ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد لوازم اداری

با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنايع كوچک شهرکهای صنعتی ايران طرح توجیهی حاضـر مربوط به لوازم اداری شامل ماشين دوخت، كاتر، سوزن كش، جا تقويمی استامپ مـی باشـد كـه مشخصـات فنـی محصولات اين طرح در جدول ادامه ارائه شده است.

ردیف نام محصول مشخصات فنی
1 ماشين دوخت اندازه سوزن ٢٤ ميليمتر و طول پايه 6 ميليمتر
2 کاتر تيغه بزرگ
3 سوزن کش
4 جا تقويمی فلزی
5 استامپ اندازه بزرگ

کد آيسيک لوازم اداری

مطابق طبقه بندی وزارت صنايع معادن اين محصولات دارای کد آيسيک به شرح جدول ذیل می باشند.

ردیف محصول کد isic
1 استامپ ٣٠٠٠١٦١٦
2 دستگاه دوخت كاغذ ٣٠٠٠1622
3 ساير ماشينها و تجهيزات اداری ٣٠٠٠1710

شماره تعرفه گمرکی

مطابق طبقه بندی موجود در مقررات صادرات واردات وزارت بازرگانی، شـماره تعرفـه محصـولات شامل :

ردیف محصول شماره تعرفه حقوق ورودی
1 کاتر 3926/10/00 40
2 سوزن كش، جا تقويمی و استامپ 8304/00/00 30
3 مكانيزم برای صحافی اوراق جداشدنی 8305/10/00 50

شرايط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات واردات وزارت بازرگانی نتيجه گيری شده است کـه محـدوديت خاصـی جهـت واردات لوازم اداری مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی کـه در جـدول بالا آمـده است امکـان واردات وجود خواهد داشت.

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصولات

با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوين شده موسسه استاندارد ملی ايران شماره استاندارد ملی 6678 (استاندارد اجباری) برای اين محصولات استخراج شده است. رعايت استاندارد فوق برای كليه توليدكنندگان الزامی است.

موارد مصرف و كاربرد محصول

اين محصولات جزیی از ملزومات اداری مورد استفاده قرار می گيرد. ماشين دوخت جهت اتصـال ورقـه هـای كاغـذی توسط سوزن دوخت، كاتر جهت برش كاغذ، مقوا، منسوجات و … مورد استفاده قـرار مـی گيرنـد. همچنـين از سـوزن كش جهت باز نمودن سوزن دوخت، جاتقويمی فلزی جهـت قـراردادن تقويم هـای روزانـه روميـزی بـر روی آن و از استامپ جهت آغشته سازی مهر به جوهر استفاده می شود.

کالاهای جايگزين

اين لوازم در محيط های اداری استفاده میشوند و معمولا بر روی ميزهای كار قرار می گيرنـد بنـابراين بسـيار مهـم و ضروری است كه از لحاظ كيفيت، ابعاد، ايمنی و سهولت استفاده، بگونه ای طراحـی شـده باشـد كـه بتوانـد رضـايت مصرف كننده را فراهم سازد. وسایل مذكور جهت ايجاد سهولت در روند كارهای اداری بكارگرفته مـی شـوند.

کالاهای جايگزين لوازم اداریاز جملـه لوازمی كه می توان جايگزين محصولات به حساب آورد به گوشه گيرهای كاغذ ، نامـه گيرهـا جهـت اتصـال كاغـذ در مقادير كم استفاده نمود و با توجه به نوع فعاليت می توان از گيوتينهای روميزی به جای كاتر و يا از جـاتقويمی هـای پلاستيكی به جای انواع فلزی آن استفاده نمود.

اما در مجموع اين موارد تاثير خاصی بر روند مصـرف ايـن محصـولات نخواهد داشت در ادامه بايد خاطر نشان كرد برخی از محصولات اين طرح نظير كاتر تنها در محيطهای اداری كـاربرد ندارند بلكه جزیی از لوازم كاربردی در منازل نيز می باشند.

بررسی اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروز

با توجه به بررسی های انجام گرفته در ارتباط با اهميت استراتژيكی كالا، محصول طرح در ايران دارای اهميت استراتژيكی نمی باشد. اين محصول در صورت داشتن قابليت رقابت از لحاظ كيفی با محصولات خارجی می تواند بازار خارجی را به خوبی پوشش داده و قابل توليد در اكثر كشورها بوده در ضمن دارای هيچ گونه موانع سياسی، اجتماعی جهت ورود به بازار نمی باشد.

جهت سفارش طرح توجیهی توليد زونکن و انواع لوازم اداری با محاسبات بروز و استاندارد با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

دانش فنی مهارت های لازم جهت توليد اين محصول تكنولوژی مربوط به آن در حد نياز در كشور وجود دارد. با توجه به كاربردهای فراوان اين محصولات در ادارات مختلف كارآيی زياد آنها جهت سرعت در كار، نگهداری راحتتر اوراق، انجام راحت تر كار، جلوگيری از بی نظمی در امور اداری می توان به اهميت اين لوازم در دنيای امروزی پی برد.

کشورهای عمده توليدکننده و مصرف کننده محصول

محصولات مورد مطالعه دارای كاربردهای ادارای می باشند. از اينرو می توان گفت که توليد و مصرف آنها در بسياری از کشورهای جهان عموميت دارد. اما كشورهايی كه به دليل كيفيت بالای محصولات خود و يا به دليل قيمت مناسب آن دارای توليد بيشتری می باشند عبارتند از: آلمان، ژاپن و چين. با توجه به عموميت مصرف اين محصولات در سطح دنيا كشورهای با جمعيت بيشتر دارای استفاده بيشتری از اين محصولات می باشند.

كشورهای عمده مصرف كننده لوازم اداری : چين، ژاپن، آمريكا، هند و روسيه می باشند.  از عمده ترين كشورهايی كه محصولات توليدی ما به آنها صادر ميشود ميتوان آذربايجان ، عراق و تاجيكستان را نام برد و كشورهای كره، چين و آلمان از جمله كشورهايی می باشند كه بخش عمده اين كالا را به كشور ما صادر ميكنند.

معرفی شرايط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی جهت صادرات محصول توليدی طرح هيچگونه شرايط و محدوديتی وجود نـدارد. با اين وجود ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری توليدکننده از شرايطی می باشد که در جـدول ذیل بـه شرايط فوق اشاره شده است.

1 برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ قيمت يکی از معيارهای مهم در صادرات قيمـت هـای رقـابتی جهـانی می باشد که اين مورد نيز بـه شـرايط اقتصـاد کـلان کشـور در مقايسه با کشورهای مقصد صادرات قيمت جهـانی لـوازم اداری باز میگردد.

از جمله اين شرايط می توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت مواد اوليه، نرخ تورم موارد مشابه اشاره کرد که با توجـه به متغير بودن عوامل فوق، لازم است توجيـه پـذيری اقتصـادی صادرات در زمان واقعی صادرات کشورهای مقصد مورد تحليل قرار گيرد.

2 برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ کیفیت کيفيت يکی از موارد عمده ديگر است که در صادرات كالاهـای صنعتی نقش محوری دارد. در ايـن صـنعت کيفيـت بـه مفهـوم رعايت اصول فنی مهندسی در ساخت، استفاده از مواد مرغوب، کيفيت در فرآيند ساخت … است که توليدکننده جهت ورود به بازارهای جهانی لازم است از توانایی های فوق برخوردار باشد.
3 دارا بودن استانداردهای جهانی اين محصول می بايستی مطابق با استاندارد بين المللی توليد شود.
4 آشنايی کامل با امور تجارت جهانی فعاليت در بازارهای جهانی مستلزم آگاهی کامل صادرکننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد.

مراحل مختلف توليد لوازم اداری فوق الذكر متناسب با نوع ماده اوليه و نوع عمليات توليدی به طـور عمـومی بـه شـرح ذيل می باشد.

ورقكاری و پرسكاری :

مواد اوليه قطعات فلزی به شكل ورقهايی در ابعاد مشخص با تسمه های فلزی می باشد كه ابتدا توسط قيچی های گيوتينی بر حسب ابعاد قطعات به اندازه های موردنياز تبديل می شوند.

سپس اين قطعات بريده شده توسط دستگاههای پرس با استفاده از قالبهای مناسب ابتدا برش محيطی (آرايش اوليه) داده می شوند سپس بر حسب نيازهای هر قطعه طراحی مناسب قالب برای آن در طی يک يا چند مرحله عمليات بلانک زنی (ايجاد سوراخهای داخل) فرم دهی و خمكاری بر روی آن انجام ميگيرد.

عمليات ورق كاری و پرس كاری اغلب در مراحل مختلف و احتمالاً با استفاده از پرس های دارای تناژ متفاوت انجام ميگيرد. قطعات نيم ساخته حاصل در بين مراحل مختلف در انبار مخصوص به خود ذخيره ميگردند تا طبق برنامه زمان بندی توليد مراحل بعدی عمليات بر روی آنها انجام شود.

ماشين کاری :

جهت توليد قطعات فلزی نظير پيچ مهره ها، ميله ها ، ميخ و قطعات فلزی اغلب به صورت مفتول هايی در اندازه و جنس های مختلف خريداری شده توسط ماشين تراش رولور اتوماتيک به قطعات موردنظر تبديل ميشوند.

نحوه عمل بدين صورت است که ابتدا مفتول های مناسب برای هر قطعه توسط کارگر برروی ماشين تراش رولور بسته شده سپس عملياتی نظير پيشانی تراشی، روتراشی، پله زنی، سوراخكاری قلاويز کاری (ايجاد رزوه داخلی) ، حديده کاری (ايجاد رزوه خارجی) و پخ زنی بر حسب نياز هر قطعه بر روی آن انجام گرفته در مرحله بعد قطعات تراش داده شده با عمل برش از روی مفتول اصلی جدا می گردند.

عمليات مذکور به طور متوالی و خودکار توسط امكانات خاص ماشين تراش رولور اتوماتيک و نيمه اتوماتيک انجام ميگيرد. کاربرد اين ماشين به واسطه مشخصات برجسته نظير توالی انجام عمليات بدون اتلاف زمان باز بسته کردن قطعه ها ( در ماشين های معمولی اجتناب ناپذير است) در توليد انبوه لوازم اداری  (سری سازی) ميباشد.

عمليات حرارتی :

پس از انجام عمليات پرسكاری (برش، فرم دهی و خمكاری) بر روی قطعات فلزی از جنس فولاد (به جز مواردی كه مواد اوليه انها به صورت تسمه هايی فولادی ميباشد) عمليات حرارتی انجام می گيرد كه به منظور داشتن حالت فنری استحكام بالا بايد در کوره مخصوص تحت عمليات حرارتی واقع گردند. روش عمل بدين طريق است که قطعات مذبور در داخل سبدهاي مخصوص فلزی قرار گرفته به داخل کوره هدايت ميشوند.

دمای کوره حدود 800 درجه سانتی گراد می باشد. قطعات تا سرخ شدن کامل در داخل کوره نگهداری ميشوند سپس از کوره خارج شده و در داخل حمام روغن فرو برده ميشوند تا به سرعت سرد گردند. در اثر اين عمل تغيير فازی ايجاد شده در طی عمليات طراحی در ساختمان فولاد به علت سرد شدن سريع در آن حفظ ميگردد و استحكام قطعه بسيار افزايش می يابد.

عمليات پوشش دهی :

اين عمليات به عنوان عمليات تكميلی در ساخت قطعات فلزی اعمال می شود عمدتاً شامل آبكاری و رنگ پاشی ميباشد. برخی از قطعات محصولات مختلف واحد به آبكاری نياز دارد در طرح حاضر عمدتاً دو نوع آبكاری گالوانيزه و سپس کروم نيكل برای قطعات پيش بينی شده است.

آبكاری گالوانيزه جهت جلوگيری از زنگ زدن قطعات فلزی از نظر زيبايی جلای ظاهری اهميت چندانی ندارند به علت اينكه هزينه کمتری دربر دارد مورد استفاده قرار ميگيرد. ضخامت در حد ميكرون برای اين پوشش ها کافی خواهد بود. هدف از آبكاری نيكل كروم ممانعت از زنگ زدن فلز ضمن ايجاد جلوه ظاهری و جلای فلزی نيز دوام يشتر پوشش ميباشد.

برای دوام بهتر لوازم اداری يكنواختی بيشتر سطح آبكاری شده بهتر است ابتدا يک زير لايه مسی بر روی قطعه فلزی پوشش داده شود. ضخامت پوشش های مس نيكل روم معمولاً حدود 2 ميكرون برای مس و ١٥–١٠ ميكرون برای نيكل و 0.3 – 0.2 ميكرون برای روم می باشد. جهت آبكاری قطعات موردنظر به دليل برخی ويژگيهای تخصصی وجود واحدهای متعدد کارآمد داخلی استفاده از واحدهای فعال آبكاری توصيه ميگردد.

لازم به ذکر است كه در نظر گرفتن خط آبكاری برای واحد حاضر مستلزم تمهيدات ويژه ای نظير تصفيه فاضلاب است كه با ساير عمليات توليد تطابق ندارد. بعلاوه بهره گيری مناسب از خدمات واحدهای توليد موجود يكی از اصول مهم اقتصادی در افزايش کارآيی واحدهای کوچک جهت گيری مناسبی برای تخصصی کردن عمليات اينگونه واحدها در نتيجه افزايش کارآيی انها و کيفيت مطلوب محصولات خواهد بود.

رنگپاشی نيز از ديگر روشهای پوشش دهی است در مورد اجزا قطعات برخی از محصولات اعمال ميشود. اين عمليات نيز امكانات محدودی دارد با استفاده از يک پيستوله (فوتک بادی) و اختصاص يک اطاق رنگ زنی بدين منظور ميتوان قطعات موردنظر را در واحد رنگ پاشی نمود. رنگ مورد استفاده ميتوان از انواع مختلف رنگهای روغنی مات باشد تا کيفيت زيبايی مطلوب قطعه حاصل شود.

تهيه ساير قطعات فلزی موردنياز

ساير قطعات فلزی مورد نياز شامل انواع فنرهای مارپيچی واشرها را به دليل حجم نياز به اينگونه قطعات می توان از واحدهای مربوطه تهيه و خريداری نمود.

لوازم اداریتوليد قطعات پلاستيكی 

قطعات پلاستيكی موردنياز محصولات و لوازم اداری مختلف از نظر ابعاد اندازه، پيچيدگی يا سهولت شكل ظاهری بسيار متفاوت می باشند. کليه اين قطعات با استفاده از قالبهای مناسب توسط ماشين قالب زنی تزريقی در يک مرحله به شكل نهايی قالب زده توليد می گردند بسته به ابعاد، ضخامت جنس قطعات نوع قالب از نظر تعداد قطعه قالب گيری شده در هر مرحله تزريق همچنين ظرفيت دستگاه تزريق متفاوت می باشد.

مواد اوليه پلاستيكی مورد نياز به صورت گرانول از انبار مواد اوليه به ماشين قالب زنی هدايت گرديده پس از افزايش مواد رنگينه به آن به قيف ورودی ماشين تغذيه می روند. گرانول ها پليمری در اين ماشين در اثر حرارت ذوب گرديده به شكل مذاب تزريق می گردند پس از سردشدن فرم گيري در قالب از دستگاه جدا می شوند.

قطعات قالب زده شده دارای شكل نهايی بوده و آماده مونتاژ می باشند. لازم به است كه در صورت لزوم گرانول ها قبل از ورود به ماشين قالب زنی وارد دستگاه گازگيری پلاستيک می گردند. اين عمل جهت جلوگيری از ورود رطوبت به دستگاه تزريق پلاستيیک می باشد تا از ايجاد حفره يا اشكالات سطحی بر روی قطعات قالب زده شده جلوگيري گردد.

مونتاژ و بسته بندی

قطعاتی که در طی عمليات قبلی به شكل نهايی ساخته شده اند در نهايت جهت مونتاژ شكل گيری محصول نهايی در کارگاه مونتاژ بر روی يكديگر سوار می گردند. عمل سواركردن قطعات و اتصال انها به يكديگر عمدتاً توسط کارگران مونتاژ کار با استفاده از ابزارهای مناسب بطور دستی انجام می گيرد. پس از کنترل کيفيت در نهايت محصولات در جعبه ها و کارتن های مناسب بسته بندی شده و به انبار محصول هدايت می شوند.

لازم به ذكر است تکنولوژی مورد استفاده در توليد لوازم اداری در مورد کليه واحدهای توليدی آن يکسان است بين تکنولوژی ها تفاوت وجود ندارد بنابراين آنچه که سبب ايجاد تمايز بين محصولات توليد شـده کارخانجـات مختلـف نسبت به همديگر می شود شامل موارد زير خواهد بود:

• توان مهندسی واحد توليدی در انتخاب مواد
• اجرای دقيق سيکل توليد و رعايت دقت تلرانس ابعادی

مقايسه روش توليد معمول کشورمان با ديگر کشورهای جهان

 تکنولـوژی روش توليـد ايـن محصول در ساير کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام می گيرد آنچه که در فرآيند توليد دارای اهميت است می توان اذعان نمود که اين عوامل کيفيت محصولات توليد شده را تشـکيل داده در کشـورهای صـنعتی از درجه بالاتری برخوردار می باشد موارد ذيل هستند:

• کيفيت و دقت عمل قالب های مورد استفاده
• کيفيت مواد اوليه مصرفی
• توان فنی مهندسی در طراحی اجرای دقيق فرآيند
• توان فنی مهندسی در اجرای دقيق عمليات حرارتی روی قطعات فلزی

نقاط قوت ضعف تکنولوژی های مرسوم در توليد لوازم اداری
يکسان بودن تکنولوژی مورد استفاده در ايران و ديگـر کشورهای جهان ضرورت استفاده از عمليات تکميلی ماشینکاری درفرآيندهای توليد
عدم نياز به خريد دانش فنی تکنولوژی عدم قابليت تولید قطعات پيچيده فنی
قابليت توليد قطعات متنوع برای شـاخه هـای مختلـف
ماشين آلات و تجهیزات
ردیف ماشين آلات
1 قيچی گيوتينی دو متری
2 قيچی گيوتينی نیم متری
3 پرس ضربه ای 50 تن
4 پرس ضربه ای 40 تن
5 پرس ضربه ای 25 تن
6 پرس ضربه ای 15 تن
7 پرس ضربه ای 6 تن
8 ماشين تزريق پلاستيک 100 گرمی
9 ماشين تزريق پلاستيک 250 گرمی
10 ماشين تراش رولور 3 كيلو وات
11 گازگير پلاستيک ظرفيت 9 كيلوگرم
12 اسياب برقی توان 6 كيلو وات
13 پرس دستی

تجهیزات لازم در تولید لوازم اداری

ردیف تجهیزات
1 كوره الكتريكی ١٦٠ ليتر
2 لوازم آزمايشگاهی
3 قالبهای سمبه و ماتريس پلاستيک
4 تجهيزات عمومی كارگاه

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه کار در تهیه و نگارش طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام طرح توجیهی تولید زونکن و انواع لوازم های اداری می خواهم . هزینش چقدر میشود ؟

    1. باسلام و احترام لطفا جهت سفارش و اطلاع از هزینه طرح با شماره: 1909-2842-021 ویا 09056370500 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop