طرح توجیهی رایگان توليد لوله و شيرآلات صنعتی فولادی

(1 بررسی مشتری)

طرح توجیهی در 63 صفحه فایل pdf
حجم فایل طرح توجیهی : 1/13 مگابایت

دانلود رایگان

جهت سفارش این طرح توجیهی برای دریافت وام و مجوز با شماره های: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

محصول موردنظر طرح حاضر، توليد لوله و شيرآلات صنعتی فولادی می باشد كه اين قطعات به عنـوان قطعات اصلی در خطوط انتقال سيالات مانند آب ، فاضلاب ، نفت و گاز ، مـواد شـيميايی و غيـره مـورد استفاده قرار می گيرد. لوله و شيرآلات صنعتی فولادی در ابعاد مختلف توليد و به بازار عرضه می گردند.

كليـه ايـن قطعـات استاندارد مشخصی داشته و تحت آن استاندارد توليد می گردند. در اين استانداردها ، رابطـه مشخـصی بين قطر ، كلاس كاری (فشار قابل تحمـل) ، نـوع شـير ( پروانـه ای ، دروازه ای ، تـوپی و ….) و سـاير مشخصات شير بطور دقيق عنوان شده و توليدكننده نيز كاملا متناسب با آن اقدام به توليد می نمايد.

يكی از اصلی ترين معيارهای مطرح در انتخاب شيرآلات ، كلاس كاری آنها می باشد. كلاس كاری كـه در واقع همان فشار قابل تحمل شير می باشد ، در واحد بار يا PSI سنجيده می شود. ذيـلا رابطـه بـين اين دو واحد نشان داده شده است.

رابطه بین class و PN
PN(bar) class(psi)
20 150
50 300
68 400
100 600
150 900
250 1500
420 2500

كد ISIC محصول

با مراجعه به طبقه بندی وزارت صنايع و معادن، نتيجه گيری شده اسـت كـه لولـه و شـيرآلات فولادی دارای كد آيسيک 27311153 طبقه بندی شده است.

شماره تعرفه گمركی

با مراجعه بر طبقه بندی وزارت بازرگاني در مورد كالاهای وارداتی و صادراتی ، شماره تعرفه گمركی 84818090 برای محصول طرح استخراج شده اسـت . لازم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن محصولات در اطلاعات واردات و صادرات تحت عنوان ساير شيرها و وسايل همانند بـرای لولـه ،ديـگ ،اب گرم يابخار ،نفت و همانند ،…. غيرمذكور در جای ديگر ثبت شده است.

شرايط واردات لوله و شيرآلات صنعتی

با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتيجه گيـری شـده اسـت كـه شـرايط خاصی برای واردات محصول مورد بررسی وجود نداشته و با پرداخت 20 درصد حقـوق ورودی ، امكـان واردات وجود دارد.

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

استانداردهای ملی
محصول مورد مطالعه، لوله و شيرآلات صنعتی فولادی است. لذا با مراجعه بـر فهرسـت اسـتانداردهای ملی موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران ، شماره اسـتانداردهای خاصـی بـرای محـصولات مـورد بررسی مشاهده نشده است.

استانداردهای جهانی
در مورد استانداردهای جهانی نيز می توان گفت كه شماره استانداردهای زيـر در مـورد محـصول مـورد بررسی وجود دارد :

(ASTM A106/A53gr.DB.PSL1.PSL2.X42.X52.X60.X65)

معرفی موارد مصرف و كاربرد محصولات

لوله و شيرآلات صنعتی فولادی تجهيزاتی هستند كه در صنعت آب ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، پتروشـيمی و ساير موارد مورد استفاده قرار می گيرد . ذيلا به برخی از اين موارد اشاره شده است:

 • صنايع نفت گاز و پتروشيمی
 • خطوط لوله آبرسانی
 • خطوط لوله نفت و گاز
 • تاسيسات آبرسانی
 • پالايشگاه ها
 • نيروگاه های توليد برق

بررسی كالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

لوله و شيرآلات فولادی كه محصولات مورد بررسی طرح حاضر مـی باشـند ، دارای مشخـصات فنی مخصوص به خود بوده و لذا نمي توان كالای جايگزين برای آنها معرفي كرد.

بررسی اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

لوله و شيرآلات صنعتی فولادی قطعاتی هستند كه در سطح بسيار گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گيرد. و لذا جايگاه مخصوص خود را در صنايع مختلف دارد و به جرات مـی تـوان گفـت كـه بـدون حضور لوله و شيرآلات فولادی ، بخش عظيمی از صنعت ، خطوط لوله نفت و گـاز ، تجهيـزات و خطوط لوله آبرسانی و …… نمی توانند تداوم حيات داشته باشند.

بررسی اهمیت استراتژیکی لوله و شيرآلات صنعتی فولادیاز طرف ديگر همانطوريكـه مـی دانـيم صنعت خطوط لوله كه انتقال نفت و گاز و آبرسانی را انجام می دهند در رديف صـنايع مـادر كـشورها طبقه بندی میگردند . بنابراين محصولات طرح نيز به عنوان خانواده ای اجتناب ناپذير از صنايع فوق نيز نقش اساسی در صنعت كشور دارند و برای توسعه صنعتی كـشور ، توسـعه تجهيـزات سازی مانند طرح حاضر نيز ضروری و بسيار مهم می باشند.

كشورهای عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول

محصول مورد بررسی در رديف تجهيزات صنعتی طبقه بندی می گردند و لـذا توليـد آن در كـشورهای صنعتی جهان از مقدار و تنوع بيشتری نسبت بـه سـاير كـشورهای جهـان برخـوردار مـی باشـد . ذيـلا كشورهای عمده توليدكننده شيرها معرفی شده است:

 1. آلمان
 2. آمريكا
 3. چين
 4. انگلستان
 5. فرانسه
 6. پرتغال
 7. ايتاليا
 8. هند
 9. اسپانيا
 10. روسيه

معرفی شرايط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـانی ، بـراي صـادرات محـصولات توليـدی طـرح هيچگونـه شـرايط و محدوديتی وجود ندارد. ليكن از آنجايی كه اين محـصولات، يـک كـالای صـنعتی و مهندسـي محـسوب ميگردند، از اينرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری توليدكننده از شرايط ذیل مـی باشـد:

 • برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ قيمت
 • به لحاظ كيفيت
 • برخورداری از توان مالی مناسب
 • آشنايی كامل با امور تجارت جهانی
 • تنوع محصولات

بررسی اجمالی تكنولوژی و روش های توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

توليد لوله و شيرآلات صنعتی فولادی

ريختگری
اولين مرحله در توليد شير ، ريختگری بدنه آن می باشد . بدنه شـير كـه از فـولاد مـی باشـد از طريـق ريختگری در ماسه توليد می گردد.

ماشينكاری بدنه و ساير قطعات
قطعه ريخته شده و همچنين ساير قطعات شير با استفاده از ماشينكاری به ابعاد و اندازه لازم رسانده مـی شود. همچنين دقت ابعادی قطعه نيز در اين مرحله ايجاد می شود.

پوليش محل آببندی
در شيرها محل آببندی از دقت عمل بسيار بالايی برخوردار بوده و تلرانس و آببندی محل بـسيار حـائز اهميت است. از اينرو قطعات شير بوسيله ماشين آلات مخصوص پوليش كاری می گردند.

مونتاژ
آخرين مرحله در فرايند توليد شير ، مونتاژ قطعات منفصله آن می باشد . اين امر با اسـتفاده از قطعـات توليد شده و همچنين قطعات خريداری شده از بازار ( قطعات آماده ) انجام می گردد.

مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهای جهان

تكنولوژی و روش توليد شيرها در حالت توليد انبوه در ساير كشورها همان روشی است كه در كـشور مـا انجام ميگيرد و تاكنون روش ديگری برای اين كار در نقاط ديگر جهان معرفی نشده است. لـيكن برخـی شركت ها با استفاده از ماشين آلات دقيق و توان مهندسی و طراحی بالا ، اقدام به توليـد محـصولات بـا كيفيت بسيار بالا می نمايند كه اين امر در بازار از اهميت بالايی برخوردار می باشد.

به عنوان مثال يكی از معيارهای كيفی شيرهای مورد استفاده در صنعت نفت ، عدم نشاتی آنها است . چرا كه وجود هر گونه نشتی در شير سبب ايجاد انفجار و آتش سوزی می گردد . نشتی به دليل عدم اسـتفاده از ماشـين آلات دقيق در مرحله ماشين كاری است . بنابراين در مجموع می توان گفت كه در توليـد محـصولات مـورد بررسی ، ماشين آلات اصلی ترين نقش را ايفا می نمايند.

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم (به صورت اجمالی) در فرآيند توليد

با عنايت بر شرح ارائه شده در مورد تكنولوژی هـای موجـود در توليـد لولـه و شـيرآلات فولادی و با توجه بر اينكه جهت توليد اين محصولات از روش ريخنه گری استفاده می شود ، لذا بررسـی نقاط قوت و ضعف تكنولوژیها در مورد آنها موضوعيت نمی تواند داشته باشد.

ماشين آلات و تجهيزات آزمايشگاهی

حداقل ماشين آلات موردنياز يک واحد توليد لوله و شيرآلات صنعتی فولادی
ردیف شرح ماشين الات
1 ماشين توليد بدنه شير
2 ماشين توليد قطعات آببندی
3 ماشين پوليش قطعات درشت
4 ماشين پوليش قطعات ریز
5 قالب ها
6 تجهيزات آزمايشگاهی
7 نصب و راه اندازی و آموزش

مواد اوليه عمده موردنياز

ماده اوليه مصرفی طرح شامل فولاد ريختگری ، ميلكگرد و قطعات مختلف شير می باشد . اين مواد همـه از بازارهای داخلی تامين خواهد شد. فولاد در گريدهای مختلف كه هر كدام از آنها متناسب با موارد كاربرد آن می باشد ، توليد و بـه بـازار عرضه می گردد.

معرفی محل تأمين مواد اوليه

كليه مواد اوليه موردنياز طرح از بازار آهن شهرهای مختلف كشور قابل تامين است ، ليكن در اين ميان شهر تهران در اولويت قرار دارد.

بازارهای فروش محصول

يكي از معيارهای مكانيابی هر طرح توليدی، انتخاب محلی است كـه دارای نزديـكتـرين فاصـله بـا بازارهای محصولات توليدی طرح باشد. در بخش يک شرح داده شد كه بازار محـصولات طـرح ، كليـه نقاط كشور می تواند محسوب گردد . از اينرو از نگاه بازار فروش محصول توليـدی طـرح ، كليـه اسـتانهای كشور قابليت اجرای طرح را دارا می باشند.

بازار تأمين مواد اوليه

مواد اوليه طرح از بازارهاي داخلی تامين خواهد شد. نكته ايكه معمولا در انتخاب محل اجـرای طـرح از نظر قابليت تامين مواد اوليه مطرح می باشد ، هزينه های حمل و نقل اسـت . لـيكن در طـرح حاضـر از آنجائيكه نسبت هزينه حمل و نقل به قيمت خريد مواد از رقم پائينی برخـوردار می باشـد ، لـذا هزينـه حمل و نقل در آن نقش قابل توجهی ندارد و بنابراين محل اجرای طرح تولید لوله و شيرآلات صنعتی كليه استانهای كشور مـی توانـد انتخاب گردد.

احتياجات و نيازمنديهای ديگر طرح

هر طرح توليدی نيازمند مواردی مانند برق، آب، ارتباطات ، نيروی انسانی و غيره می باشد. در مـورد طرح حاضر از آنجايی كه كليه نيازمنديهای فوق در سطح نياز طرح در نقاط مختلف كشور قابل تـأمين است لذا محدوديتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 19 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)

1 دیدگاه برای طرح توجیهی رایگان توليد لوله و شيرآلات صنعتی فولادی

 1. موسی پور

  سلام شرکت ما نیاز به یک طرح توجیهی تولید لوله و شیرآلات صنعتی جنس فولاد به ظرفیت ۲۰ هزارتن دارد لطفا اگر شما انجام‌ می دهید راهنمایی بفرمایید باتشکر

  • مدیریت

   باسلام و عرض ادب
   بله در خدمتیم ، لطفا برای هماهنگی بیشتر و اطلاع از هزینه طرح با شماره های : 09056370500 ویا 28421909-021 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop