ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید نوار چسب برق (سال 1401) + word و pdf

طرح توجیهی تولید نوار چسب برق
چسبها موادی طبيعی يا مصنوعی هستند که به کمک آنها می توان دو قطعه را از طريق سطوح شان به يکديگر متصل نمود. جهت توليد چسب ها (نوار چسب برق) با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان از مواد معدنی مانند سيليکاتها و يا از مواد آلی مانند پوست، سم، شاخ، شير، خون حيوانات، نشاسته و شيره برخی درختان و يا از مواد سنتزی مانند الاستومرها و پلاستيکها استفاده نمود.

تهيه چسبهای سنتزی در سالهای اخير جهت کاربردهای مختلف پيشرفتهای چشمگيری داشته است. هر چسب جهت کاربردهای معينی (نوار چسب برق) ساخته می شود و لازم است که مواد مخصوصی با يکديگر مخلوط شوند تا کيفيت مورد نظر به دست آيد. اين مواد به طور کلی عبارتند از:

 1. رزين: ماده اصلی هر چسب مصنوعی که سبب اتصال سطوح به يکديگر می شود رزينی است که در آن چسب به کار رفته و به همين علت است که اسامی چسبها از اسامی رزينها الهام گرفته است. مثلا چسبهای ساخته شده از رزين اپوکسی به نام چسب اپوکسی معروف هستند.
 2. جامد کننده: در بعضی چسبها لازم است که در حين مصرف موادی جهت جامد شدن چسب که سبب اتصال و استحکام چسب می شود به آن اضافه گردد. گاهی نيز علاوه بر اين مواد کاتاليزور هم جهت افزايش سرعت چسبيدن اضافه می شود.
 3. حلال: در ساخت بعضی از چسبها جهت پخش يکنواخت رزين بين سطوح چسبنده و سياليت چسب لازم است که مقداری حلال مناسب به آن اضافه شود. اين حلالها که اغلب آلی هستند، در زمان کاربرد چسب تبخير می شوند.
 4. رقيق کننده: لازم است که به برخی چسبها مقداری مواد شيميايی جهت کم کردن ويسکوزيته آنها اضافه شود. اين مواد که ضمنا سبب استحکام چسب نيز می شوند، در موقع کاربرد آن تبخير نمی شوند.
 5. مواد پرکننده: در اغلب چسبهای ساخته شده مقداری مواد شيميايی جهت کنترل خواص اضافه می شود. ضريب انبساط حرارتی، مقاومت حرارتی، مقاومت الکتريکی و ضريب انبساط حجمی از جمله خواصی هستند که ميتوان با اضافه کردن مواد پر کننده کنترل نمود.
 6. محمل: در ساخت نوارچسب ها از جمله نوار چسب برق لازم است که از محملی مانند نوارهای نازک کاغذ، پارچه و سلوفان استفاده نمود.

سفارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح وام با 18 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

انواع چسبها
چسبها را می توان با توجه به نحوه کاربرد آنها و يا اينکه با توجه به منشا آنها دسته بندی نمود. چسبها از طرفی اغلب بايد مايع و روان باشند تا اينکه در موقع کاربرد بتوانند تمام سطوح چسبنده و منافذ آنرا بپوشانند.

تصویر انواع نوار چسب برقاز طرف ديگر بايد پس از مصرف به نحوی جامد شوند تا اينکه بتوانند دو سطح را به يکديگر متصل نمايند. نحوه جامدشدن چسبها پس از مصرف، مختلف بوده و از طريق اين اختلاف است که می توان آنها را به شرح زير طبقه بندی نمود.

1. چسبهای محلول در حلال
در اين نوع چسبها رزينهای خطی و يا رزينهای شاخه ای با وزن مولکولی کم که در حلالها محلول هستند را در حلالی مناسب حل می کنند و سپس محلول به دست آمده را در ظرفی سربسته نگهداری می نمايند.

حلال پس از مصرف چسب تبخير شده و رزين بين دو سطح جامد شده و اتصال کامل می گردد. البته تبخير که با زمان همراه است موجب کندی چسبيدن می شود. در ضمن وجود برخی حلالها ممکن است ايجاد آتش سوزی و يا مسموميت نيز بنمايد. چسبهای نيترو سلولز و چسبهای استر سلولز از اين طبقه هستند.

2. چسبهای لاتکس
در اين نوع چسبها رزينهايی را که از طريق پليمريزاسيون امولسيونی به دست آمده در آب حل کرده و در ظرف سربسته نگهداری می کنند. آب پس از مصرف چسب تبخير شده و رزين بين دو سطح جامد شده و بدين ترتيب عمل چسبيدن کامل می گردد.

3. چسبهای فشاری
اين نوع چسبها رزينهايی هستند که در حرارت معمولی جامد و يا روان نبوده بلکه ويسکوزيته آن خيلی بالا می باشد. اين نوع چسبها در اثر فشار به سطح چسبيده و پس از برداشتن فشار به حالت چسبيده باقی می ماند. لاستيک طبيعی و يا لاستيک های مصنوعی که اغلب برای تهيه نوار چسبها به کار می رود از اين طبقه هستند.

4. چسبهای حرارتی
در اين نوع چسبها از ترموپلاست ها استفاده می شود. ترموپلاست ها در اثر حرارت روان شده و پس از سرد شدن، جامد شده و دو سطح را کاملا به هم می چسبانند.

5. چسبهای فعل و انفعالی
در اين نوع چسبها که يکی از پيشرفته ترين نوع چسبها می باشد، از مونومر و يا از پليمرهای با وزن مولکولی کم که از سياليت خوبی نيز برخوردار هستند، استفاده می شود. اين مواد در حين استفاده به خودی خود و يا در حضور يک ماده کمک کننده به سرعت پليمريزه شده و ضمن جامد شدن موجب چسبيدن دو سطح به يکديگر می شوند. اين نوع چسبها از استحکام زيادی برخوردار هستند.

جهت سفارش طرح توجیهی توليد نوار چسب برق یا سایر چسبهای نواری برای دریافت وام و مجوز با شماره های : 09056370500 یا 28421909-021 تماس بگیرید.

چسبها را می توان بر حسب منشا نيز دسته بندی کرد :

* چسبهای طبيعی :
به دو دسته معدنی مانند سيليکاتها و آلی مانند پوست، سم، شاخ، شير، خون حيوانات، نشاسته و شيره برخی درختان طبقه بندی ميشوند. نوع ديگری از چسب نيز موجود است که ماده اوليه اين نوع چسبها که طبيعی ميباشد از طريق عمليات شيميايی به چسب تبديل ميشود، چسبهای سلولزی و مشتقات آن از اين رده هستند.

* چسبهای مصنوعی :
اين نوع چسبها منشا سنتزی داشته و به گروههايی چون ترموستها، ترموپلاستها، الاستومرها و آلياژها طبقه بندی می شوند. خواص اين چسبها به شرح زير است. نيروی اتصال و تنشها در کليه نقاط دو سطح چسبيده، به طور مساوی و يکنواخت پخش می شوند.

اين پديده در ساير تکنولوژيهای اتصال مانند جوشکاری پيچ و مهره و يا پرچ وجود ندارد. وجود چسب بين دو سطح سبب می شود که محل اتصال نفوذ ناپذير گردد. اين موضوع در رابطه با سيالهای خورنده بسيار مهم است، چون سيالهای خورنده بين دو سطح متصل شده با پيچ و مهره، پرچ و يا با جوش راکد مانده و ايجاد پوسيدگی می کنند.

وجود چسب بين دو سطح فلزی باعث عايق بودن محل اتصال در برابر الکتريسيته می شود. وزن چسب نسبت به وزن قطعات به هم چسبيده در مقايسه با ساير تکنولوژيهای اتصال بسيار کم است. اتصال توسط چسبها بسيار سريع و ارزان است. اتصال به کمک چسبها ساده بوده و مهارت خاصی را ايجاب نمی کند.

به کمک چسب می توان قطعات با جنسهای مختلف را به هم متصل کرد. با استفاده از چسب می توان قطعات بسيار کوچک و يا نازک را به يکديگر متصل نمود. چسبی که در اين طرح مدنظر ميباشد، نوار چسب برق است که از نظر نوع در رده چسبهای فشاری و از نظر منشا چسب، مصنوعی می باشد که از رزين، حلال، مواد پر کننده و محمل نوار PVC تشکيل می شود.

موارد مصرف نوار چسب برق

تصویر کاربرد نوار چسب برقنوارچسب برق حساس به فشار در حالت خشک و بدون حلال در دمای اطاق بطور مداوم چسبناک است و هنگاميكه برروی سطوح مختلف چسبانده می شود اتصال فوری ايجاد می نمايد و جهت چسبندگی نيازی به آب، حلال و يا حرارت ندارد. نوار چسبها بايستی به طور يكنواخت و بدون تغيير شكل يا فاصله محسوس، پيچانده شود.

و بايد دو طرف آن صاف و در زمان استفاده فاقد اشكالات فيزيكی مانند قيفی شدن، تاخوردگی، ترک، رنگ غير يکنواخت و عاری از ذرات جامد يا غير محلول و بوی نامطبوع باشد. گاهی اوقات در طی پيچيدن نوار چسب مقداری هوا در بين لايه ها حبس می شود، که سطح را بصورت تاول زده می نمايد، و اصطلاحاً به آن چشم ماهی گفته می شود.

اين حالت اگر در طی زمان ناپديد شود برروی خصوصيات چسب اثر نگذاشته و دليل بر غيريکنواختی چسب پوششی آن نمی باشد. نوار چسب برق به عنوان عايق برای سيم های برق و اتصالات الكتريكی به كار می رود. چسب مصرفی بايد همگن و عاری از ذرات جامد غير محلول باشد، به طوريکه در هنگام کاربرد پوششی يکنواخت و صاف ايجاد نمايد.

چسب برق در حالت مرطوب يا خشک بوی نامطبوع نبايستی داشته باشد و بايد عاری از هرگونه مواد سمی باشد. استوانه ميانی بايستی توخالی باشد و قطر داخلی اسمی آن ٣٦ يا 67/5 ميليمتر باشد. استوانه ميانی توخالی بايد به اندازه کافی سخت و محکم باشد، به طوريکه در شرايط عادی حمل و نقل و مصرف له نشود. رويه چسب خورده نوار بايد به طرف استوانه ميانی توخالی باشد. در زمان باز کردن نوار نبايد هيچ گونه پارگی ايجاد شود.

هر رول نوار چسب برق بايستی عاری از تلسکوپی شدن (وقتی که ترتيب لايه های چسب نسبت به يکديگر جابجا گرديده و در نتيجه شکل مخروطی به وجود آيد که در اصطلاح تلسکوپی شدن می گويند)، شکاف يا ديگر تغيير شکلها باشد. در زمان باز کردن نوار چسب بايد فقط يک مقدار جزئی از چسب به پشت دور بعدی چسبيده باشد. كالای نهايی محصول طرح قابل جايگزينی با انواع ديگر چسب نمی باشد.

اهميت استراتژيكی محصول

امروزه در کشور ما به دليل رونق صنعت، ساخت انواع كالای مصرفی و نهايی نيز با رشد روز افزونی روبرو است. به دليل توليد اكثر پلاستيک های پر مصرف در داخل كشور امكان توليد محصولات نهايی فراهم شده است.

روشهای توليد نوار چسب برق

مراحل توليد شامل مراحل زير می باشد :

١- توزين و اختلاط
برای تهيه رزين مناسب ابتدا مواد اوليه لازم شامل لاستيک نيتريل، مواد فعال كننده سطحی، كاتاليزور، پايدار كننده و حلال توزين شده به همراه مقدار لازم آب درون مخازن دوجداره سربسته ريخته می شود. رزين مذكور با گردش آب درون مخازن گرم ميشود و توسط چند همزن اختلاط صورت می گيرد.

٢- صاف كردن ورق PVC
ورق PVC به عرض ٧٠ سانتيمتر روی غلتک اوليه فرار می گيرد، با عبور از بين چند غلتک مارپيچ تمامی چين و چروک های ورق صاف می گردد.

٣- بخش coating
در اين دستگاه، چسب بر روی فيلم PVC کشيده می شود.

٤- حرارت دهی
در این مرحله از تولید نوار چسب برق ، پس از چسب خوردن ورق وارد كانالی به طول ١٠ تا ١٢ متر با هوای گرم ٨٠ تا ١٢ درجه سانتيگراد می شود. زمان اقامت ورق در اين كانال ٢ تا ٣ دقيقه خواهد بود.

٥- رول پيچی
ورق های حرارت ديده شده روی رول های مقوايی رول پيچی می گردد.

٦- برش
رول ورق های چسب خورده به عرض مطلوب توسط دستگاه برش بريده می شود.

٧- بسته بندی
در این مرحله، جهت سهولت حمل و نقل و عدم صدمه ديدن، محصول ابتدا توسط پوشش جعبه سلوفانی پوشيده شده، سپس در جعبه های مقوايی بسته بندی می گردد.

تعيين نقاط قوت

طراحی و احداث این واحد صنعتی نيازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از ديدگاه های تجربی و عملی متناسب با شرايط اقتصادی به منظور نيل به اهداف توليد می باشد. مطالعات فنی ايجاد صنايع، مجموعه ای از تحقيقات در خصوص ماهيت مواد و محصولات، شناخت فرايندهای مختلف تولید و تكنولوژی های موجود و بررسی سيستم ها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز می باشد.

اين بررسی ها در راستای نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصولات توليدی صورت می گيرد كه با بهبود بافت فنی واحدهای جديد التاسيس در داخل كشور، پاسخگويی به نياز بازار و رقابت با ساير توليد كنندگان جهانی را امكان پذير می سازد. برای تولید نوار چسب برق غير از روش توضيح داده شده، روش ديگری وجود ندارد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. سلام و عرض ادب . طرح توجیهی احداث واحد تولید انواع نوار چسب را لازم داشتم . لطفا راهنماییم کنید

  1. باسلام و احترام. لطفا جهت هماهنگی برای تدوین طرح توجیهی مربوطه با شماره: 09056370500 تماس بگیرید و یا پیام دهید.باتشکر

 2. سلام طرح توجیهی تولید نوار چسب برق سلوفانی و نوارچسب معمولی و کاغذی طرح بروز ۱۴۰۰ می خواستم راهنماییم می کنید ؟

  1. سلام
   لطفا برای سفارش طرح مدنظر یا اطلاع از هزینه طرح با شماره : 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop