ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید سیم خاردار

محصولات موردنظر طرح توجیهی حاضر، تولید سیم خاردار فلزی می باشد. این محصولات ، سیم های به هم بافته شده می باشند کـه تکـه هـای سـیم بـصورت خـار روی آن نصب می گردد. سیم خاردارها بعنوان یک مانع و حصار در محوطه ها و سـاختمان هـا دارای کاربرد می باشند. شکل بافت آنها به چند نوع مختلف می باشند کـه ایـن اخـتلاف در نـوع بافـت سـیم بوده و هر کدام متناسب با نیاز تولید می گردند.

این سیمها عموما در عرض 2 متر و به طول نامحدود ساخته شده و به شکل تـوپ در بازار عرضه می گردد. از نقطه نظر تنوع ، سیم خاردار فلزی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :

 • ساده
 • حلقوی
 • دوبل
 • سیم خاردار سنگین

قطر سیم مورد استفاده در بافت اینگونه محصولات از یک میلی متر به بـالا مـی باشـد. همچنـین سـطح سیم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی گالوانیزه می گردد.

کد ISIC

مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن ، سیم خاردار فلـزی دارای کـد آیـسیک 28991233 می باشند.

شماره تعرفه گمرکی

مطابق طبقه بندی وزارت بازرگانی شماره تعرفه محصول طرح 73130 تعیین گردیده است.

شرایط واردات سیم خاردار

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیـری شـده اسـت کـه محدودیت خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی که معادل 25 درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران ،هیچگونه استاندارد خاصی برای سیم خاردار مشاهده نشده است.

موارد مصرف و کاربرد محصولات

سیم های خـاردار بعنـوان محـصولات مـورد اسـتفاده بـرای حـصار کـشی ، دیـوار کـشی و حفاظت فیزیکی اماکن مختلف دارای کاربرد هستند. ذیلا برخی موارد کاربرد عمده فهرست گردیده است.

موارد کاربرد سیم های خـاردار

حصار کشی اماکن
استفاده در محوطه مراکز نظامی و انتظامی
استفاده در بالای دیوارها به منظور جلوگیری از ورود افراد
حصارکشی حریم جاده ها
حصارکشی زمین های کشاورزی ، باغ ها و …
حصارکشی مناطق ورود ممنوع

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

از نقطه نظر کالاهای جایگزین می توان گفت که سـیم خاردارهـا دارای کـالای جـایگزین نمی باشند. البته در برخی کاربردها مانند استفاده از فنس ها می تواند بـه جـای سـیم خـاردار انجـام گیرد ولی با توجه بر هزینه های بالای فنس به نسبت سـیم خـاردار ، در مجمـوع مـی تـوان بـدون جایگزین بودن سیم خاردار را با اطمینان کامل پذیرفت.

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

سیم خاردارها با توجه بر موارد کاربرد آن در جامعه ، در ردیف کالاهـای عمـومی قـرار مـیگیرد از اینرو اهمیت آن نیز در سطح کلاهای عادی و غیر استراتژیک می باشد.

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

محصول مورد مطالعه در برخـی از حـوزه هـای صـنعت و خـدمات عمـومی کـشورها دارای کاربرد است ، از اینرو می توان گفت که تولید و مصرف آنها در کلیه کـشورهای جهـان عمومیـت دارد. لیکن در کشورهای صنعتی تولید و مصرف آن از حجم بالاتری به نسبت سـایر کـشورهای جهان برخوردار می باشد.

شرایط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـانی، بـرای صـادرات محـصولات تولیـدی طـرح هیچگونـه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات ، یک کالای صـنعتی محـسوب مـیگردنـد ، از اینـرو ورود بـه بازارهـای جهـانی مـستلزم برخـورداری تولیدکننـده از شـرایطی می باشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.

ردیف شرایط لازم شرح
1 برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت یکی از معیارهای مهم در صادرات ، قیمت های رقابتی جهـانی مـیباشـد کـه ایـن مورد نیز به شرایط اقتصاد کلان کشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات و قیمت جهانی فولاد باز می گردد.
از جمله این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تـورم و موارد مشابه اشاره کرد که بـا توجـه بـه متغیـر بـودن عوامـل فـوق، لازم اسـت توجیه یذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات و کـشور هـای مقـصد مورد تحلیل قرار گیرد.
2 برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت ساخت سیم خاردار با توجه بر موارد استفاده آنها صورت می گیرد . از اینرو رعایت کلیه استانداردها در تولید ، امـری ضـروری اسـت. اسـتحکام مکـانیکی ، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و …. از موارد کیفیت محسوب می گردد.
3 برخورداری از توان مالی مناسب دوره وصول مطالبات در صادرات عموما بالا اسـت از اینـرو لازم اسـت صـادرکننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد.
4 آشنایی کامل با امور تجارت جهانی فعالیت در بازارهای جهـانی مـستلزم آگـاهی کامـل صـادرکننـده از مقـررات و الزامات تجارت جهانی می باشد.
فرآیند تولید سیم خاردار

سیم فلزی ← باز کردن سیم ← بافت سیم توسط ماشین مخصوص ←  بسته بندی سیم بافته شده ← سیم خاردار آماده فروش.

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت کـه تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در بافـت سـیم خـاردار در مورد کلیه واحدهای تولیدی آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژيها وجود نـدارد. لـیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت بـه همـدیگر مـیتوانـد بشود، شامل موارد زیر خواهد بود:

 • توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد اولیه و پوشش آن
 • دقت عمل و کیفیت ماشین بافت

در طرح توجیهی حاضر هدف انواع تولید این محصول با تنوع مختلف می باشد. همانطوریکه از فرایند بالا نیز مشخص است فعالیت های تولیـدی محـصول مـورد مطالعـه بـه صورت زیر می باشد:

باز کردن سیم

ماده اولیه تولید محصول طرح حاضر ، سیم فولادی است که به شکل رول تهیـه مـی گـردد. ایـن رول روی ماشین باز می گردد.

فرآیند تولید سیم خارداربافت توسط ماشین مخصوص

تولید این سیم توسط ماشین بافت انجام می گیرد. بطوریکه سیم در قطر لازم بـه ماشـین شارژ و ماشین فوق آن را در شکل و طرح موردنظر می بافد. سیم خاردار پس از بافت بسته بندی و روانه بازار می گردد.

نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال

محصول مورد مطالعه، محصولات واسطه ای هستند که در صـنایع و خـدمات عمـومی بـرای حصارکشی و حفاظت از محوطه ها ، زمین ها ، دیوارها و همچنین ایجاد مانع در ورود بـه جـاده ها و معابر کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزی تولید واحدهای تولیدی به طور کامل تـابع تقاضـای بازار و همچنین واردات و صادرات می باشـد.

از طـرف دیگـر بـه علـت کثـرت تولیـدکننـدگان و عرضه کنندگان این محصول ، اکثر تولیدکنندگان ادعا دارند که زیـر ظرفیـت خـود در حـال تولیـد می باشند. و در خصوص راندمان تولید می توان گفت که هر واحد صـنعتی متناسـب بـا تـوان رقـابتی خـود سهمی را از بازار کسب می نماید که در اینجا مطابق مطالعات میدانی صورت گرفته 65 درصد بـرآورد شده است.

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

تکنولوژی و روش تولید سیم خاردار در سایر کشورها همان روشی اسـت کـه در کـشور مـا انجام میگیرد و تفاوت خاصی بین روش های تولید وجود ندارد.

تعیین نقاط قوت و ضعف

با توجه بر شرح تکنولوژی ارائه شده و نظر بر یکسان بودن آن در ایـران و سـایر کـشورها،نقاط قوت و ضعف خاصی را نمی توان برای آن تعریف کرد.

ماشین آلات و تجهیزات

با توجه به فرایند تولید تعریف شده ، ماشین آلات زیر برای یک واحد صنعتی تولیـد سـیم خـاردار موردنیاز می باشد.

ردیف ماشین آلات منبع تامین تعداد
1 خط تولید کامل تولید سیم خاردار داخل 1
2 خط کامل کشش سیم داخل 1

معرفی نوع ماده اولیه عمده

ماده اولیه مصرفی طرح، سیم فولادی است که در اقطـار هـای مختلـف تهیـه و مـورد اسـتفاده قرار می گیرد. این سیم دارای پوشش گالوانیزه خواهد بود.

منابع تأمین مواد اولیه

سیم فولاد مصرفی طرح براحتی از بازارهای داخل کشور قابل تأمین است.

محل مناسب اجرای طرح
خلاصه مکان یابی اجرای طرح 
معیارهای مکان یابی محل پیشنهادی اجرای طرح
همجواری با بازارهای فروش محصولات کلیه استانهای کشور بخصوص استان های صنعتی کشور
همجواری با بازار تأمین مواد اولیه استانهای مازندران – مرکزی – خوزستان – اصفهان – خراسان
احتیاجات و نیازمنديهای دیگر طرح کلیه استانهای کشور
امکانات زیربنایی موردنیاز طرح کلیه استانهای کشور
با ارزیابی محل های پیشنهادی، مکان اجرای طرح استان های زیر پیشنهاد می گردد:
استان تهران ، مرکزی ، اصفهان ، سمنان ، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی ، خوزستان ، قزوین ، کرمانشاه ، کرمان ، فارس

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد تولید انواع سیم خاردار ( کاملا به روز و استاندارد) با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 4.37 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop