ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد سينک ظرفشویی

گزارش حاضر مطالعات امكانسنجی مقدماتی و طرح توجیهی توليد سينک ظرفشویی می باشد ، محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع سينکهای ظرفشوئی خانگی می باشد ، اين سينكهـا برای شستن ظروف در خانه ، رستوران ها و مراكـز ديگـری كـه نيازمنـد شستشو و غيـره ميباشند، كاربرد دارند.

سينكهای ظرفشوئی از فلز استنلس استيل ساخته شده و به همين علت دارای سـطح صـاف ، رنگ نقره ای بوده و در طول كار خود زنگ نمی زنند ، همچنین به عنـوان ظـرف و وسيله ای برای شستشوی ظروف در كليه آشپزخانه ها به چشم می خورند و هيچ آشـپزخانه ای را نمی توان بدون آنها مجسم كرد.

انواع سينک های ظرفشویی

سینکها بر اساس موارد كاربرد آنها و همچنين بر حسب سـليقه مـصرف كننـده به انواع مختلف تقسيم می گردند كه ذيلا به آنها اشاره شده است:

سينکهای ظرفشویی ساده

اين سينکها از ظاهر ساده و ضخامت كمتر برخوردار بوده و عموما قيمت آنهـا نيـز پـایين و بيشتر در خانوارهای عادی مورد استفاده دارند.

سينک های مدل دار

اين سينكها كه تحت عنوان سينک مرغوب نيز در بازار شناخته می شـوند از شـكل جـذاب و بازار پسند برخوردار بوده و مشتريان آن را نيز خانوارهای با درآمد مناسب تشكيل می دهند.

كد ISIC محصول

كليه انواع مختلف سينک ظرفشویی دارای كد آيسيک واحـد در طبقـه بنـدی وزارت صـنايع و معادن بوده و اين كد 28991274 ميباشد.

شماره تعرفه گمركی

با استناد بر مقـررات صـادرات و واردات وزارت بازرگـانی ، شـماره تعرفـه گمركـی سـينک در كليه انواع آن 732410 بوده و حقوق ورودی آن40 درصد استخراج شده است.

شرايط واردات محصول

با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتيجه گيری شـده اسـت كـه محدوديت خاصی برای واردات محصولات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمركی به شرح ميزان ذكر شده در بـالا ، امكـان واردات وجـود خواهـد داشت.

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

با بررسی های انجام شده در مورد استانداردهای موجود در مورد سينک ظرفـشویی ، نتيجـه گيری شده است كه هيچگونه استاندارد ملی يا جهانی در مورد اين كالا وجـود نـدارد ، لـذا توليـد كنندگان به منظور ايجاد كيفيت مورد نياز بازار ، صرفا از توان فنی خود و مراجعه بـر الزامـات و احتياجات بازار استفاده می نمايند.

البته لازم به ذكر است كه در طراحـی و سـاخت سـينكهـا عمومـا از اسـتانداردهای مختلـف معماری به منظور ايجاد زيبايی ظاهری و انطباق آن با فضای داخلی آشپزخانه استفاده می گردد كه برای كسب اطلاع از اين استانداردها لازم است به منابع طراحی و معماری داخلی ساختمان ها مراجعه كرد.

موارد مصرف و كاربرد محصولات

 همانطوريكـه از نـام این محصول مـشخص اسـت برای شستشوی ظروف آشپزخانه در منازل ، رستوران ها و غذاخوری ها ، قهوه خانه هـا ، هتـل ها ، ادارات ، كارخانجات و در يک كلام در كليه مراكزی كه غذا در آن تهيه و مصرف می گـردد ، مورد استفاده دارد.

سينک ظرفشویی دارای انواع مختلف است كه هر كدام از آنها بر اساس سليقه مصرف كننده و همچنين علاقه آن براي پرداخت قيمت خريد انتخاب و مورد استفاده قرار می گيرد ، محصول طرح را می توان به عنوان يكی از تجهيزات لازم آشپزخانه ها نيز معرفی كرد.

بررسی كالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

سينک وسيله ای است كه در كليه آشپزخانه هـا مـورد اسـتفاده دارد ، از اينـرو در بسياری از موارد كالای جايگزين برای آن وجود ندارد و تنها رقابت بين انواع سينكها می باشد كه هر كدام برای ايجاد جذابيت خريد نزد خانوارها تلاش می كنند.

ليكن بعضا برخی خانوارها از انواع سنگی و شيشه ای نيز استفاده می نمايند كه البتـه سـينكهـای فـوق مـصرف عمومی در بازار نداشته و صرفا نزد برخی خانوارهای خاص و آنهم بـه صـورت محـدود مـورد استفاده دارد ولی در كل می توانم محصول طرح حاضر را نسبتا بدون كالای جايگزين معرفی كرد.

بررسی اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

با بررسی ميزان تقاضای مسكن در كشور و توان توليد و عرضه آن ، می توان گفت كه ميزان نياز مسكن در كشور حدود 5,1 ميليون دستگاه در سال است و ايـن در حـالی اسـت كـه حـداكثر توان توليد مسكن در كشور 700 هزار دستگاه می باشد ، وضـعيت فـوق سـبب ايجـاد كمبـود در كشور و رشد قيمت ها شده است.

با بررسی علل مشكلات بخش مسكن در كـشور نتيجـه گيـری شده است كه بخش هايی از مشكلات فوق در ارتباط بـا مـصالح ، ادوات و تجهيـزات مـوردنيـاز ساخت و ساز مسكن می باشد ، از اينرو كليه طرح هایيكه به هـر صـورت سـبب افـزايش عرضـه احتياجات سـاخت و سـاز در بـازار گـردد ، از اهميـت خـاص بـرخـوردار خواهـد بـود.

سينک ظرفشویی از جمله ادوات اجباری قابل نصب در ساختمان ها محسوب می گردد كه افزايش توليـد آن سبب ارتقاء قابليت دسترسی به موقع توليدكنندگان مسكن به اين كـالا خواهـد گرديـد.

بنـابراين در نهايت با توجه بر مشكلات و كمبود موجود در بخـش مـسكن و تـصميمات دولـت نهـم در افزايش توليد مسكن به ميزان 5/1 ميليون واحد در سال و با توجه بـر آنكـه در صـورت اجرایی شدن تصميم دولت در ساخت و ساز ، رشد دو برابری در توليـد مـسكن بوجـود خواهـد آمـد.

از اينرو ضرورت توسعه مواد و مصالح مورد استفاده درساخت و ساز نيـز كـاملا مـشخص مـی باشد كه بدينوسيله اهميت طرح حاضر نيز در راستای آن مشخص می گردد ، ليكن بايد گفـت كـه اين اهميت بالا بوده ولی در سطح استراتژيک و اساسی نمی باشد.

كشورهای عمده توليد كننده

سينک ظرفشویی يكی از اقلام اساسی و مهم آشپزخانه محسوب می گردد از اينـرو توليـد آن در بسياری از كشورهای صنعتی جهان انجام می گيرد ، ليكن در اينجـا بـا اسـتفاده از جـستجوهای اينترنتی كشورهای عمده توليدكننده اين محصول به صورت زير استخراج شده است:

 • آمريكا
 • روسيه
 • چين
 • هندوستان
 • آلمان
 • فرانسه
 • اتريش
 • ژاپن
 • بلژيک
 • اكراين

كشورهای عمده مصرف كننده

محصولات مورد مطالعه يک كالای عمومی بوده و در كليه كشورهای جهان دارای كاربرد است و تقريبا نمی توان كشوری را از اين امر مستثنی كرد، ليكن از نقطه نظر كشورهای عمـده مـصرف كننده، می توان گفت كه مصرف اين كالا رابطه مستقيم با تعداد ساختمان سـازی كـشورها دارد. بنابراين بر اساس آن كشورهای عمده مصرف كننده را می توان به صورت زير معرفی كرد:

 • چين
 • هندوستان
 • آلمان
 • آمريكا
 • روسيه
 • اندونزی
 • ژاپن

شرايط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـانی، بـرای صـادرات محـصولات توليـدی طـرح هيچگونـه شرايط و محدوديتی وجود ندارد. ليكن از آنجايی كه اين محصولات ، يـک كـالای عمـومی خـانگی محسوب ميگردد ، از اينرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری توليدكننده از شرايط ذیل ميباشد:

1- برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ قيمت

2- برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ كيفيت

3- برخورداری از توان مالی مناسب

4- آشنايی كامل با امور تجارت جهانی

ماشين آلات مورد استفاده در توليد محصول

فهرست ماشين آلات توليد سينک ظرفشویی
ردیف ماشين آلات لازم مشخصات فنی تعداد
1 ماشين رول گير و جلوبر ورق تراز كننده همراه با ميزان گردان توان دستگاه 10كيلووات 1
2 ماشين پرس هيدروليک 600 تن نيروی رانش 600 تن توان دستگاه 12 کیلووات 2
3 ماشين پرس هيدروليک 320 تن ظرفيت قطعه 65 عدد در ساعت توان دستگاه 41 كيلو وات 2
4 ماشين پرس ضربه ای 60 تن ظرفيت 64 قطعه در ساعت توان موتور 17 كيلووات 2
5 ماشين خم كن برقی به قدرت ده اسب قدرت خم تا 1/5 ميليمتر ضخامت 1
6 اره فلكه نواری چوب بر 1
7 اره سه كاره چوب بری 1
8
قیچی ظرفيت 3 تن در يک شيفت قدرت موتور10 اسب 1

كليه ماشين آلات موردنياز از داخل كشور قابل تـامين مـی باشند.

بررسی روش توليد سينک ظرفشویی

برش، مرحله اول فرايند است در اين مرحله ورق از انبار توسط ليفتـراک توسـط رول گيـر و جلوبر بسمت قيچی حركت نموده و در اندازه های معين 107 × 60 بريده می شود. سپس توسـط پرس 600 تن هيدروليک مرحله اول كشش صورت گرفته و فرم لگن تشكيل می شود.

اندازه لگـن 14×35×35 سانتی متر است آنگاه به منظور ساخت سينی ايجاد شيارها و آرايش آنها بـه قـسمت پرس 320 تن برده شده و در آنجا توسط پرس آرايش لازم روی سينی سينک انجـام مـی شـود.

قطعه ديگر بدين ترتيب بدست آمده است توسط يـک دسـتگاه پـرس ضـربه ای سـبک اطـراف آن برش داده شده و قسمتهای غير ضروری از قطعه جدا شده و خمها و برگردانها تكميل می شـود.

بررسی روش توليد سينک ظرفشویی

علاوه بر آن توسط پرس هيدروليک 60 تن سوراخ فاضلاب ايجـاد مـی گـردد. بـه منظـور ايجـاد سوراخ اتصال زنجير سوراخ گير دهانه فاضلاب از پرس ضربه ای 20 تن استفاده مـی شـود.

در مرحله پايانی به وسيله دستگاه خم كن خمهای دو سر طولی سينک ايجاد می شـود ايـن عمـل بـه دليل هزينه بالای پرس و قالـب بـه جـای آن از خـم كـن اسـتفاده گرديـده و بـدين ترتيـب مقـدار متناسبی سرمايه گذاری كاهش می يابد.

مارک زنی مرحله پايانی ساخت سينک می باشد كه هـر كارخانه مارک خود را به صورت فلزی نصب می نمايد. پس از انجام نـصب مـارک چـوب كـشی اطراف سينک برای حفظ تعادل آن انجام شده و سينک كنترل كيفی گرديده و آماده حمل به انبـار محصولات برای ارسال به بازار می شود.

مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهای جهان

تكنولوژی و روش توليد در ساير كشورها همان روشی است كه در كشور ما انجام ميگيرد. آنچه كه در فرايند توليد محصولات دارای اهميت است و حتی میتـوان گفـت كـه ايـن عوامـل كيفيت محصول توليد شده را تشكيل داده و در كشورهای صنعتی از درجـه بـالاتری برخـوردار ميباشد موارد ذيل هستند:

دقت و كيفيت ماشين آلات مورد استفاده
كيفيت مواد اوليه مورد استفاده
كنترل كيفيت دقيق
كيفيت و ظرافت طراحی محصول

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهای مرسوم در توليد محصول

با عنايت بر شرح ارائه شده تكنولوژی ، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زير جمع بندی شـده است:

نقاط قوت و ضعف تكنولوژی توليد سينک ظرفشويی
نقاط قوت نقاط ضعف
يكسان بودن تكنولوژی مورد استفاده در ايران و ديگر كشورهای جهان
عدم نياز تازه واردان به صنعت برای خريد دانش فنی و تكنولوژی

ماده اوليه مورد استفاده طرح

ردیف مواد اوليه اصلی مشخصات فنی
1 ورق استنلس استيل با پوشش سلوفان به ضخامت 0/6 ميليمتر رول به عرض 60 سانتيمتر با روكش سلوفان
2 چوب گردبينه – سپيدار – صنوبر
3 مارک فلزی

كليه مواد اوليه مورد استفاده طرح از داخل كشور قابل تأمين است ، بنابراين در مجموع می توان نتيجه گيری كرد كه اجـرای طـرح هـای جديـد بـرای پاسـخگویی بـه كمبود برآورد شده در آينده توجيه پذير می باشد و سرمايه گذاران می توانند در اين باب فعاليـت نمايند.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد توليد انواع سينک ظرفشویی کاملا استاندارد با محاسبات به روز با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 22 سال سابقه کار در تهیه و تدوین طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 4 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام طرح توجیهی می خواهم برای تولید انواع سینک ظرفشویی برای دریافت مجوزها لطفا راهنماییم بفرمایید

  1. با سلام و احترام
   برای سفارش یا استعلام هزینه طرح توجیهی موردنظرتان لطفا با شماره : 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس بگیرید. ضمنا واتساپ سایت برروی خط همراه فعال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop