ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید چراغ خيابانی و پارکی

محصول توليدی طرح توجیهی و امکانسنجی حاضر ، چراغ های خيابانی می باشد كه در معابر اصلی و خيابانها و ميادين به عنوان يک منبع روشنايی مورد استفاده قرار می گيرد فرآيند ساخت ميادين به عنوان يک منبع روشنايی مورد استفاده قرار می گيرد.

كد آيسيک محصول

محصول مورد گزارش چراغ های خيابانی می باشد كه در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن كد آيسيک اين محصول تحت شماره 31501613 و با عنوان انواع چراغهای پاركی طبقه بندی شده است.

شماره تعرفه گمركی

واردات اين محصول مطابق فصل 94 كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1387 سازمان توسعه تجارت ايران تحت تعرفه اصلی 9405 زير تعرفه 9405/40/90 با عنوان “ساير چراغ ها و وسايل روشنايی برقی غير مذكور درجای ديگر” صورت ميگيرد.

شرايط واردات

واردات انواع چراغ های پاركی و خيابانی جزو فهرست كالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری می باشد بدين معنی كه واردات، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها باكيفيت پايينتر از استاندارد مورد قبول مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ممنوع می باشد.

واردكنندگان كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را رعايت ننمايند علاوه بر آنكه خود بعنوان مصرف كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد بلكه بر اساس مواد 6 ، 9 ،11 ، 12 و 14 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد

برای سفارش این طرح توجیهی جهت دریافت وام و مجوز با شماره های : 09056370500 ویا 28421909-021 تماس بگیرید.

و تحقيقات صنعتی ايران تحت پيگيرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنين حقوق ورودی آن به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلی به ازای هـر دسـتگاه برابـر 55 درصد تعيين شده است.

بررسی و ارائه استاندارد (ملی يا بين المللی)

كليه استانداردهای مدون و مرتبط با محصول طرح حاضر بشرح جدول زير می باشد:

استانداردهای مرتبط با چراغ های پاركی و خيابانی
ردیف شرح استاندارد شماره
1 چراغ ها ـ قسمت اول: مقررات عمومی و آزمونها 5920-1
2 چراغ ها-قسمت دوم- مقررات ويژه-بخش اول- چراغ های نصب ثابت برای استفاده عمومی 5920-2-1
3 چراغ ها-قسمت دوم- مقررات ويژه-بخش سوم-چراغ خيابانی و جاده ای 5920-2-3

توضيح موارد مصرف و كاربرد

تعاريف، مشخصات و ويژگيهای محصول

چـراغ وسيله ای است برای روشنايی به چـراغ هـای بـسيار قـوی بـا نـوری نافـذ، نـورافكن گفتـه ميشود.محصول توليدی چراغ های خيابانی می باشد كه در معابر اصلی و خيابانها و ميـادين بـه عنوان يک منبع روشنايی مورد استفاده قرارمی گيرد و انواع مختلفی دارد:

روشنايی فعلی خيابانها و پاركها را بر اساس نوع استفاده و بـا توجـه بـه فـرم آن در كـشور بـه گروه های زير تقسيم نمود. چراغهای سرلاک پشتی: بدليل فرم خاص چراغ آن را به اين نام می خواننـد. ايـن چـراغ را معمـولاً دارای ارتفاع زياد (بين 5 تا 10 متر) بوده و در مواردی استفاده می گردد كـه تـأمين روشـنايی و بالا بودن زاويه نور نسبت به مسئله زيبايی و بازی با نور تا حدی غلبه داشته باشد.

ايـن چراغهـا قادرند نور محوطه بزرگـی را تـأمين نماينـد و اكثـراً در محوطـه وسـيع پاركهـا، معـابر اصـلی و ورودی های اصلی پاركينگها و مانند آن بايد استفاده شود. ولی متأسفانه بدليل انتشار نـور زيـاد اينگونه چراغ هـا و تـأمين نـور در محـيط وسـيعی از فـضای پـارک ، از آنهـا و در اغلـب قـسمت ها بصورت بی رويه و بدون مطالعه و در كنار هم استفاده می شود.

چراغ های ايستاده

چراغ های ايستاده خیابانیاين چراغها بخش وسيعی از نورپردازی و تأمين روشنايی فضاهای مختلف را بر عهده دارند و بسته به ميزان نور لازم به چراغ های تک شاخه (تک حبابه) و چنـد شـاخه (چنـدحبابه) تقسيم می شوند ارتفاع كلی اين چراغ ها بين 1/8 الی 3/5 متر متغير اسـت و بـا توجـه بـه تعداد حبابها و ارتفاع آنها تغيير می كند. فرم اين چراغها متنوع بوده و با توجـه بـه فـرم حبـاب و كلاهک سر آنها ميزان و زاويه تابش نور نيز متفاوت می باشد.

چراغ های چند حبابه

اين نوع چراغ بصورت چند شاخه و با چنـد حبـاب سـاخته شـده و در اكثـر پاركها مشاهده می شود. اين چراغ ها مختص پارک و فضای باز عمـومی طراحـی شـده و ارتفـاع كلی آن نسبت به نمونه قبلی كمتر است و در اكثر فضاهای پارک خـصوصاً خيابان هـا و راه هـای عبور استفاده می شود.

چراغ های تک حبابه

اين چراغها مانند نمونه قبلی عمل می كند با اين تفاوت كه به دليل دارا بـودن يک حباب برای داشتن نور كافی بايد از تعداد زياد با فاصله كمتر يا لامپ قويتر استفاده نمود.

چراغ های كوتاه باغچه ای

اين چراغها با ارتفاع كم (زير يک متر) برای روشن كـردن باغچـه هـا و تزئين فضاهای سبز بكار رفته و معمولاً از ساخت ساده ای برخوردارند. در ايـن چراغهـا مـسئله زيبايی اهميت بيشتری از عملكرد دارد و عمدتاً برای روشن كـردن معـابر فرعـی ـ داخـل فـضای سبز، باغچه ها و همچنين روشن كردن محوطه گل كاری شده و در حقيقت تـزئين آنهـا اسـتفاده می شود.

چراغهای ديواری و سقفی

اينگونه چراغها معمولاً جهت نـصب در ديـواره هـای پـارک، سـايبانها، آلاچيق ها و انواع نرده ها و ديواره پلكانها استفاده می شود و بـه منظـور روشـنايی موضـعی و تأكيدی در بخش های مختلف پارک بكار می رود و علاوه بر نور رسانی منطقه ای جنبـه تزئينـی هم دارد.

چراغهای كفی

اين چراغها بر روی زمين كار گذاشته می شوند و به سمت بالا نـور می دهنـد . در اين چراغها محافظهايی جهت جلوگيری از آسيب ديدن بر روی چراغ نصب می گردد.

نورافكن ها و پروژكتورها

جهت روشنايی فضاهای بازی ـ پاركينگ ها ـ محوطه های باز و ماننـد آن كه نياز به ميزان نوردهی زيادی است از نورافكن ها استفاده مـی شـود. همچنـين در زيـر آب نماها و مجسمه ها نورپردازی جنبه تزئينی دارد نيز از اين نوع چراغ ها استفاده می گردد.

كاربردها

کاربرد محصول بلحاظ ماهيت مصرف: چراغ های خيابانی يک كالای مصرفی می باشد از اين رو معمولاً بعد از توليد هيچ نوع فناوری روی آن صورت نگرفته و مستقيماً جهت مصرف به اشكال مختلف وارد چرخه توزيع می گردد.

معرفی كاربرد محصول

همانگونه كه عنوان شد چراغهای خيابانی جهت روشنايی فضاهای و معابر عمومی مانند خيابانها، بلوارها، پاركينگها، فضاهای باز، پاركها، انبارها و .. مورد استفاده قرار می گيرند. لازم به توضيح است كه اين محصولات با توجه به نوع كاربری آن و محلی كه مورد استفاده قرار می گيرد از شرايط مختلفی برخوردار می باشد.

بطور مثال چراغ مورد استفاده برای روشنایی خيابان دارای طول بلند می باشد كه نياز به لامپ قويتر برای روشنايی سطح خيابان می باشد. اين در حالی است كه چراغ مورد استفاده در پاركها از ارتفاع كمتری برخوردار است و لامپ مورد استفاده در آن نيز ضعيف تر از لامپ چراغ خيابانی است.

بررسی كالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل آن بر مصرف محصول

اين كالا بدليل ماهيت تخصصی كه در زمينه تـامين روشـنايی معـابر ، پاركهـا و كوچـه هـا و خيابانها دارد جايگزينی ندارد وليكن محصولات مدرنی از اين نوع همچون چراغهـای خيابـانی بـا تكنولوژی LED در حال جايگزينی با نوع قديمی هستند.

يكـی از مهمتـرين علـل تـصادفات جـاده ای،خستگی و خواب آلودگی رانندگان در هنگام رانندگی می باشـد كـه همـواره خـسارات جبـران ناپذيری را هم به آنان تحميل می گرداند و چشم مهمترين عامل در كنترل فرايند خستگی رانندگان می باشد و نورهای تابيده شده به جاده ها، تاثير مستقيمی بر خستگی آنها دارند.

بررسی كالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل آن بر مصرف محصولLED با تكنولوژی پخش يكنواخت نور در محيط علاوه بر داشـتن مزايـای بـسياری از جملـه دارا بودن عمر طولانی، كم كردن مصرف انرژی، كنترل پذيری هوشمند و … مهمترين اثر را در كاهش خستگی چشم دارا می باشد.

امروزه مديران شهرسـازی و مـسئولان ايمنـی جـاده هـا از طرفـداران چـراغ هـای خيابـانی بـا تكنولوژی LED می باشند زيرا با جايگزينی اين سيـستم نـوين بـا سيـستم هـای قـديمی ضـمن كاستن از تصادفات جاده ای و افزايش جلوه های شهر سازی، در دراز مـدت بـا كنتـرل انـرژی های مصرفی باعث كاهش هزينه های توليد انرژی و كاستن از گرمايش زمين می گردند.

اهميت استراتژيكی چراغ خيابانی و پارکی در دنيای امروز

اين محصول دارای اهميت استراتژيک نمی باشد وليكن از ابزارهای اساسی در تغيير سيمای شهری و زيباسازی آن به شمار ميرود ضمن اينكه يكی از كالاهای مهم در جلوگيری از تصادفات در خيابانها و جاده ها نيز می باشد.

كشورهای عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول

با توجه به پيچيده نبودن تكنولوژی توليد ايـن محـصول ايـن كـالا در اكثـر كـشورهای جهـان بـا ظرفيت های متفاوت قابل توليد می باشد. از لحاظ مصرف نيز از آنجا كه تمام كشورهای جهان جهت تامين روشنايی معابر و محلهای عبور و مرور نياز به روشنايی دارنـد متقاضـی اسـتفاده از ايـن چراغها می باشند.

شرايط صادرات

در حال حاضر نيز ايـن كـالا جـزو فهرسـت كالاهـای مـشمول اجـرای اجبـاری اسـت اندارد بـرای صادرات می باشد. البته بطور كلی صادرات ايـن محـصولات بـا توجـه بـه نـوع و ابعـاد توليـدی وابسته به سفارش مشتری انجام ميگيرد.

در مجموع با توجه به اينكه محصول صادراتی می بايستی از كيفيت مناسبی برخوردار باشد، لـذا جهت صادرات می بايست محصول توليدی حـداقل دارای اسـتانداردهای تـدوين شـده در كـشور باشد. از اينرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری توليدكننده از شرايطی می باشد كـه در زير به شرايط فوق اشاره شده است:

 • برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ قيمت
 • مزيت رقابتی به لحاظ كيفيت
 • برخورداری از توان مالی مناسب
 • آشنايی كامل با امور تجارت جهانی

بررسی سطح تكنولوژی توليد در واحدهای فعال

از لامپ های روشنایی در چراغ های خيابانی تا چراغهای اتومبيل استفاده می شود ولی برای هر كدام لامپ های مصرفی در اندازه و ميزان برق برحسب وات كه تعيين كننده ميزان روشنايی موردنياز می باشد متفاوت است. بهرحال لامپ های روشنايی از سه بخش اساسی تشكيل ميگردند:

1 – فيلامنت
2- حباب
3- پايه

فيلامنت از طريق فرآيند شناخته شده ای به نام (Drawing) که در آن تنگستن با يک مـاده منعقـدكننده تركيب شده و درون يک حديده با دهانه سوراخدار به يـک سـيم شـفاف كـشيده می شود و سپس سيم دور تا دور يک بار فلزی بنام mandrel مطابق بـا قالـب آن بـه شـكل مـارپيچ ميگـردد توليد ميگردد. حباب چراغ آن نيز يا از طريق قالبگيری پلاستيک از جنس پلاستيک شفاف ساخته شـده و سـپس فيلامنت درون حباب قرارگرفته و بر روی پايه مونتاژ ميگردد.

نام كشورها و شركتهای سازنده ماشين آلات مورد استفاده توليد

كره جنوبی، چين، فرانسه، آمريكا، كانادا، آلمان بزرگترين كشورهای ارائه دهنده خط توليد چراغهای پاركی و خيابانی درسطح جهان بشمار ميروند.

بررسی روش توليد چراغ های خيابانی

فرايند ساخت اين چراغها شامل بر روی هم سوار كردن يک سری قطعات خريدنی و ساختنی می باشد كه فرايند ساخت قطعات ساختنی به شرح زير می باشد:

بررسی روش توليد چراغ های خيابانی1) برشكاری : ورق آلومينيومی و روغنی و يا مفتول آهنی برای توليد قطعات چراغ توسط گيوتين يا قيچی دستی برش ميخورند و توسط پرس ضربه ای 100 تن لبه های اضافی قطعات پس از عمليات پرسكاری صاف می گردند.

2) پرسكاری : برای توليد قطعات چراغ پس از برش بوسيله پرس 200 تن هيدروليک و يا 25 تن ضربه ای خمكاری و فرم دهی و پرسكاری انجام می شود.

3) سوراخكاری و قلاويزكاری : برای ايجاد سوراخ بر روی قطعاتی چون بدنه اصلی چراغ،كاسه چراغ و غيره توسط پرس 25 تن ضربه ای يا دريل با مته 4 و 5/5 و يا پرس 100 تن ضربه ای سوراخ كاری و قلاويزكاری انجام می گيرد.

4) آماده سازی سطح : پس از توليد قطعات به منظور رنگ كردن و يا آبكاری بايد ابتدا سطوح آماده گردند كه اين آمادگی شامل چربی زدايی و اسيد شويی می باشند كه توسط اپراتور انجام می گيرد و بعد به واحد رنگ كاری و يا آبكاری ارسال می شود.

همچنين برای توليد سطح آينه ای در قطعاتی چون سطح داخل كاسه چراغ از محلول اسيد سولفوريک 14 تا 20 درصد وزنی در درجه حرارت 10 تا 20 درجه استفاده می شود بدين ترتيب كه سرب را در كاتد اين محلول و قطعه را در آند قرار داده و بعد با آب شستشو داده كه اين كار در خارج از واحد انجام می گيرد.

5) رنگ كاری و آبكاری : قطعات بعد از آماده شدن در صورت نياز به رنگ توسط اپراتور رنگ شده و بعد پخته شده و در صورت نياز به آبكاری به خارج از واحد برای آبكاری ارسال و آبكاری به روش پوشش الكتريكی روی صورت می گيرد.

6) جوشكاری : قطعاتی چون پايه سرپيچ با دستگاه نقطه جوش بهم متصل می شوند.

7) مونتاژ : قطعات ساخته و خريداری شده بوسيله پيچ و مهره و واشر يک به يک بهم مونتاژ می گردند.

8) بسته بندی : پس از مونتاژ قطعات بازرسی شده و سپس در كارتن های سه لايه به ابعاد 27% * 72% * 33% بسته بندی می شوند.

برای سفارش این طرح توجیهی جهت دریافت وام و مجوز با شماره های : 09056370500 ویا 28421909-021 تماس بگیرید.

مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهای جهان

تكنولوژی و روش توليد در ساير كشورها همان روشی است كه در كشور ما انجام ميگيرد. آنچه كه در فرايند توليد محصولات دارای اهميت است و حتی مي تـوان گفـت كـه ايـن عوامـل كيفيت محصول توليد شده را تشكيل داده و در كشورهای صنعتی از درجـه بـالاتری برخـوردار می باشد موارد ذيل هستند.

دقت و كيفيت و كارایی ماشين آلات مورد استفاده
كيفيت مواد اوليه از نظر خواص متالوژيكی
كنترل كيفيت دقيق

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژی های مرسوم در توليد محصول

با عنايت بر شرح ارائه شده تكنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زير جمع بندی شـده است:

تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژی توليد چراغ های خيابانی
نقاط قوت نقاط ضعف

1- يكسان بودن تكنولوژی مورد استفاده در ايران و ديگر كشورهای جهان.

2- عدم نياز تازه واردان به صنعت برای خريد دانش فنی و تكنولوژی.

                        ____
ماشين آلات و تجهيزات
حداقل ماشين آلات موردنياز
ردیف ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی
1 گیوتین دهانه کارگیر 2050
2 پرس هیدرولیک 200 تن
3 پرس ضربه ای 100 تن
4 پرس ضربه ای 25 تن
5 دستگاه نقطه جوش 2/5 کیلووات
6 ماشین دریل 20 Ms
7 وان و تجهیزات آبکاری
8 کوره رنگ بهمراه تجهیزات رنگ کاری
9 دستگاه قلاویز
10 قالبها
مواد اوليه عمده موردنياز
مواد اوليه موردنياز برای تولید چراغ خيابانی و پارکی
ردیف ماده اولیه اصلی مشخصات فنی
1 ورق آلومينيوم نمره 2
2 ورق آلومينيوم نمره 1/25
3 ورق روغنی نمره 2
4 ورق روغنی نمره 1/5
5 ورق روغنی نمره 1
6 ورق روغنی نمره 0/6
7 شمش آلومينيوم
8 رنگ کوره ای
9 چربی گير سود 95%
10 نمد معمولی
11 تینر روغنی
12 مفتول آهنی به قطر 3 ميلی متر
13 مفتول آهنی به قطر 6 ميلی متر
14 پليه پلاستيكی قفل پلاستیک باکالیت
15 پايه ترانس با کالیت
16 ترانس 250 وات
17 سیم نسوز مسی با روكش پلاستيكی
18 ترمینال سه راهه
19 سرپیچ چينی نمره E40
20 خازن 20 میکروفاراد
21 بست كامل ورودی
22 لاستیک دور حباب كائوچوی معمولی 200 سانتيمتر
23 حباب چراغ پلاستيک PMMA
24 پيچ، مهره ،واشر در اندازه های مختلف
25 لاستيک زير قفل لاستیک EPDM
پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
خلاصه مكان يابی اجرای طرح
معيارهای مكانيابی محل پيشنهادی اجرای طرح
همجواری با بازارهای فروش كليه استانهای كشور
همجواری با بازار تأمين مواد اوليه استانهای تهران، اصفهان، خوزستان ، مركزی ، سمنان و آذربايجان شرقی
احتياجات و نيازمنديهای ديگر طرح كليه استانهای كشور
امكانات زيربنايی موردنياز طرح كليه استانهای كشور
با ارزيابی محل های پيشنهادی، مكان اجرای طرح يكی از استان های زير پيشنهاد می گردد: استان های تهران، اصفهان، خوزستان ، مركزی ، سمنان و آذربايجان شرقی

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و 6 ماه ضمانت اصلاح با 16 سال سابقه در تهیه و تنظیم طرح.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام مطالب و سایت خوبی دارید خسته نباشید‌. طرح توجیهی تولید انواع چراغهای روشنایی پارکها و خیابان می خواهم برای سفارش و اینکه چقدر هزینش می شود چیکار باید بکنم ؟

  1. باسلام و احترام ممنون نظرلطفتونه ، در خدمتیم لطفا برای هماهنگی بیشتر و اطلاع از هزینه طرح مدنظرتان با شماره : 1909-2842-021 ویا 09056370500 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop