ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح تولید نوارچسب برق

طرح تولید نوارچسب برق
چسبها موادی طبيعی يا مصنوعی هستند که به کمک آنها ميتوان دو قطعه را از طريق سطوح شان به يکديگر متصل نمود. جهت توليد چسبها با توجه به کاربردهای مختلف آن ميتوان از مواد معدنی مانند سيليکاتها و يا از مواد آلی مانند پوست، سم، شاخ، شير، خون حيوانات، نشاسته و شيره برخی درختان و يا از مواد سنتزی مانند الاستومرها و پلاستيکها استفاده نمود.

تهيه چسبهای سنتزی در سالهای اخير جهت کاربردهای مختلف پيشرفتهای چشمگيری داشته است. هر چسب جهت کاربردهای معينی ساخته می شود و لازم است که مواد مخصوصی با يکديگر مخلوط شوند تا کيفيت مورد نظر به دست آيد. اين مواد به طور کلی عبارتند از:

  1. رزين: ماده اصلی هر چسب مصنوعی که سبب اتصال سطوح به يکديگر می شود رزينی است که در آن چسب به کار رفته و به همين علت است که اسامی چسبها از اسامی رزينها الهام گرفته است. مثلا چسبهای ساخته شده از رزين اپوکسی به نام چسب اپوکسی معروف هستند.
  2. جامد کننده: در بعضی چسبها لازم است که در حين مصرف موادی جهت جامد شدن چسب که سبب اتصال و استحکام چسب می شود به آن اضافه گردد. گاهی نيز علاوه بر اين مواد کاتاليزور هم جهت افزايش سرعت چسبيدن اضافه می شود.
  3. حلال: در ساخت بعضی از چسبها جهت پخش يکنواخت رزين بين سطوح چسبنده و سياليت چسب لازم است که مقداری حلال مناسب به آن اضافه شود. اين حلالها که اغلب آلی هستند، در زمان کاربرد چسب تبخير می شوند.
  4. رقيق کننده: لازم است که به برخی چسبها مقداری مواد شيميايی جهت کم کردن ويسکوزيته آنها اضافه شود. اين مواد که ضمنا سبب استحکام چسب نيز می شوند، در موقع کاربرد آن تبخير نمی شوند.
  5. مواد پرکننده: در اغلب چسبهای ساخته شده مقداری مواد شيميايی جهت کنترل خواص اضافه می شود. ضريب انبساط حرارتی، مقاومت حرارتی، مقاومت الکتريکی و ضريب انبساط حجمی از جمله خواصی هستند که ميتوان با اضافه کردن مواد پر کننده کنترل نمود.
  6. محمل: در ساخت نوار چسبها لازم است که از محملی مانند نوارهای نازک کاغذ، پارچه و سلوفان استفاده نمود.

تصویر نوارچسب برق

انواع چسبها

چسبها را ميتوان با توجه به نحوه کاربرد آنها و يا اينکه با توجه به منشا آنها دسته بندی نمود. چسبها از طرفی اغلب بايد مايع و روان باشند تا اينکه در موقع کاربرد بتوانند تمام سطوح چسبنده و منافذ آنرا بپوشانند و از طرف ديگر بايد پس از مصرف به نحوی جامد شوند تا اينکه بتوانند دو سطح را به يکديگر متصل نمايند. نحوه جامدشدن چسبها پس از مصرف، مختلف بوده و از طريق اين اختلاف است که ميتوان آنها را به شرح زير طبقه بندی نمود.

1. چسبهای محلول در حلال
در اين نوع چسبها رزينهای خطی و يا رزينهای شاخه ای با وزن مولکولی کم که در حلالها محلول هستند را در حلالی مناسب حل می کنند و سپس محلول به دست آمده را در ظرفی سربسته نگهداری مینمايند. حلال پس از مصرف چسب تبخير شده و رزين بين دو سطح جامد شده و اتصال کامل ميگردد. البته تبخير که با زمان همراه است موجب کندی چسبيدن ميشود. در ضمن وجود برخی حلالها ممکن است ايجاد آتش سوزی و يا مسموميت نيز بنمايد. چسبهای نيترو سلولز و چسبهای استر سلولز از اين طبقه هستند.

2. چسبهای لاتکس
در اين نوع چسبها رزينهايی را که از طريق پليمريزاسيون امولسيونی به دست آمده در آب حل کرده و در ظرف سربسته نگهداری ميکنند. آب پس از مصرف چسب تبخير شده و رزين بين دو سطح جامد شده و بدين ترتيب عمل چسبيدن کامل ميگردد.

3. چسبهای فشاری
اين نوع چسبها رزينهايی هستند که در حرارت معمولی جامد و يا روان نبوده بلکه ويسکوزيته آن خيلی بالا ميباشد. اين نوع چسبها در اثر فشار به سطح چسبيده و پس از برداشتن فشار به حالت چسبيده باقی ميماند. لاستيک طبيعی و يا لاستيک های مصنوعی که اغلب برای تهيه نوار چسبها به کار ميرود از اين طبقه هستند.

4. چسبهای حرارتی
در اين نوع چسبها از ترموپلاستها استفاده ميشود. ترموپلاستها در اثر حرارت روان شده و پس از سرد شدن، جامد شده و دو سطح را کاملا به هم می چسبانند.

5. چسبهای فعل و انفعالی
در اين نوع چسبها که يکی از پيشرفته ترين نوع چسبها ميباشد، از مونومر و يا از پليمرهای با وزن مولکولی کم که از سياليت خوبی نيز برخوردار هستند، استفاده ميشود. اين مواد در حين استفاده به خودی خود و يا در حضور يک ماده کمک کننده به سرعت پليمريزه شده و ضمن جامد شدن موجب چسبيدن دو سطح به يکديگر ميشوند. اين نوع چسبها از استحکام زيادی برخوردار هستند.

چسبها را ميتوان بر حسب منشا نيز دسته بندی کرد :

* چسبهای طبيعی :
به دو دسته معدنی مانند سيليکاتها و آلی مانند پوست، سم، شاخ، شير، خون حيوانات، نشاسته و شيره برخی درختان طبقه بندی ميشوند. نوع ديگری از چسب نيز موجود است که ماده اوليه اين نوع چسبها که طبيعی ميباشد از طريق عمليات شيميايی به چسب تبديل ميشود، چسبهای سلولزی و مشتقات آن از اين رده هستند.

* چسبهای مصنوعی :
اين نوع چسبها منشا سنتزی داشته و به گروههايی چون ترموستها، ترموپلاستها، الاستومرها و آلياژها طبقه بندی ميشوند. خواص اين چسبها به شرح زير است. نيروی اتصال و تنشها در کليه نقاط دو سطح چسبيده، به طور مساوی و يکنواخت پخش ميشوند. اين پديده در ساير تکنولوژيهای اتصال مانند جوشکاری پيچ و مهره و يا پرچ وجود ندارد. وجود چسب بين دو سطح سبب ميشود که محل اتصال نفوذ ناپذير گردد.

اين موضوع در رابطه با سيالهای خورنده بسيار مهم است، چون سيالهای خورنده بين دو سطح متصل شده با پيچ و مهره، پرچ و يا با جوش راکد مانده و ايجاد پوسيدگی ميکنند. وجود چسب بين دو سطح فلزی باعث عايق بودن محل اتصال در برابر الکتريسيته ميشود. وزن چسب نسبت به وزن قطعات به هم چسبيده در مقايسه با ساير تکنولوژيهای اتصال بسيار کم است. اتصال توسط چسبها بسيار سريع و ارزان است.

اتصال به کمک چسبها ساده بوده و مهارت خاصی را ايجاب نميکند. به کمک چسب ميتوان قطعات با جنسهای مختلف را به هم متصل کرد. با استفاده از چسب ميتوان قطعات بسيار کوچک و يا نازک را به يکديگر متصل نمود. چسبی که در اين طرح مدنظر ميباشد، نوار چسب برق است که از نظر نوع در رده چسبهای فشاری و از نظر منشا چسب، مصنوعی ميباشد که از رزين، حلال، مواد پر کننده و محمل نوار PVC تشکيل ميشود.

موارد مصرف نوارچسب برق

تصویر کاربرد نوارچسب برق

نوارچسب برق حساس به فشار در حالت خشک و بدون حلال در دمای اطاق بطور مداوم چسبناک است و هنگاميكه برروی سطوح مختلف چسبانده می شود اتصال فوری ايجاد می نمايد و جهت چسبندگی نيازی به آب، حلال و يا حرارت ندارد. نوار چسبها بايستی به طور يكنواخت و بدون تغيير شكل يا فاصله محسوس، پيچانده شده و بايد دو طرف آن صاف و در زمان استفاده فاقد اشكالات فيزيكی مانند قيفی شدن، تاخوردگی، ترک، رنگ غير يکنواخت و عاری از ذرات جامد يا غير محلول و بوی نامطبوع باشد.

گاهی اوقات در طی پيچيدن نوارچسب برق مقداری هوا در بين لايه ها حبس می شود، که سطح را بصورت تاول زده می نمايد، و اصطلاحاً به آن چشم ماهی گفته می شود. اين حالت اگر در طی زمان ناپديد شود برروی خصوصيات چسب اثر نگذاشته و دليل بر غيريکنواختی چسب پوششی آن نمی باشد. این نوع چسب به عنوان عايق برای سيم های برق و اتصالات الكتريكی به كار ميرود. چسب مصرفی بايد همگن و عاری از ذرات جامد غير محلول باشد، به طوريکه در هنگام کاربرد پوششی يکنواخت و صاف ايجاد نمايد.

چسب برق در حالت مرطوب يا خشک بوی نامطبوع نبايستی داشته باشد و بايد عاری از هرگونه مواد سمی باشد. استوانه ميانی بايستی توخالی باشد و قطر داخلی اسمی آن ٣٦ يا 67/5 ميليمتر باشد. استوانه ميانی توخالی بايد به اندازه کافی سخت و محکم باشد، به طوريکه در شرايط عادی حمل و نقل و مصرف له نشود. رويه چسب خورده نوار بايد به طرف استوانه ميانی توخالی باشد. در زمان باز کردن نوار نبايد هيچ گونه پارگی ايجاد شود.

هر رول نوارچسب بايستی عاری از تلسکوپی شدن (وقتی که ترتيب لايه های چسب نسبت به يکديگر جابجا گرديده و در نتيجه شکل مخروطی به وجود آيد که در اصطلاح تلسکوپی شدن می گويند)، شکاف يا ديگر تغيير شکلها باشد. در زمان باز کردن نوار چسب بايد فقط يک مقدار جزئی از چسب به پشت دور بعدی چسبيده باشد. كالای نهايی محصول طرح قابل جايگزينی با انواع ديگر چسب نمی باشد.

اهميت استراتژيكی محصول

امروزه در کشور ما به دليل رونق صنعت، ساخت انواع كالای مصرفی و نهايی نيز با رشد روز افزونی روبرو است. به دليل توليد اكثر پلاستيک های پر مصرف در داخل كشور امكان توليد محصولات نهايی نوارچسب برق فراهم شده است.

روشهای توليد نوارچسب برق

مراحل توليد شامل مراحل زير می باشد :

١- توزين و اختلاط

برای تهيه رزين مناسب ابتدا مواد اوليه لازم شامل لاستيک نيتريل، مواد فعال كننده سطحی، كاتاليزور، پايدار كننده و حلال توزين شده به همراه مقدار لازم آب درون مخازن دوجداره سربسته ريخته ميشود. رزين مذكور با گردش آب درون مخازن گرم ميشود و توسط چند همزن اختلاط صورت ميگيرد.

٢- صاف كردن ورق PVC 

ورق PVC به عرض ٧٠ سانتيمتر روی غلتک اوليه فرار ميگيرد، با عبور از بين چند غلتک مارپيچ تمامی چين و چروكهای ورق صاف ميگردد.

٣- بخش coating

در اين دستگاه، چسب بر روی فيلم PVC کشيده ميشود.

٤- حرارت دهی

در این مرحله از تولید نوارچسب برق ، پس از چسب خوردن ورق وارد كانالی به طول ١٠ تا ١٢ متر با هوای گرم ٨٠ تا ١٢ درجه سانتيگراد ميشود. زمان اقامت ورق در اين كانال ٢ تا ٣ دقيقه خواهد بود.

٥- رول پيچی

ورق های حرارت ديده شده روی رول های مقوايی رول پيچی ميگردد.

٦- برش

رول ورق های چسب خورده به عرض مطلوب توسط دستگاه برش بريده ميشود.

٧- بسته بندی

در این مرحله از تولید نوارچسب برق ، جهت سهولت حمل و نقل و عدم صدمه ديدن، محصول ابتدا توسط پوشش جعبه سلوفانی پوشيده شده، سپس در جعبه های مقوايی بسته بندی ميگردد.

تعيين نقاط قوت تولید نوارچسب برق

طراحی و احداث واحد صنعتی تولید نوارچسب برق نيازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از ديدگاه های تجربی و عملی متناسب با شرايط اقتصادی به منظور نيل به اهداف توليد می باشد. مطالعات فنی ايجاد صنايع، مجموعه ای از تحقيقات در خصوص ماهيت مواد و محصولات، شناخت فرايندهای مختلف تولید و تكنولوژی های موجود و بررسی سيستم ها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز ميباشد.

اين بررسی ها در راستای نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصولات توليدی صورت می گيرد كه با بهبود بافت فنی واحدهای جديد التاسيس در داخل كشور، پاسخگويی به نياز بازار و رقابت با ساير توليد كنندگان جهانی را امكان پذير ميسازد. برای تولید نوارچسب برق غير از روش توضيح داده شده، روش ديگری وجود ندارد.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 22 سال سابقه کار در تهیه و تدوین طرح.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد توليد نوارچسب برق با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. سلام و عرض ادب . طرح توجیهی احداث واحد تولید انواع نوار چسب را لازم داشتم . لطفا راهنماییم کنید

    1. باسلام و احترام. لطفا جهت هماهنگی برای تدوین طرح توجیهی مربوطه با شماره: 09056370500 تماس بگیرید و یا پیام دهید.باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 11 =

دکمه بازگشت به بالا
0