ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید پمپ و شیر هیدرولیک (سال 1400) + word و pdf

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی (Study Prefeasibility) طرح توجیهی تولید پمپ و شیر هیدرولیک می باشد، این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی می شود.

شیر و پمپهای هیدرولیک در تولید انواع خودروها، ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات ساختمانی، خطوط تولید و غیره دارای کاربرد است، این مجموعه به عنوان یکی از قسمت های اصلی سیستم فرمان خودرو، سیستم حرکت ماشینها، ترمز، انتقال قدرت محسوب می گردد و هر خودرو یا ماشین از پمپ و شیر هیدرولیک مخصوص به خود استفاده می کنند.

در حال حاضر نیاز کشور از طریق تولید داخل و واردات تامین می گردد و پیش بینی می شود با اجرای طرح حاضر و طرح های مشابه، کشور بطور کامل از واردات بی نیاز گردد. البته بخشی از تولیدات طرح نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است.

قسمت هایی از مواد اولیه و همچنین قطعات نیم ساخته مورد نیاز طرح از داخل کشور و بخشهایی دیگر از طریق واردات قابل تامین است در مورد ماشین آلات تولید نیز باید گفت که بخشهایی از ماشـین آلات از داخل و بخش هایی دیگر از خارج کشور تامین خواهد گردیدٍ، طرح نیاز به خرید تکنولوژی نداشته و توسط افراد مجرب قابل اجرا می باشد.

معرفی محصول و کد آیسیک

محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید پمپ و شیر هیدرولیک برقی میباشد. این مجموعه هـا از اجـزاء سیستم های کنترل هیدرولیک هستند که در بسیاری از ماشـین آلات صنعتی، کشاورزی، خـودرو و غیـره دارای کاربرد می باشند که در ادامه شرح مختصری برای آشنایی بیشتر با این مجموعه ها ارائه شده است.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 4 ماه ضمانت اصلاح با 18 سال سابقه در تهیه و تدوین طرح.

پمپ های هیدرولیک Pump

به طورکلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخـذ و بـه سـیالی کـه از آن عبورمی نماید انتقال دهد ، درنتیجه انرژی سیال بعد از خروج از ماشین افزایش می یابد، بنابراین پمپ ها برای حرکت روغن در مدار هیدرولیک به منظور انجام کار مکانیکی مورد نظر بکار می رود.

پمپ های هیدرولیک Pump

با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف پمپ هایی با توان و فشارهای مختلف بیش از پیش مورد نیاز است، پمـپ بـه عنوان قلب سیستم هیدرولیک ، انرژی مکانیکی را کـه توسـط موتورهای الکتریکی تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند.

در واقـع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان موردنیاز این انرژی افزوده بـه کار مطلوب تبدیل گردد، فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمتهای مدار هیدرولیک رانده شود.

حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجـم جابـه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود. پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. پمپ ها با جابه جایی غیر مثبت (پمپهای دینامیکی)
 2. پمپهای با جابه جایی مثبت

پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت : توانایی مقاومـت در فـشار هـای بـالا را ندارنـد و بـه نـدرت در صـنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه ای بـه نقطـه دیگـر بکـار گرفته می شوند.

بطور کلی این پمپ ها برای سیستم های فشار پایین و جریان بالا که حداکثر ظرفیت فشاری آنها به 250psi تا 3000psi محدود می گردد مناسـب اسـت. پمـپ هـای گریـز از مرکـز (سـانتریفوژ) و محوری نمونه کاربردی پمپ های با جابجایی غیر مثبت می باشد.

پمپ های با جابجایی مثبت : در این پمپ ها به ازای هر دور چـرخش محـور مقـدار معینـی از سـیال بـه سمت خروجی فرستاده می شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد.

این پمپ ها مزیت های بسیاری نسبت به پمپ های با جابه جایی غیر مثبت دارند مانند ابعاد کوچکتر، بازده حجمی بالا، انعطاف پذیری مناسب و توانایی کار در فشارهای بالا. پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند :

 1. پمپ های دنده ای
 2. پمپ های پره ای
 3. پمپ های پیستونی

شیر هیدرولیک برقی Valve Hydrolice

شیرها در مدارات هیدرولیک به منظور کنترل جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه دبـی، فـشار ، جهت ، قطع و وصل سیال توسط شیر که بصورت الکتریکی عمل می کند ، قابل کنترل می باشد. شیرهای هیدرولیک از دو قسمت اصلی تشکیل یافته است.

شیر هیدرولیک برقی

قسمت اول تقریبا شبیه یک شیر مکانیکی می باشد که در انواع مختلف آن ساخته می شود، قسمت دوم نیز سیستم الکتریکی می باشد که با دریافت فرمان الکتریکی از مدار فرمان، عمل موردنظر شیر را انجام می دهد و در واقع می توان گفت این عمل همان عملی است که در شیرهای دستی توسط دست انجام می گیرد.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید انواع پمپ و شیر هیدرولیک برای دریافت وام و مجوز با شماره های : 09056370500 یا 28421909-021 تماس بگیرید.

کد ISIC پمپ و شیر هیدرولیک

مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن محصولات مورد مطالعه دارای کد آیـسیک بـصورت زیـر مـی باشند :

 1. پمپ هیدرولیک 29121140
 2. شیر هیدرولیک برقی 29121140

شماره تعرفه گمرکی

پمپ هیدرولیک
با مراجعه به مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی نتیجه گیری شده است که این وازرتخانه کلیـه پمپ ها را صرف نظر از نوع و کاربری آن طبقه بندی و برای هر طبقه شماره تعرفـه خاصـی را ارائـه نمـوده است، از اینرو در اینجا با توجه بر آن شماره تعرفه و حقوق ورودی انواع پمپ ها عنوان شده است.

شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودی انواع پمپ
شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودی
پمپ های پیستونی 84135010 20
پمپ های چرخ دنده ای 84136010 10
پمپ های پره ای و پره پیستونی 84136020 20
پمپ های حلزونی 84136030 20
پمپ های گریز از مرکز 84137000 20

شیر هیدرولیک
شماره تعرفه شیر هیدرولیک در طبقه بندی وزارت بازرگانی 84812000 می باشد که حقـوق ورودی آن نیز 15 درصد است.

شرایط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیری شده اسـت کـه محـدودیت خاصی برای واردات پمپ و شیر مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شـده در جـدول بـالا ، امکـان واردات وجـود خواهـد داشت.

بررسی ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)

با مراجعه به فهرست استانداردهای ملی کشور ، شماره استاندارد 4264 برای پمـپ اسـتخراج شـده ولـی برای شیر هیدرولیک استاندارد ملی وجود ندارد. همچنین استانداردهای جهانی 20 NFPA و 2012 API نیز بصورت جهانی در ارتباط با شـیر و پمپ هیدرولیک است.

موارد مصرف و کاربرد محصولات

پمپ و شیر تولیدی طرح ، قطعه ای از اجزاء سیستم هیدرولیک است که در ماشـین آلات مختلـف صـنعتی ، خودرو ، کشاورزی ، ساختمانی و غیره دارای کاربرد است و بطور خلاصه می توان گفت که در کلیه مکـانیزم های حرکتی که در آن از سیستم هیدرولیک استفاده می گردد.

تصویر پمپ و شیر هیدرولیک

دارای کاربرد می باشد و به عبارتی دیگـر ایـن دو قطعه از اجزاء اصلی سیستم های هیدرولیک محسوب شده و هیچ مدار هیدرولیکی بدون آنها نمی تواند ساخته شود. ذیلا به برخی موارد عمده مصرف محصولات مورد مطالعه آمده است :

 • سیستم هیدرولیکی فرمان خودروهای سبک و سنگین
 • سیستم های عملیاتی خودروهای سنکین و نیمه سنگین
 • سیستم بالابر ماشین های ساختمانی و راهسازی
 • مکانیزم های مختلف مکانیکی
 • سیستم های اتوماسیون صنعتی
 •  آسانسورها
 • ماشین های تولید قطعات پلاستیک (تزریق ، بادی و اکسترودر)
 • قالبهای بزرگ
 • نقاله های هیدرو مکانیک

بررسی کالاهای جایگزین

پیشتر اشاره گردید که پمپ و شیر هیدرولیک اصلی ترین قطعات یک سیستم هیدرولیک محسوب شـده و هیچ سیستم هیدرولیکی بدون این قطعات نمی تواند وجود داشته باشد.

از اینرو براحتی میتوان گفـت کـه برای محصولات تولیدی طرح، هیچگونه کالای جایگزین وجود ندارد. البته واردات همین قطعات یا قطعـات تولید شده توسط دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنـوان محـصولات رقیـب مـی توان یاد کرد نه محصولات جایگزین.

اهمیت استراتژیکی محصول در دنیای امروز

قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید،این قطعات خود به عنوان کـالای واسطه ای در تولید انواع ماشین آلات صنعتی مختلف مورد استفاده دارند،از اینرو توسعه صنعت قطعه سـازی به مفهوم توسعه صنعت ماشین سازی کشور تلقی می گردد و لذا مجموعه قطعه سازی را میتـوان بـه عنـوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد.

از طرف دیگر در حال حاضر بخشی از محصولات پمپ و شیر مورد مطالعـه از خارج کشور وارد می گردد و لذا در صورت توسعه تولید داخل می تـوان آنـرا بعنـوان جـایگزینی واردات عنوان کرد. از اینرو در مجموع می توان گفت که هر چند محصولات طرح از اهمیت اسـتراتژیک برخـوردار نیـستند ولی در گروه کالاهای صنعتی اهمیت بالایی را دارا می باشند.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

مورد مصرف قطعات تولیدی طرح در صنعت ماشین و تجهیزات سازی می باشد. لذا کشورهای صـنعتی جهان را میتوانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مـصرف کننـده قطعـات مـورد مطالعـه معرفی نماییم.

الف – کشورهای عمده تولید کننده در جهان
در جدول زیر کشورهای عمده تولید کننده ارائه شده است:

کشورهای عمده تولید کننده پمپ و شیر هیدرولیک در جهان
ردیف نام کشورهای تولید و مصرف کننده برند های معتبر محصولات تولیدی
1 آمریکا Hany Well
2 آلمان زیمنس – بوش
3 چین ZEC
4 فرانسه HYDREX
5 هند آلیوا
6 ژاپن TOZ
7 هلند دانفوس

ب- کشورهای عمده مصرف کننده
در قسمت معرفی کاربرد شیر و پمپ هیدرولیک عنوان گردید که این محـصولات در خودروهـا ، ماشـین آلات راهسازی ، صنعتی ، ساختمانی و غیره دارای کاربرد هستند.

ولی باید گفت کـه بـه دلیـل اینکـه تولیـد خودرو در جهان از نظر تعداد نسبت به سایر ماشین هایی که در آنها شـیر و پمـپ هیـدرولیک دارای کـاربرد هستند از میزان بسیار بالائی برخوردار می باشند لذا بدین ترتیب می توان گفت کـه کـشورهای عمـده تولیـد کننده خودرو در جهان می توانند به عنوان بزرگترین کشورهای مصرف کننده محصول طرح معرفـی گردند در جدول زیر این کشورها معرفی شده اند.

کشورهای عمده مصرف کننده پمپ و شیر هیدرولیک
ردیف نام کشورها
1 آمریکا
2 ژاپن
3 چین
4 اروپای غربی
5 اروپای مرکزی و شرقی
6 آسیا و اقیانوسیه
7 سایر
شرایط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی،بـرای صـادرات محـصولات تولیـدی طـرح هیچگونـه شـرایط و محدودیتی وجود ندارد. لـیکن از آنجـایی کـه ایـن محـصولات، یـک کـالای صـنعتی و مهندسـی محـسوب میگردند.

از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از : 1- برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت ، 2- برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت ، 3- برخورداری از توان فنی و مهندسی مناسب ، 4- برخورداری از توان مالی مناسب ، 5- آشنایی کامل با امور تجارت جهانی این شرایط می باشد.

روش تولید محصول طرح

با توجه بر فرایند تعریف شده، در اینجا شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید ارائه شده است:

1- تولید پوسته و پروانه پمپ و پوسته شیر
جنس پوسته و پروانه (در مورد پمپ های گریز از مرکز) از آلومینیوم و بعضا نیـز از چـدن می باشد و لذا روش تولید نیز استفاده از فرایند تولید ریختگری می باشد.

لذا پس از انتخاب مواد مواد اولیه که بصورت شمش آن فلز تهیه می گردد، عملیات ریختگری بصورت ذوب، ریختگری، تریم قطعه و در نهایت ماشینکاری قسمتهای لازم، صورت می گیرد. پس از پایان این فعالیت ها، پوسته آماده استفاده می گردد.

2- قطعات ماشینکاری
نوع قطعات مورد استفاده پمپها بر اساس نوع پمپ ، ظرفیت و سایر مشخصات آن متفاوت می باشد و لذا بر اساس طراحی مهندسی صورت گرفته که اکثرا از طریق روش مهندسی معکوس انجام می گیـرد، انتخاب مواد و انجام عملیات ماشینکاری انجام می شود.

عملیات تراشکاری ، فرزکاری ، سـنگ زنـی از عمومی ترین روش های تولید در ساخت این قطعات می باشد . شفت ها ، محفظه آبندی ، اتصالات ، نشیمنگاه ، چرخ دنده ها و … از جملـه قطعـات در ایـن گـروه محسوب می گردد.

3- قطعات استاندارد و آماده
تعدادی از قطعات مورد استفاده در ساخت شیر و پمپ استاندارد آماده بوده یا از بازار تهیـه مـی گـردد  لذا واحد صنعتی در تولید آن هیچ دخالتی ندارد لذا این قطعات از بازار تهیه شده و مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. لبرینگ ها ، مکانیکال سیل ، قسمت های الکتریکی شیر ، اتصالات استاندارد و …. در این گروه قرار دارند.

4- مونتاژ
همانند هر محصول صنعتی دیگر ، آخرین مرحله تولید ، مونتاژ اسـت کـه در آن قطعـات تولیـد شـده و همچنین قطعات تامین شده از بازار مونتاژ و تشکیل محصول نهایی را می دهند.

5- تست نهایی
محصول مورد مطالعه در واقع یک مکانیزم محسوب می گـردد کـه در محـل کـاربرد لازم اسـت مطـابق پامترهایی که برای تحقق آن این طراحی صورت گرفته است ، رفتار نمایـد. از اینـرو بـه منظـور اطمینـان از عملکرد درست محصولات مونتاژ شده ، تست هـای مختلفـی بوسـیله تجهیـزات مخـصوص در مـورد آنهـا صورت می گیرد.

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

با بررسی تکنولوژی مورد استفاده در تولید پمپ و شیر هیدرولیک ، باید گفت که تفاوت عمده در نوع و سطح تکنولوژی مورد استفاده در کشور با سایر کشورهای جهان وجود ندارد و اکثر این کشورها از تکنولوژی یکسان استفاده می کنند. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نـسبت به همدیگر میتواند می شود ، شامل موارد زیر خواهد بود:

 1. توان فنی و مهندسی واحد تولیدی در طراحی محصول یا اعمال مهندسی معکوس
 2. توان فنی و مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد و ریخته گری آن
 3. دقت عمل و کیفیت قالبها
 4. دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاری و تولید تلرانس های دقیق
 5. دقت عمل در ماشینکاری ها و سنگ زنی ها
 6. توان مهندسی در انتخاب قطعات استاندارد و آماده

البته باید گفت که در برخی کشورهای پیشرفته علاوه بر روش های فوق ، برای تولید برخی قطعات از روش متالوژی پودر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده ازفرایند متالوژی پودر سـبب تولیـد محـصول دقیـق و مرغوب شده و قابلیت رقابتی قطعه را در بازار افزایش می دهد، قطعات تولیدی از این طریق در محصولات دقیق و حساس مورد استفاده دارد.

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول

با توجه بر شرح تکنولوژی های مطرح در سطح جهان ، نقاط قوت و ضعف تکنولوژی که در کـشورمان مورد استفاده قرار می گیرد در مقایسه با تکنولوژی متالوژی پودر (مورد استفاده در برخی کشورهای پیشرفته) جدول زیر تهیه شده است:

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید
نقاط قوت نقاط ضعف
1- پائین بودن حجم سرمایه گذاری.
2- عدم نیاز تازه واردان به صنعت برای خرید دانش فنی و تکنولوژی.
3- قابلیت تولید قطعات برای شاخه های مختلف صنعت و سیستم های اتوماسین هیدرولیکی.
قطعه تولیدی از روش معمول دارای کیفیت و دقت پائین تر از قطعه ای است که از طریق متالوژی پودر تولید شده است.
ماشین آلات و تجهیزات

با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین آلات زیر برای یک واحد صنعتی ساخت پمپ و شیر هیدرولیک مورد نیاز می باشد.

ردیف شرح ماشین آلات منبع تامین تعداد
1 کوره ذوب فلزات با دمای °1500c داخل 2
2 دستگاه دایکاست آلومینیوم با تناژ 200 تن خارج 1
3 تجهیزات مذاب ریز داخل 1
4 تجهیزات ریختگری چدن داخل 1
5 ماشین تراش داخل 2
6 ماشین فرز داخل 2
7 ماشین سنگ داخل 1
8 ماشین دریل داخل 2
9 ماشین برش زواید داخل 1
حداقل تجهیزات مورد نیاز

علاوه بر ماشین آلات ذکر شده در جدول بالا ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود:

حداقل تجهیزات موردنیاز یک واحد تولید پمپ و شیر هیدرولیک
ردیف شرح تجهیزات تعداد
1 قالب های دایمی 2
2 تجهیزات ماشینکاری
3 تجهیزات تست عملکردی محصولات تولیدی

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام ، طرح توجیهی تولید پمپ هیدرولیک با ظرفیت کارخانه میخواستم لطفا راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop