ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید بيوگازوئيل یا بيوديزل سال 1401 + word و pdf

سوخت جایگزین گازویيل از منابع طبيعی

محصول مورد بررسی طرح توجیهی حاضر، بيوگازوئيل می باشد. بيوگازوئيل كه در ساير كشورها تحت نـام بيوديزل Biodiesel (منو اكليل استر) ناميده می شود، يک سوخت گازویيلی پاک است كه از منـابع طبيعـی و قابـل تجديد مانند روغن های گياهی ساخته می شود اين سوخت تحت نام سوخت سبز و دوست دار محيط زيسـت نيز معروف می باشد.

خلاصه مالی و اقتصادی طرح توجیهی تولید بيوگازوئيل (بيوديزل)

ظرفیت تولید 300 هزار ليتر در روز
کل سرمایه گذاری طرح 142600  میلیون ریال
سرمایه ثابت طرح 83600  میلیون ریال
سرمایه در گردش 59000  میلیون ریال
نقطه سربه سری 31   درصد
درآمد سالیانه 525000    میلیون ریال
سود ناخالص 51550    میلیون ریال
ویژگی محصول طرح افزايش كيفيت سوخت_كاهش آلودگی هوا
موارد کاربرد مصرف به عنوان سوخت و مصارف صنعتی ديگر
زمین موردنیاز 6000   مترمربع
زیربنا تولیدی 2000   مترمربع
اشتغالزایی 35  نفر
مواد اولیه مصرفی گياهان، چربی های دورريز، گريس ها و ضايعات كشاورزی

اعداد و ارقام این طرح ویرایش سالهای قبل بوده ، لذا درصورت نیاز به طرح توجیهی به روز بیودیزل (کامفار یا با مهر کانون مشاوران بانکی) جهت ارائه به سازمان یا بانک موردنظر ، با شماره های سایت: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس حاصل نمایید.

بيوگازوئيل در واقع يک سوخت ديزل مبتني بر روغن گياهی يا چربی حيوانی شامل زنجير بلند آلكيـل اسـت (alkyl-ester) می باشد که عموما از واكنش شيميايی يک چربی (مانند روغنهای گياهی يـا چربـی هـای حيـوانی) بـا الكـل بدست می آيد. اين سوخت ميتواند بدون هيچ تغييری در موتورهای ديزل يا با هر مقدار در تركيب بـا سـاير ديزلها بكار گرفته شود.

در حال حاضر لفظ «بيوديزل يـا بيوگازوئيـل » بطـور اسـتاندارد بـرای (ester mono-alkyl) بكـار بـرده ميشود. اغلب در محلهای عرضه سوخت مخلوطی از زيست ديزل به همراه يك ديزل مبتنـی بـر هيـدروكربن ارائـه ميشود و آن را با نام B20 يا B100 و يا… عرضه ميكنند كه در اينجا عدد كنار حـرف B نشـان دهنـده درصد بيوديزل در سوخت موردنظر است. و مثلا در B20 حدود بيست درصد بيوديزل و مابقی ديزل مبتنی بر هيدروكربن قرار دارد.

معرفی سوخت جایگزین گازویيل از منابع طبيعی

ديزل زيستی ميتواند به شكل خالص آن B100 يا هر قدار مخلوط با ديزل پالايشگاهي در موتورهاي جديـد بكار رود. بيوديزل خواص حلال کنندگی متفاوت از ديزل پالايشگاهي دارد، و ممكن اسـت سـبب حـل شـدن بيش از حد طبيعي واشرهای پلاستيكی طبيعی و شلنگهای پلاستيكی در يک كاميون ( كه اغلب پـيش از سـال 1992 ميلادی ساخته شده اند) گردد ، كه اين مشكل در موتورهای امروزی با تعويض آنها برطرف شده اسـت.

همچنين بيوديزل سبب پايين ريختن مواد ته نشين شده در مخزن سوخت گردد (كه اين نيز به سـبب قـدرت حل كنندگی بالاي آن است ).در انگلستان چندين شركت راه آهن از بيو گازویيل 20 درصد بعنوان سوخت لوكوموتيو استفاده مـي كننـد. نيـز يك شركت هوانوردي در كشور چك از بيوديزل بعنوان سوخت موتور جت بهره مـي بـرد.

البتـه مـي تـوان از بيوگازوئيل براي گرم كردن نيز استفاده نمود كه اين موجب كاهش قابل ملاحظه انتشار گـاز هـاي گلخانـه اي گردد. بيوديزل داراي خواص روغن كاری بهتر و عدد اكتان بالاتري نسبت به ديزل های پالايشگاهی است. بيوديزل بعلاوه پوسيدگي سيستم سوخت رسانی را كاهش ميدهد، و در سطوح پايين و فشار بالا باعث افزايش عمر مفيد سيستم سوخت رساني ميگردد.

ارزش گرمايي بيوديزل حدود 27 37 MJ/L است. و اين حدود 9 درصد كمتر از سوخت ديزل پالايشگاهي است) كه يك سوخت فسيلي محسوب ميگردد. ميتوان ادعا نمود بيوديزل باعث سوختن نرمتر موتور و افزايش كارايي موتور ميگردد. رنگ آن از طلايی تـا قهوه ای تيره بسته به ماده اوليه توليد آن متفاوت است و در دمايي بين تا 64 منهای 45 درجه سانتی گراد قابل استفاده است.

بطور عادي گوگرد نـدارد (بنـابراين آلاينـدگی گـوگردی نـدارد.) توليـد آن نسـبت بـه ديـزل پالايشگاهي ارزانتر است. بيوديزل عمدتا بوسيله فرآيند استرسازی از يک روغن گياهي يا حيواني حاصل ميگـردد. روشـهاي مختلفـي براي اين فرآيند وجود دارد. در اغلب اوقات از الكل متانول بعنوان ارزانترين نوع الكل برای توليد متيل استر اسـتفاده مـی شـود. در ايـن و واكنش يک محصول جنبی نيز بدست میاید و آن گليسيرول است. درواقع 10 درصـد محصـول گليسرول است.

مشخصات فنی بيوديزل

با بررسی های انجام شده، نتيجه گيری شده است كه هـر چنـد در حـال حاضـر واحـدهای فعـال در توليـد بيوگازوئيل در كشور وجود دارد ولی در طبقه بندی وزارت صـنايع و معـادن، هيچگونـه كـد آيسـيک بـرای این سوخت سبز وجود ندارد.

شرايط واردات

در مورد واردات سوخت شرايط زير در كشور در جريان می باشد :

الف – قيمت سوخت در كشور پائين تر از قيمت هاي جهاني است. از اينرو عملا بخش خصوصي امكان وارد سازي و فروش سوخت در كشور را ندارد.
ب – ورود و توزيع سوخت در ايران در انحصار دولت مي باشد. از اينـرو واردات توسـط بخـش خصوصـی عملا غير ممكن مي باشد.

البته شرايط ذكر شده در بالا همه مربوط به دوران قبل از هدفمند كردن يارانه هـا كـه طـي آن قيمـت توزيـع داخل سوخت در كشور بسيار پائين تر از قيمت هاي جهاني انجام مي شد، صادق مي باشد.

ليكن با توجه بـر سياست اخير دولت و افزايش قيمت هاي توزيع داخل سوخت، هنوز شرايط جديد واردات از سـوي دولـت اعلام نشده است و به نظر مي رسد كه با توجه بر شرايط فعلي كشور واردات براي بخـش خصـوص كشـور امكان پذير باشد. بديهي است كه حقوق گمرکی و شرايط واردات پس از تعيين شرايط جديد واردات مشخص خواهد گرديد.

بررسی و ارائه استاندارد (ملی يا بين المللی)

در مورد محصول مورد بررسی استاندارد ملی وجود نـدارد لـيكن اسـتاندارد جهـانی ASTMD67511 در مورد بيو گازوئيل می باشد.

توضيح موارد مصرف و كاربرد

موارد استفاده بيوگازوئيل به صورت زير است:

 • به عنوان يک سوخت مناسب حتی كارآمدتر از ديزل
 • ماده اوليه توليد هيدروژن در پيل های سوختی
 • پاک كننده لكه های روغن
 • عامل محرک توربين های توليد الكتريسيته ديزلی
 • سوخت مناسب در گرمايش منازل
 • در ايجاد روشنایی و پخت وپز
 • به عنوان رقيق كننده گريسها و پاک كننده های صنعتی
 • افزودنی به سوخت ديزلی برای روانی بيشتر
 • عامل پاک كننده قير
 • ” دستهای چرب
 • ” جوهر
 • از بين برنده رنگ و چسب
 • پاک کننده واكس
 • ممانعت كننده خوردگی
 • روان كننده قطعات فلزی.

بررسی كالاهای جایگزینی و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

بيو گازویيل يک سوخت گياهی است كه در خودروهای مختلف مورد استفاده قـرار مـی گيـرد. لـذا گازوئيـل معمولی كالای جايگزين محصول مورد بررسی به شمار می آيد. البته بايد گفـت كـه بيـوگازوئيـل سـوخت جديدی است كه به دليل برخورداری از منشاء گياهی، در مقايسه با گازویيل معمولی، از آلودگی بسيار كمتری برخوردار است، ولی با توجه بر قدمت مصرف گازویيل ، اين كالا براحتی جايگزين بيودیزل می گردد. مجموعه مزيت های این سوخت سبز كه سبب می گردد تـرجيح جامعـه روی مصـرف آن قـرار داشـته باشـد، بـه صورت زير قابل بيان است :

بيوگازوئيل نسبت به ديزل برای انسان خطرات بالفعل كمتری دارد.

اين سوخت كه از منابع گياهی تامين می شود ، بسيار پاک می سوزد ، زيست تخريب پذير ، غيرسمی و زمانی كه تبخير شود به هيچ عنوان خطری ندارد. زمانی كه بيوديزل می سوزد آلاينده های كمتری دارد همچنـين در خروجی احتراق اين سوخت خبری از تركيبات آروتيک و سولفوره نيست حتی بعضی افراد بوی اين سوخت را دوست دارند.

استفاده از اين سوخت سبب كاهش تركيبات هيدروكربنی نسوخته و نيز اكسيدهای كربن و ديگر آلاينـده هـا در مقايسه با ديزل می گردد. البته تركيباتی نيز از اين سوخت آزاد مي شوند كه خطـرات كمتـری نسـبت بـه ديگر آلاينده ها دارند همچون اكسيدهای نيتروژن. با مصرف بيـوديزل % 78 توليـد اكسـيدهای كـربن در اثـر سوختها كاهش می يابد چرا كه با مصرف بيوديزل اكسيدهای كربن مجـددا توسـط گيـاه جـذب شـده و بـه وبی ديزل تبديل می گردد.

بيوگازوئيل

_ بيوديزل بسيار ايمن تر از گازوئيل معمولی است.

با استفاده از فناوري پيشرفته و تجهيزات مناسب ، توليد بيوديزل بسيار ايمن تر و آسان تـر از ديگـر سـوختها است. در حمل ونقل و استفاده نيز خطرات كمتري دارد چرا كه نقطه اشتعال اين سوخت بسيار بالاتر از ديزل است.

_ در زمان احتراق برای موتور كار آمدتر است.

بيوديزل از خيلي وقت پيش به عنوان يك افزودني به سوخت استفاده مي شده است چرا كه كارايي موتـور و رواني آن را افزايش مي دهد. بيوديزل از ديزل خاصيت روان كنندگي بيشتري دارد و سبب كـاه ش خـوردگي در ماشين مي گردد. اين سوخت به صورت يك حلال ملايم كار مي كنـد و بـا كـاهش رسـوب گرفتگـي در مخزن سوخت ماش ني و لوله هاي انتقال و فيلترهاي سوخت هزينه هاي ماشين را كاهش مي دهد.

_ اين سوخت را مي توان از زباله هاي رستوران ها خانه ها و كارخانجات نيز بدست آورد. از روغن هاي استفاده در امر پخت وپز در رستورانها خانه ها و كارخانجات مي توان براحتي سوختي مناسب تهيه نمود.

_ برای توليد اين سوخت انرژی كمتری مصرف می گردد.

در فرآيند توليد سوخت خواه سنتزي و يا استحصالي مقداري انرژي صرف فرآينـد خـالص سـازي حـرارت دهي و يا واكنش مي شود اين ميزان انرژي در فرآيند توليد بيوديزل در حدود 4 برابـر كمتـر از ديـزل اسـت.

در حال حاضر در بعضی از كشورها به دليل حمايت دولت از بخش بيوگازوییل قيمت ديزل و بيـو ديزل برابـری می كند ، چرا كه نفت خام در حال افزايش قيمت است و از طرفی مصرف ايـن سـوخت سـبب كـاهش نيـاز خارجی ، افزايش توليدات گياهی و بهبود فرآيند توليد بيوديزل می گردد.

اهميت استراتژیکی بيوگازوئيل در دنیای امروز

نياز روز افزون جهان به منابع جديد انرژي به ويژه در بخش حمل و نقل، امروزه يكـي از مشـكلات اساسـي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. به عبارتي ايـن مشـكل هماننـد دهـه هـاي گذشـته، تنهـا بـه كشورهاي وارد كننده نفت اختصاص ندارد و حتي توليد كنندگان بزرگ نفت از جمله كشور ما با مشـكلات متعددي در زمينه تهيه سوخت رو به رو است.

كمبود و يا به عبارتي كاهش ظرفيت پالايشي در جهـان، يكـي از عوامل بروز اين مشكلات است، اما موضوع به همين جا ختم نمي شود، زيرا آلودگي ناشي از سوخت هاي فسيلي و پايان پذير بودن آنها نيز از ديگر عواملي است كه بشر را به تلاش براي دسـتيابي بـه سـوخت هـاي جانشين براي اين منابع واداشته است” بيوديزل” سوختي جديد و تجديـد پـذير اسـت كـه اسـتفاده از آن در بسياري از كشورهاي دنيا متداول است.

در حال حاضر بسياري از كشورها براي توسعه اين سوختها از قوانين حمايتهاي دولتي سود مي برند چرا كـه قيمت نفت خام به سبب كاهش منابع اين ماده در حال افزايش شديدي است. استفاده از اين سوخت علاوه بر كاهش آلايندگي وحشت فقدان منابع سوختي را نيز از بين خواهد بـرد . هـم اكنون كشورهاي چون آلمان ، آمريكا ، فرانسه و ديگر كشورهاي توسعه يافته بزرگترين مصرف كننـدگان ايـن سوخت می باشند.

پيش بيني ها نشان مي دهند در سال 2020 بخش عمده سوخت ديزل كشورهاي اروپاي شـرقي بـه بيـوديزل تبديل خواهد شد و آمريكا نيز در برنامه هاي خود قصد دارد تا سال 2015 بيش از 25 %سوخت ديزلي خـود را از بيوديزل تامين كند.كشور ما نيز در راستاي اهداف خود قصد دارد 12 %سوخت خود را از بيوديزل تامين نمايد.

اين شركت قصد دارد تا با راه اندازي پروژه بزرگ خود در جزيره قشم اين امر را تا سال 2012 ديگر محقق نمايد .بيوديزل سوختي تقريباً ناشناخته است و براي رسيدن به اسـتفاده تجـاري گسـترده بايـد از موانـع گونـاگوني بگذرد. اين سوخت مي بايست قبل از هرگونه ورود به بازار بر موانع نظارتي فائق آيد و قيمت آن نيز رقابتي تر شود.

به نقل از سازمان سوخت هاي طبيعي آمريكا، با انگيزه بالاي دولت، توليد بيوديزل از دانه هـاي روغنـي مـي تواند به حدود يك ميليارد بشكه در سال برسد كه اين رقم حدود 8 %گازوييل مورد مصرف حمـل ونقـل در بزرگراه ها در اوائل اين قرن است. بيشتر تمايلي كه امروزه براي توليد بيوديزل وجـود دارد ناشـي از امكـان ظرفيـت بسـيار بـالاي توليـد و يـا محصولات جانبي و كاهش قيمت ها است.

از جمله مزيت های استراتژيک بيوگازوئيل ، می توان به موارد زير اشاره كرد:

1_ كاهش وابستگی ايران به واردات سوخت

2_ حفظ و نگهداری و منابع سوختهای فسيلی

بايد توجه داشت كه نفت، گاز طبيعی، ذغال سنگ، منابع محدودی دارد بيوديزل می تواند در كاهش اسـتفاده از اين سوختهای تجديدناپذير ما را ياری نمايد چرا كه طول عمر چرخه زيستی بيوديزل بسيار كوتاه است.

3_ كاهش توليد گازهای گلخانه ای

سوختن سوختهای فسيلی طی قرن گذشته به طور فزايندهای باعث افزايش سطح گاز دی اكسيد كربن و ساير گازهای گلخانه ای شده زنی و باعث افزايش گرمای اتمسفر گرديده است. از اينرو بكارگيری از يک سـوخت پاک در شرايط كنونی امری اجتناب ناپذير می باشد.

4_ كاهش آلودگي هوا و كاهش خطرات ناشی از آن

بيوديزل می تواند نقش مهمی در كاهش بسياری از آلاينده های هوايی مانند مونوكسيد كـروين، هيـدروكربن، اكسيدهای سولفور، اكسيدهای نيتروژن و سموم هوايی داشته باشد.

5_ تقويت اقتصاد خارجی ايران

صرف هزينه های گزاف در زمينه واردات سوخت به كشورمان همواره از معضلات جامعه ايـران بـوده اسـت بيوديزل می تواند در ممانعت از هدر رفتن ارز خارجی نقش حياتی را ايفا كند و در عين حال به بازار جهانی سوخت جديدی را جهت سرمايه گزاری در ايران معرفی نمايد.

كشورهای عمده توليدكننده و مصرف كننده بيوگازوئيل

در حال حاضر آمريكا، آلمان و مالزی از جمله كشورهايی هسـتند كـه بيـوديزل در آنهـا از پيشـرفت زيـادی برخوردار می باشد. اين سوخت در آمريكا به عنوان يک سوخت جانشين برای موتورهای ديزلی بـه شـدت مطرح است و سالانه 300 ميليون گالن بيوديزل در اين كشور توليد می شود.

اما با افزايش درخواسـت بـرای اين سوخت و ايجاد واحدهای صنعتی توليدكننده، قرار است ميزان توليـد ايـن سـوخت در آمريكـا بـه 600 ميليون گالن در سال برسد. الزام استاندارد سوخت های تجديد پذير در ايـن كشـور تـا سـال 2020 مـيلادی حدود يک ميليون و 955 هزار بشكه در روز از سوخت بخش حمـل و نقـل بـا سـوخت هـای تجديدپـذير جايگزين خواهد شد ، در كشور آلمان نيز اين سوخت در بسياری از اتوبوس ها استفاده می شود.

بايـد توجـه داشته باشيم كه گازوييلی كه در آمريكا استفاده می شود، بسيار مرغوب تراز گازوييلی است كه در كشـور مـا استفاده می شود. مقدار گوگرد در سوخت ديزلی حاصل از نفت خام در ايـن كشـور، كمتـر از 500 ppm و قرار است تا پايان سال 2006 اين مقدار به 15 ppm برسد.

در مورد كشورهای اروپايی به علت اجباری شدن استفاده از سوخت های زيستی، انتظار می رود سهم استفاده از اين سوخت ها در بخش حمل و نقل اروپا در سال 2020 به حدود 10 درصد برسد. آلمان، فرانسه و اسپانيا مهم ترين مصرف كننده های بيوديزل هستند و پيش بينی مـی شـود مصـرف آنهـا بـه حدود تا 45 50 هزار بشكه در روز تا سال 2012 برسد.

چرخه تولید بیودیزل

همچنين درباره اين سوخت، تـا سـال 2012 انتظـار می رود كشورهای فرانسه، آلمان و انگليس بين تا 15 20 هزار بشكه در روز به جای بنزين مصرف كنند. در همين زمان انتظار می رود كل تقاضاي سوخت های زيستی در آسيا به 360 هزار بشكه در روز حدود سـه برابر افزايش يابد كه سهم اتانول و بيوديزل يكسان خواهد بود.

نزديک سال 2012 ميلادی عرضه بيوگازوئيل اهميت بيشـتری خواهـد يافـت و حـدود 40 هـزار بشـكه در روز بيشتر از اتانول پيش بينی می شود ، بزرگ ترين عرضه كننده بيوديزل كشور چـين سـپس كشـورهای مـالزی، سنگاپور و اندونزی خواهند بود.

در نهايت انتظار می رود تقاضای اتانول در آسيا به حدود 200 هزار بشكه در روز و بيوديزل 165 هزار بشكه در روز برسد، استفاده از سوخت های زيستی تأثير مهمی در عرضه و تقاضای نفـت كـوره و بنـزين خواهـد داشت ، كشورهای اندونزی و مالزی نيز به تازگی به كشورهای اصلی عرضه كننده بيوديزل اروپا پيوسته اند.

شرايط صادرات

از آنجائيكه تاكنون هيچگونه صادراتی برای بیودیزل در كشور وجود نداشته اسـت لـذا شـرايط مدون و مستندی نيز در مورد آن وجود ندارد. ليكن از آنجائيكه كالای مورد بررسی، يک كالای صـنعتی مـی باشد ، به نظر می رسد كه خصوصيات و شرايط زير در مورد صادرات بيوگازویيل ضروری باشد.

معرفی شرایط موردنياز برای صادرات بيوگازوئيل
ردیف شرایط لازم شرح
1 رعايت قيمت های جهانی بيودیزل دارای قيمت جهانی است و لذا هر صادر كننده به منظور حضور در بازارهای جهانی لازم است محصول خود را تحت قيمت های فوق عرضه نمايند. بنابراين قيمت تمام شده اصلی ترين نقش را در قابليت حضور در بازارهای جهانی دارا می باشد.
2 برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ كيفيت كيفيت در مورد محصول مورد بررسی از نقش اساسی در كسب بازار آن برخوردار می باشد كه عمده عامل اثر گذار در كيفيت نهايی آن مربوط به فرايند توليد بوده و بخشی از عوامل تاثير گذار نيز مربوط به مواد اوليه مورد استفاده در توليد و همچنين فرايند توليد می باشد. از اين رو برای ورود به بازار جهانی لازم است استفاده از فرايند و ماشين آلات دقيق و توانا و انتخاب مواد اوليه مناسب و كيفيت فرايند توليد به خوبی صورت گيرد.
3 برخورداری از توان مالی مناسب دوره وصول مطالبات در صادرات عموما بالا است از اينرو لازم است صادر كننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد.
4 آشنايی كامل با امور تجارت جهانی فعاليت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی كامل صادركننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد.
ماشین آلات خط تولیدی

ماشين آلات توليد بيوگازوئيل به صورت خط توليد كه مجموعه ای از كل ماشين الات می باشد، به صـورت يكجا توسط ماشين سازان متخصص در اين مورد ساخته و تحويل می گردند. به عبارت ديگر متقاضی اجرای طرح نيازی به سفارش تک تک ماشين ها برای ساخت نداشته بلكه خط توليد كامل با ظرفيت مـورد نظـر را جهت ساخت سفارش می دهد.

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پيشنهاد نهایی در مورد احداث کارخانه تولید بيوگازوئيل از نگاه توجيه پذیری بازار

از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین برمی آید كه با در نظر گرفتن تقاضای داخل و يـا پتانسـيل صادراتی كشورمان، در سالهای آینده بازار از كمبود عرضه برخوردار خواهد بود كه اين كمبود در صـورت عدم توسعه توليد داخل، از طريق استفاده از گازوئيل معمولی تامين خواهد شد.

لازم بذكر است كه در شرايط كنونی نيز از گازوئيل معمولی در كشور استفاده میگردد كه اين امر سبب افزايش آلودگی های محيطـی می گردد. از اينرو می توان نتيجه گيری كرد كه ايجاد واحدهای جديد برای توليد محصول مـورد بررسی كـاملا توجيه پذير می باشد.

بررسی اجمالی تكنولوژی و روش توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

بيوديزل (بيوگازوئيل) را از روغن های گياهی تازه و يا مستعمل و چربی حيوانات توليد كـرد. ايـن سـوخت قابـل تجزيـه بيولوژيكی است و هنگاميكه بعنوان يک جز تركيبی مورد اسـتفاده قرارميگيـرد نيازمنـد حـداقل تغييـرات در موتور است و نسبت به گازوئيلی كه جايگزينش ميشود، سوختی پاک است.

روغن های گياهی ميتوانند بـرای توليـد تركيبـات شـيميایی كـه اسـتر خوانده ميشـوند بـا يـک الكـل تركيـب شوند.زمانيكه اين استرها به منظور سوخت مورد استفاده قرار ميگيرند،بيوديزل خوانده شوند. گليسيرول (که در داروسازی و توليد لوازم آرايش نيز مورد استفاده قرار می گيرد) بـه عنـوان يـک محصـول فرعـی تولید ميشــود اخيــراً بيوديزل طــی فراينــدی بــا نــام Transesterification توليــد شــود.

در اين فرآيند ابتدا روغن گياهی (يا چربی حيوانی) از فيلتر عبور داده ميشود سپس برای از بين بردن اسيدهای چرب آزاد با قليا فرآيند ميگردد بعد با يک الكل (متانول) و يـک كاتـاليزور (هيدروكسـيد سـديم يـا پتاسـيم) تركيب ميشود. تری گليسريدهای روغن براي تشكيل استرها و گليسرول واكنش شـيميايی انجـام ميدهنـد و بعداً از يكديگر جدا شده و مورد تصفيه قرار ميگيرند.

مناسبترين روش توليد بيوگازوئيل ازمواد پسماند، استفاده از روش دو مرحله ای استريفيكاسيون اسيدی و تـرانس استريفيكاسيون بازی است.در اين فرآيندها، در ابتدا اسـيدهای چـرب آزاد موجـود در حضـور كاتـاليزوری اسيدی به بيوديزل تبديل و در مرحله بعد پس از كاهش درصد اسـيدهای چـرب آزاد خـوراک تـا حداكثر حـدمجاز (0/5 % وزنی) تری گليسيريدهای موجود در حضور كاتاليزوری قليايی بـه بيـوديزل تبـديل ميشـود.

فرآیند تولید بیودیزل

از بزرگترين مزايای اين روش ميتوان بسرعت بالای واكنش تـرانس استريفيكاسـيون و عـدم حساسـيت فرآينـد نسبت به كيفيت خوراک مورد استفاده اشاره كرد.كاتاليزورهای مورد استفاده دراين روش را ميتوان از ميان دسته وسيعی از مواد اسيدی و بازی انتخـاب كـرد. در اين تحقيق بـه منظـور كـاهش هزينـه هـای توليـد ، اسـيد سـولفوريک و هيدروكسـيد سـديم بـه عنـوان كاتاليزورهای فرآيند مورد استفاده قرار گرفته است.

مقدار كاتاليزور موردنياز تابعی از ميـزان اسـيدها چـرب آزاد است. نتايج حاصل از آناليز واريانس نشانگر آن است كه دما و زمان بر ميزان تبـديل واكـنش اثـر معنـا داری را در سطح 1 % نمايش ميدهد. البته اثر تقابلی دما در زمان بر ميزان تبديل واكنش، تنها در سطح 5 % اثر معنـا داری را نشان ميدهد.

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها به روش دانكن، بيانگر اين امرست كه بيشترين مقدار تبـديل در دمای 65 درجه سانتی گراد و زمان 90 دقيقه حاصل ميشود. در اين حالت نيز حساسيت درصد خلوص (درصد تبديل) نسبت به زمان در زمان های بالاتر كمتر از زمانهای اوليه انجام واكنش است كـه مهمتـرين دليـل آن نزديـک شدن به نقطه تعادل تبديل است.

با افزايش دمای واكنش درصد تبديل واكنش افزايش می يابد. توليد بيوگازوئيل در ايران به صورت خريد تكنولوژی صورت گرفته است.ميكسر، هواساز، مكنده مواد اوليه، جدا ساز، آبشويی و مهمترين بخش اين سيسـتم خـالص سـازي و انجـام واكنش فرايند است كه توسط اين سيستم اجرا می شود.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 3.35 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop