ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید دستگاه جنين ياب (سال 1400) + word و pdf

طرح توجیهی و پيش امكانسنجی برای توليد دستگاه جنين ياب به عنوان يكی از دستگاهها و تجهيزات پزشكی می باشد. با توجه به گستردگی دامنه دستگاه ها و تجهيزات پزشكی ، دراين طرح به دستگاه جنين ياب كه دارای كاربردهای زيادی در پزشكی است ، توليد آن ميتواند اقدامی مقرون به صرفه باشد، پرداخته شده است. نتايج مطالعات صورت گرفته حكايت از آن دارد كه توليد دستگاه جنين ياب در كشور از چشم انداز مناسبی برخوردار است.

نام و كد آيسيک محصول

دستگاه جنين ياب baby – care يا Fetal heart detector وسيله ای است برای گوش كردن و شمارش صدای قلب جنين طراحی شده است.

شرح محصول کد ISIC
دستگاه برقی _ پزشكی 33111212

شماره تعرفه گمركی

دستگاه جنين ياب در زير مجموعه شماره تعرفه 9022 و تحت عنوان دستگاه هايی كه با اشعه ايكس يا تشعشعات آلفا، بتا يا گاما را به كار ميبرند. حتی برای مصارف پزشكی، جراحی،دندانپزشكی يا دامپزشكی، همچنين دستگاه های راديوگرافی و راديولوژی، تيوب های اشعه ايكس و ساير مولدهای اشعه ايكس، مولدهای فشار قوی اشعه ايكس، پانل ها و ميزهای كنترل اشعه ايكس، صفحه های اشعه ايكس، ميزها، صندلی ها و همانند برای معاينه يا درمان با اشعه ايكس می باشد.

شرايط واردات

ورود كليه دستگاه ها، آلات و وسائل بخش پزشكی و همچنين اقلام مورد مصرف در پزشكی موكول به موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی می باشد.

درمورد ميزان واردات محصول طرح ميتوان گفت كه در سالهای اخير تحت تعرفه 9022 و با حقوق پايه 4 % و بدون سود بازرگانی وارد كشور می شوند كه با توجه به عدم تفكيک دقيق اين تعرفه به محصولات موردنظر اين طرح، با بررسی های صورت گرفته از گمرک ايران و شركت های واردكننده اين محصولات سالانه در مورد 500 دستگاه جنين ياب به كشور وارد می شوند.

موارد مصرف و كاربرد

اين دستگاه برای زايشگاه ها، بيمارستانها، درمانگاه ها، متخصصين زنان و زايمان و كارشناس های مامايی كاربرد دارد. با اين دستگاه ميتوان از 10 هفتگی به بعد صدای قلب جنين را آشكار ساخت. اين دستگاه با بكارگيری امواج اولتراسوند ضربان قلب جنين را به امواج صوتی تبديل می كند.

موارد كاربرد محصولات اين طرح عمدتا در بيمارستان های دارای زايشگاه، كلينيک های درمانی و مطب های پزشكان متخصص زنان و زايمان می باشد كه بنابراين تقاضا اولا براساس ايجاد واحدهای درمانی جديد و ثانيا با توجه به ميزان عمر مفيد 10ساله تجهيزات پزشكی براساس تعويض دستگاه های معيوب برای واحدهای درمانی فعلی برآورد ميگردد.

كالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

درخصوص كالاهای جايگزين محصول طرح ميتوان به دستگاه جنين ياب در ابعاد كوچک قابل استفاده در خانه اشاره نمود. هرچند اين دستگاه به دليل حجم كم و در نتيجه حمل و نقل آسان برای زنان باردار مناسب به نظر ميرسد ولی اين دستگاه قابليت های محصول طرح را ندارد. زيرا تنها قادر به كنترل ضربان قلب جنين می باشد و ساير امكانات دستگاههای جنين ياب را دارا نمی باشد.

اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

مراقبت پيش از زايمان كه هدف اصلی آن به پايان رساندن دوران بارداری با حفظ سلامتی مادر و كودک می باشد. ارتقاء، حفظ و نگهداری سلامت مادر در دوران بارداری، تشخيص موارد پر خطر و توجه مخصوص به آنها، پيش بينی عوارض بارداری و پيشگيری از آنها از جمله مواردی است كه مراقبت های پيش از زايمان را ضروری می نماياند.

حفظ سلامت جنين و آگاهی به موقع از مشكلات احتمالی جنين ميتواند در پيشگيری از بسياری از خطرهای تهديدكننده سلامت جنين موثر باشد و به اين ترتيب وضعيت سلامت را در جامعه ارتقا داد. در دنيای كنونی وضعيت سلامت جامعه از شاخص های اصلی برآورد توان كشورها و تعيين توسعه يافتگی آنان محسوب می شود كه با توانمندی كشورها رابطه مستقيم دارد.

شرايط صادرات

كالاهای صادراتی از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف هستند لكن مشمول پرداخت هزينه های تخليه و بارگيری و انبار داری می باشند.با توجه به نياز كشور به محصول طرح ميزان صادرات در سالهای گذشته همواره صفر بوده است. با توجه به ميزان واردات صورت گرفته در سالهای اخير به نظر می رسد صادرات همچنان صفر باقی بماند.

بررسی ظرفيت واحدهای فعال توليد دستگاه جنين ياب

براساس لوح فشرده سازندگان محصولات صنعتی وزارت صنايع و معادن و كد ISIC به شماره 33111212 تعداد 9 واحد توليدكننده در اين كد قرار دارد كه با مراجعه به بخش محصول اين واحدها مشخص می شود تنها يک واحد به عنوان واحد فعال ارائه كننده محصول طرح معرفی شده است. هرچند اين واحد به مونتاژ اين دستگاه می پردازد.

مطالعات فنی و تكنولوژيكی

هدف اين گزارش مطالعه پيش امكان سنجی برای احداث كارخانه توليد دستگاه جنين ياب می باشد. باتوجه به افزايش روز افزون جمعيت و نياز داخلی كشور به اين محصول، مطالعه اجمالی احداث كارخانه ای در راستای توليد جنين ياب در حال حاضر و در چشم انداز توسعه آن ، ساير تجهيزات پزشكی موردنياز كشور انجام شده است.

دستگاه جنين ياب

بررسی اجمالی تكنولوژی و روش توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

به علت ماهيت تجهيزات الكتريكی و استانداردهای جهانی آن، از تكنولوژی مشابه كشورهای ديگر برای توليد جنين ياب استفاده می شود. محصول توليدی اين مجموعه شامل دستگاه جنين ياب می باشد. كه روش توليد، نمودار فرآيند توليد محصول فوق الذكر به شرح ذيل ارائه گرديده است:

لازم به ذكر است كه نمودار فرآيند عمليات براساس استانداردهای موجود در كتاب طرح ريزی واحدهای صنعتی (جيمز اپل) طراحی شده كه در اين قسمت جهت آشنايی بيشتر به شرح علايم مورد استفاده در اين نمودار می پردازيم.

– عمليات: تغيير خصوصيات فيزيكی يا شيميايی، مونتاژ يا پياده كردن قطعات، دريافت و انتقال اطلاعات، برنامه ريزی و محاسبات را عمليات می نامند.
– بازرسی: شناسايی، تعيين مقدار و كنترل كيفيت مواد قطعات و محصولات را بازرسی می نامند.
– انبار: نگهداری و حفاظت مواد، قطعات و محصولات در مكانهای از پيش تعيين شده را انبار می نامند.

تولید محصول طرح

دستگاه جنين ياب از بـردهای خـام الكتريكـی، المـان، كريـستال و لـوازم جانبـی مانـند (پنل،هشداردهنده، بلندگو، كليد برق، پلاک و..) تشكيل يافته است كه موارد مذكور بر اساس سفارش خـريداری ميگـردد. حـال جهـت تولـيد اين دستگاه می بايست المان و كريستالها بر روی بردها مونـتاژ گردد.

و سپس عمل لحيم كاری و هويه كاری المانها و كريستالها بر روی برد صورت مـی گيرد. سپس برد تهيه شده شستشو گرديده و بازرسی چشمی بر روی قطعه انجام ميگيرد بعـد از تايـيد در اين مرحله نوبت به آماده سازی كيس و وسایل جانبی مانند بلندگو باطری پنل و … می رسـد.

قطعـات مذكـور به همراه برد بر روی يكديگر مونتاژ ميگردد . محصول تهيه شده به بخـش تـست محيطی جهت آزمايشات محيطی ارسال ميگردد. پس از تاييد در اين مرحله تست نهايی برروی آن صورت گرفته و در صورت تاييد به بخش بسته بندی ارسال و بعد از تكميل اين عمل به انبار منتقل می شود.

نمودار فرآيند عمليات (C.P.O)

نمودار فرآيند عمليات (C.P.O)تعيين نقاط قوت و ضعف در فرآيند توليد محصول

جنين ياب به عنوان محصولی در گروه تجهيزات الكتريكی و پزشكی به علت استانداردها و پارامترهای دقيقی كه در مراحل ساخت و توليد آن بايد رعايت شود دارای تكنولوژی ساخت استانداردی است، به طوری كه واحدهای توليدی در صورت رعايت اين استانداردها مجوز توليد و ساخت را خواهند گرفت، در ايران نيز با توجه به استانداردهای جهانی به توليد اين محصول پرداخته خواهد شد.

مواد اوليه عمده موردنياز

جهـت تولـيد دسـتگاه جنـين يـاب مواد اوليه شامل برد ، كريستال، كيس، لوازم جانبی (باطری،بلـندگو، پـنل، هـشداردهنده، كلـيد قطـع و وصـل، پـلاک بـرق، تـرانس، رابط هـا و …) مـوردنياز می باشد. جهت بسته بندی از مقوا و يونوليت استفاده ميگردد.

در جـدول ذيل ميزان مصرف در هرواحد درصد ضايعات، ميزان مصرف ساليانه،قيمت و محل تامين بيان گرديده است. ظرفيت اسمی خط توليد جنين ياب در اين طرح براير 400 دستگاه در سال می باشد.

ردیف شرح واحد سنجش ميزان مصرف در واحد درصد ضایعات محل تامین
1 المانها عدد 1 3 داخلی
2 کریستال عدد 1 0 داخلی
3 کیس عدد 1 0 داخلی
4 لوازم جانبی (ترانس؛باطری، و..) عدد 1 1 داخلی
5 مقوا و یونولیت عدد 1 1 داخلی
تجهيزات كمک توليدی و آزمايشگاهی و ابزار آلات

هر واحد توليدی جهت انجام فعاليت های خود نيازمند يكسری تجهيزات توليدی می باشد.

تجهيزات توليد و آزمايشگاهی ابزارآلات طرح دستگاه جنين ياب
ردیف شرح تعداد موردنياز
1 اسیلوسکپ 60 مگاهرتز دوکانال 4
2 اسیلوسکپ 100 مگاهرتز 4 کانال 1
3 اسپکتروم آلایزر دیجیتال حافظه دار 1
4 فانکشن ژنراتور 20 مگاهرتز 2
5 مولتی متر دستی 10
6 مولتی متر رومیزی 10
7 منبع تغذیه 30 ولت DC 50 آمپر 2
8 منبع تغذیه دوبل 30 ولت DC 5 آمپر 2
9 منبع تغذیه تک 30 ولت DC 5 آمپر 6
10 واریاک تک فاز 2
11 ال سی آرمتر رومیزی 1
12 میگر 5 کیلو ولت دیجیتالی 2
13 وات متر 50 هرتز رومیزی دیجیتالی 2
14 ارت تستر 0-2000 اهم نمایشگر دیجیتالی 2
15 یونیورسال پرو گرامر 1
16 کلمپ مولتی متر AC/DC 2
جمع بندی و پيشنهاد نهايی در مورد احداث واحدهای جديد

بررسی های مقدماتی توليد دستگاه جنين ياب از آن است كه در قبال اين سرمايه گذاری، علاوه بر ايجاد فرصت های شغلی، ارتقاء مهارت فنی در كارگران غيرماهر و نيمه ماهر، بازده داخلی سرمايه گذاری مناسبی خواهد داشت و اين درحالی است كه اهداف برنامه در سطح حداقل پيش بينی شده است.

باتوجه به اهميت محصول در بخش صنايع با فناوری پيشرفته رشد فزاينده مصرف در جهان و ايران، چشم انداز اين سرمايه گذاری مثبت خواهد بود. برآوردهای مقدماتی حاكی از آن است كه در دهه آينده برای پاسخ به تقاضا می بايست چندين واحد توليد تجهيزات پزشكی در ايران راه اندازی شود.

برای سفارش به روز طرح توجیهی تولید دستگاه جنين ياب (جهت اخذ وام و یا مجوز تاسیس) با شماره : 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

    1. سلام برای سفارش طرح توجیهی مورد نظرتان و استعلام هزینه طرح با شماره های : 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید یا به واتساپ سایت که بر روی شماره همراه ذکر شده فعال هست پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop