اين ادوات در اندازه ، مدل و جنس های مختلف ساخته و آماده می گردند و لذا با مراجعه مـشتری ، امكان تحويل آن در حداقل زمان وجود دارد.

انواع پله و نرده آماده

پله و نرده ها در قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می گيرند كه لازم است بر حـسب محل استفاده ادوات مناسب آن طراحی و توليد گـردد. از طـرف ديگـر مالكـان و يـا توليـد كننـدگان ساختمان بر اساس سليقه و ارزش منطقه ای ساختمان ، متقاضی ادوات با كيفيت ، نمای ظـاهر و كـارایی متفاوتی می باشند بنابراين طبقه بندی اين ادوات بصورت زير انجام مي گيرد.

انواع نرده های آماده انواع پله های آماده
طبقه بندی از نظر جنس طبقه بندی از نظر جنس
استیل استیل
آهن آهن
مس چوب
برنج سنگ
آلومينيوم طبقه بندی از نظر محل نصب
طبقه بندی از نظر محل نصب راه پله
جان پناه پله در داخل اتاق ها (دوبلكس)
دورباغی دکوراسیون
سرنيزه دار روی ديوار مغازه ها و فروشگاهها
جلو پنجره
جلو بالکن
حفاظ پله در داخل ساختمان (راه پله)
حفاظ پله در داخل اتاق ها (دوبلكس)
دکوراسیون

كد ISIC محصول

كليه انواع مختلف پله و نرده آماده ساختمان دارای كد آيسيک واحد در طبقه بندی وزارت صـنايع و معادن بوده و اين كد 28111175 می باشد.

شماره تعرفه گمركی

با مراجعه به مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتيجه گيری شده است كـه محـصولات مورد مطالعه شماره تعرفه گمركی مستقلی نداشته و در قالب انـواع مـصنوعات سـاخته شـده از آهـن و فولاد طبقه بندی گرديده است و با توجه به اينكه در اين گروه بسياری از مـصنوعات مـشابه قـرار مـيگيرد لذا نمی توان برآوردی از سهم پله و نرده آماده در اين گروه انجام داد. ليكن در اينجا لازم به ذكر است كه انواع وارداتی اين محصولات در بازار مشاهده شده است.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید پله و نرده آماده ساختمان جهت اخذ وام و مجوز با شماره : 09056370500 تماس بگیرید.

شرايط واردات

با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـانی و بررسـی در گـروه محـصولات و مصنوعات از آهن و فولاد و همچنين ساير فلزات ، نتيجه گيری شده است كه محـدوديت خاصـی بـرای واردات محصولات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمركی كه 40 – 55 درصد است ، امكان واردات وجود خواهد داشت.

موارد مصرف و كاربرد

همانطوريكه پيشتر نيز اشاره گرديد پله و نرده آماده ساختمان همانطوريكه از نام آن مـشخص اسـت در قسمت های داخلی و خارجی ساختمانها مورد استفاده دارند.

موارد کاربرد پله و نرده آماده
پله و نرده آماده ساختمان دارای انواع مختلف است كه هر كدام از آنها بـر اسـاس سـليقه مـصرف كننده و همچنين علاقه آن برای پرداخت قيمت خريد انتخاب و مورد استفاده قرار می گيرد ، ذيلا به برخی موارد عمده مورد استفاده اين محصولات اشاره شده است:

الف – نرده ها

1- نرده های جان پناه كه در ساختمان ها برای جلوگيری از سقوط افراد نصب می گردد.

2- نرده های دورباغی كه معمولا برای حصار مورد استفاده دارد.

3- نرده های سرنيزه دار روی ديوار كه معمولا در روی ديوار حياط و محوطه ها جهـت جلـوگيری از ورود غيـر مجـاز افـراد نصب می شود.

4- نرده های جلو پنجره كه معمولا جلو پنجره ها و برای جلوگيری از ورود و خروج و همچنين حفاظت مورد استفاده دارد.

5- نرده های جلو بالكن كه معمولا در تراس ها و بالكن ها به عنوان محافظ نصب می گردد.

6- نرده حفاظ پله در داخل ساختمان (راه پله) كه معمولا برای حفاظت از افراد در موقـع بـالا رفـتن از پلـه هـا و همچنـين گرفتن دست روی آنها مورد استفاده دارند.

7- نرده حفاظ پله در داخل اتاق ها (دوبلكس) كه عموما حالت دكور و همچنين حفاظ براي بالا رفتن از پله های داخل اتـاق مورد استفاده دارد.

8- نرده های دكوراسيون كه اين نرده ها در فروشگاهها ، نمايشگاهها و غيره به عنـوان دكـور و همچنـين جـدايش و محـافظ ظريف مورد استفاده دارند.

ب – پله ها

1- پله های مورد استفاده در راه پله ها: اين پله اكثرا از نوع سنگ و بتون بوده و ارتباطی به طرح حاضر ندارد ، ليكن در برخی سـاختمان هـای شـيک از پلـه های استيل و چوب – فولاد نيز استفاده می شود كه در قالب طرح توجیهی حاضر قرار دارد.

2- پله در داخل اتاق ها (دوبلكس): اين پله ها از نوع فلز – چوب با نمای زيبا هستند كه در داخل اتاق ها مورد استفاده دارند.

3- پله های دكوراسيون: اين پله ها از نوع چوب – فلز ظريف هستند كه كاربرد دكوری در فروشگاهها ، نمايشگاهها ، منازل و غيره را دارند

بررسی كالاهای جايگزين

پله و نرده آماده ساختمان ادواتی هستند كه قابليت استفاده در كليه ساختمان ها را دارند ، ليكن بايد به اين امر توجه گردد كه استفاده از این محصولات آماده از چند سال گذشته در بازار مرسوم شـده اسـت و قبل از آن و حتي بسياری از استفاده كنندگان هم اكنون نيز سـفارش سـاخت ايـن ادوات را بـه درب و پنجره سازان مختلف كه در سطح شهرها بصورت كارگاهی در حال فعاليـت هـستند.

ارائـه نمـوده و از طريق فوق اين محصولات را به همراه درب و پنجره ساختمان تهيه می نمايند ، بنابرايـن هـر چنـد كـه سازندگان فوق را می توان به عنوان رقيب برای طرح حاضر تلقی كرد.

لـيكن در مجمـوع بـا توجـه بـه وجود انواع و مدل های مختلف محصولات مورد مطالعه و همچنين با توجه به وجود انواع بسيار متنوع و زياد ادوات سنتی ، به نوعی می توان از نگاه كالای جـايگزين نيـز بـه انـواع نـرده و پلـه كـه از طريـق كارگاههای سنتی فوق در حال توليد هستند ، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

روش توليد نرده و پله آماده ساختمان

در فرايند نرده و پله آماده سـاختمان سـه گـروه قطعـات وجود دارد گروه اول قطعاتی هستند كه توسط واحد صنعتی سـاخته مـيشـود. گـروه دوم قطعـات نـيم ساخته هستند كه واحد صنعتی توليد آنها را به ساير شركتها و كارگاههـای صـنعتی سـفارش سـاخت ميدهد و گروه سوم قطعات استاندارد می باشند.

روش توليد نرده و پله آماده ساختمان
كه ايـن قطعـات در كليـه واحـدهای صـنعتی از بـازار خريداری و در مونتاژ مورد استفاده قرار ميگيرد ، بنابراين در طرح حاضر تنها قطعات گـروه اول توليـد شده و سپس قطعات ديگر روی آنها مونتاژ خواهد گرديد اصلی ترين فعاليت توليدی شامل شكل دهی با پرس و جوشكاری می باشد.

از نقطه نظر تفاوت در شركتهای مختلف توليدكننده از نظر تكنولوژی ميتوان در موارد زير جستجو كرد:

 • كيفيت قطعات و زيرمجموعه ها
 • كيفيت و ظرافت طراحی
 • زيبايی ظاهری
 • عمر ، دوام و استحكام

مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهای جهان

در صورتی كه روش توليد معمول مورد استفاده توليد نرده و پله آماده ساختمان در كشورمان با سايركشورهای جهان مورد مقايسه قرار گيرد، در آن صورت ميتوان گفـت كـه اخـتلاف خاصـی بـين روش توليدهای مورد استفاده كشورمان و ساير كشورهای جهان وجود ندارد و آن چه كه سبب ايجـاد تفـاوت بين محصولات توليدی برخی كشورهای پيشرفته با محصولات توليدی كشورمان ميگردد، مواردی است كه در بالا به آن اشاره گرديد.

تعيين نقاط قوت و ضعف

با عنايت بر شرح ارائه شده تكنولوژی توليد و با توجه بر همسان بودن تكنولـوژی مـورد اسـتفاده درداخل و خارج كشور، نقاط قوت و ضعف خاصی را نميتوان در مورد تكنولوژی عنوان كرد و لذا آنچه كه سبب تفاوت كيفی بين محصولات توليدی شركتها و كشورهای مختلف ميگردد.

همان عواملی هـستند كه قبلا به آنها اشاره گرديد از اينرو در صورت رعايت آنها، محصولات توليدی به راحتـی در بازارهای جهانی قابل عرضه ميگردد كه بهترين دليل برای اثبـات ايـن موضـوع وجـود محـصولات مرغوب توليدی در داخل كه توسط برخی شركتهای داخلی توليد ميشود، ميتواند عنوان گردد.

مواد اوليه عمده موردنياز

الف) معرفی نوع ، ميزان مصرف سالانه و منابع تامين ماده اوليه عمده

مواد اوليه مورد استفاده در توليد محصولات موردمطالعه را می توان به دو گروه طبقه بندی كرد:

1– فلزات

اصلی ترين و عمده ترين ماده اوليه مصرفی طرح فلـزات آهـن ، اسـتيل ، مـس ، بـرنج و آلومينيـوم خواهد بود كه هر كدام از آنها بر اساس سفارش مشتری تامين و محصول موردنظر از آن توليد خواهـد شد.

2– تخته و چوب

برخی پله ها بصورت چوب و فلز ساخته خواهد شد كه مصرف فلز در بالا ذكر شده و در اينجـا نيـز به چوب مصرفی اشاره شده است.

3– قطعات آماده و استاندارد

اين قطعات شامل پيچ و مهره ، سر نيزه نرده ، قطعات شكلی و موارد مشابه خواهد بود كه تامين آنها بصورت آماده از بازار صورت خواهد گرفت.

4– رنگ و متعلقات

كليه محصولات توليدی رنگ آميزی خواهد شد كه بدين ترتيب نياز به رنگ و متعلقات آن خواهـد بود.

ب) معرفی منابع تأمين مواد اوليه

از نقطه نظر منابع تامين مواد اوليه و قطعات می توان گفت كه كليه مواد اوليه لازم از داخـل كـشور قابل تامين می باشد كه هر كدام از آنها گروه فروشنده خود را داشـته و حالـت كـاملا عمـومی و قابـل دسترس راحت را دارند.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)

1 دیدگاه برای طرح توجیهی رایگان تولید پله و نرده آماده ساختمان

 1. صفیعی

  سلام طرح توجیهی تولید راه پله و نرده آماده می خواستم قیمت طرح و اینکه چقد طول میکشه تا آماده شود را اعلام کنید تشکر

  • مدیریت

   با سلام و احترام . لطفا برای ثبت سفارش یا استعلام قیمت طرح موردنظرتان با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop