ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید فويل آلومينيومی

محصول مورد مطالعه طرح توجیهی تولید فويل آلومينيومی جهت بسته بندی مواد غذایی و دارویی و.. می باشد كه از نورد آلومينيـوم حاصـل مـی شـود ، آلومينيوم نورد شده مهمترين و متداولترين محصول آلومينيوم كارپذير محسوب می گردد كه در ضخامت های مختلف تعاريف ذيل را دارد:

1- كمتر از ١٥٢ ميكرون ← زرورق
2- بين ١٥٢ تا ٦٣٣٠ ميكرون ← ورق آلومينيومی
3- بيشتر از ٦٣٣٠ ميكرون ← صفحه آلومينيومی

در اين طرح توجیهی ضخامت محصول از نوع اول يعنی كمتر از ١٥٢ ميكرون می باشد،مشخصات انواع فويل و موارد استفاده هریک بشرح ذیل ارائه شده است:

مشخصات و موارد مصرف انواع فويل آلومينيومی

فويــــــــل آلومينيم بـا قابليت چاپ 9 رنگ:

1- بسته بندی محصولات لبنی ، لفافه های کره ، لایه های پشم شیشه ، ورقه های محتلف بسته بندی ← ضخامت محصول 7 تا 12 میکرون.

2- صنايع غذايی(بسته بندی پنير، درپوش شيشه ها، شكلات، آبميوه ها غيره) ، ساختمان (عايق سازی) ، مصارف خانگی ، بسته بندی محصولات دارویی ← با ضخامت 13 تا 16 میکرون.

3- بسته بندی غذا و لبنیات ، بسته بندی گوناگون ، فویل های صنعتی ، صنایع دارو ← با ضخامت 17 تا 50 میکرون.

4- فویل های خانگی ، فویل های صنعتی ← 51 تا 100 میکرون.

5- فویل های صنعتی ، درپوش های محصولات دارویی ، بسته بندی گوناگون ← 101 تا 200 میکرون ضخامت.

نام و کد آیسیک فويل آلومينيومی

محصول کد آیسیک
نورد محصول آلومينيومی 27201411

شماره تعرفه گمرکی

1- ورق نوار نازک از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده با ضخامت حداكث ٢٠٠ ميكرون:

 • با ضخامت 9 تا 12 میکرون : تعرفه گمرکی ٧٦٠٧/١١/٢٠ و حقوق ورودی 15.
 • با ضخامت کمتر از 9 میکرون : تعرفه گمرکی ٧٦٠٧/١١/10 و حقوق ورودی 4.
 • سایر : تعرفه گمرکی ٧٦٠٧/١١/90 و حقوق 25.

2- سایر ورق نوار نازک از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده با ضخامت حداكث ٢٠٠ ميكرون:

 • با ضخامت 9 تا 12 میکرون : تعرفه گمرکی ٧٦٠٧/19/٢٠ و حقوق ورودی 15.
 • با ضخامت کمتر از 9 میکرون : تعرفه گمرکی ٧٦٠٧/19/10 و حقوق ورودی 4.
 • سایر : تعرفه گمرکی ٧٦٠٧/19/10 و حقوق 15.

جهت سفارش طرح توجیهی تولید انواع فويل آلومينيومی (صنعتی ، خانگی غذایی ، دارویی) با محاسبات بروز و استاندارد با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

شرايط واردات محصول

طبق قانون مقررات صادرات و واردات محدوديت خاصی جهت واردات فويل آلومينيومی وجود ندارد با پرداخت حقوق گمرکی که قبلا رائه شد امکان واردات وجود دارد.

بررسی استانداردهای محصول

ردیف شرح شماره استاندارد
1 کیسه های پلاستیکی مجوف با لایه آلومینیوم 3191
2 بسته بندی استريپ بليستر (ساشه) يا آلومينيومی دارویی 3330
3 فويل آلومينيومی جهت بسته بندی مواد خوراکی و خانگی 3010
4 لفالفهای آماده شده با لایه آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی 3115
5 کيسه های قابل انعطاف چند لايه با لايه آلومينيومی برای بسته بندی
مواد غذایی (آسپتيک)
3116

موارد کاربرد و مصرف

در اين طرح توجیهی ضخامت فويل از نوع اول يعنی كمتر از ١٥٢ ميكرون می باشد كه مناسب جهت بسته بندی محصول غذايی و دارويی می باشد.

محصولات تولیدی آلومینیومی را میتوان به چهار گروه کلی تقـسیم بنـدی نمود:

1- محصولات نورد شده: شامل صفحه هايی با ضخامت ٦٣٣٠ ميكرون بـه بـالا ، ورق از ١٥٢ تـا ٦٣٣٠ ميكـرون زرورق و فويل آلومينيومی در محـدوده ضخامت تا ١٥٢ ميكرون.

2- محصولات ختگ: هر نوع محصول و قطعه ای که به روشهای ریخته گری در ماسه ، ریخته گری پوسته ای ، ریخته گری قالـب دائمـی تولید میشوند.

فويل آلومينيومی3- محصولات اکسترو شده: شامل انواع پروفیلها و لوله ها غيره.

4- سایر: شامل نیمه رساناها کابلها فورج شده ها و غيره. با استفاده از انواع روشها تولیدی فوق الذکر انواع محصول نیمه تمام و تمام شده آلومینیومی قابل حصول است.

بطـورکلی مصرف محصولات آلومينيومی را توان به 5 گروه کلی تقسیم بندی نمود:

1- حمل و نقل :

شامل صنایع اتومبیل سازی کامیون و اتوبوس سازی، کاروان سازی ، کمپر (تجهیزات اردوزنی یا اردو زيـستی) واگـن قطار، هواپیما و غيره

2- ساختمان :

ساختمانهای مسکونی، ساختمانهای صنعتی، ساختمانها یا اسکلتهای کشاورزی ، راه سازی.

3- بسته بندی :

انواع قوطی های نوشابه، آبميوه و… قوطی ها کنسرو ، کپسول سازی ، درپوش (آسان بازشو و یا معمولی) ظـروف انعطاف پذیر، لوله های فشارپذیر، فويل آلومينيومی (خانگی و صنعتی ، بسته بندی و انعطاف پذیر جهت مایعات).

4- الکتریکی :

شامل ماشین آلات الکتریکی ، سیم و کابل ، سیستمهای مخابراتی و غيره.

5- سایر مصارف: شامل مصارف مهندسی مکانیک مانند ماشین آلات کشاورزی و صنعتی ، سیستمهای هیدرولیکی ، لوله و اتصالات ، موارد مصرف ماندگار مانند تجهیزات خانگی برقی ، مبلمان اداری و خانگی ، ابزار و تجهیزات آشپزخانه ، زینک لیتوگرافی و انواع مصارف غیرصنعتی دیگر.

بررسی کالاهای جايگزين

محصول مورد مطالعه فويل آلومينيومی (مانند تتراپک) جهت بسته بندی می باشـد كـه در بررسـی كالاهـای جـايگزين میتوان به انواع بسته بندی های پلاستيكی و كاغذی اشاره نمود. در حال حاضر استفاده از بسته بندی هـای كاغـذی ديگر منسوخ شده بسته های پلاستيكی با توجه به پايين بودن قيمت همچنان مورد استفاده می باشد.

يکی از صنايع که وجود آن مديون حضور آلومينيوم است صنعت بسته بندی (غذايی دارويی و بهداشتی) است. طبيعـت اين صنعت ايجاب می کند که از موادی استفاده نمايد که نه تنها امکان توليد اقتصادی محصول مربوطه (بسته بنـدی) فراهم باشد بلکه اطمينان حاصل شود که مواد بسته بندی شـده بـا ايـن محـصول واکـنش شـيميايی نداشـته بـرای مدتهای طولانی اين مواد را محفوظ نگهدارد.

بررسی کالاهای جايگزينمحيط اطراف نيز باعث فساد پوشش نشده و در ضـمن اسـتحکام کـافی مکـانيکی، حرارتـی ، شـيميايی در محـيط نگهـداری را دارا باشـد. آلومينيـوم در واقـع کليـه ايـن امکانـات را فـراهم می کند. از يک طرف خواص مکانيکی خاص فرم پذيری بـسيار عـالی ايـن فلـز باعـث مـی شـود کـه بـا فرآينـدها و تکنولوژيهای مناسب محصول با ضخامت بسيار کم مانند زرورق تا ضخامت 6 ميکرون (0/006 ميلی متر) توليـد نمـود.

در حقيقت فلز آلومينيوم تنها فلز صنعتی است که اين چنين پروسه توليدی را می توان در مورد آن بکار گرفـت. البتـه از مس طلا نيز زرورق با ضخامت پايين توليد می شود. توليد زرورق فلز مس در مقيـاس صـنعتی اقتـصادی تـا ٣٠ ميکرون (0/03 ميلی متر) امکانپذير است ولی با توجه به سختی بالاتر اين فلز، خـواص شـيميايی ضـعيف تـر آن در نظر گرفتن وزن بسيار زياد آن (تقريباً برابر آلومينيوم) ساير خواصی که در مقايسه با آلومينيوم نامناسب می باشـد.

عدم امکان توليد اقتصادی ضخامت های موردنياز (6 ميکرون) از زرورق مس بـرای بـسته بنـدی محـصولات اسـتفاده نمــی شــود. طــلا نيــز بــه علــت بهــا بــسيار گــزاف مــصرف صــنعتی پيــدا نکــرده اســت ، بنــابراين آلومينيــوم را می توان تنها فلز صنعتی قابل استفاده در اين امر به شمار آورد.

از طرفی ديگر قابليت فرم پذير در واقع Flexibility بالای اين فلز اين امکان را می دهد که زرورق آلومينيوم بر روی سطح ساير مواد غيـر فلـزی ماننـد کاغـذ، مقـوا، انـواع پلاستيک کار گذاشته شود انواع چاپ، نقاشی غيره بر روی اين مواد پوششی يا آلومينيومی با موفقيـت سـهولت اعمال شود به گونه که از استحکام، نفوذ پذيری، مقاومت شيميايی اکسيداسيونی، چـاپ پـذيری سـاير خـواص ترکيبی اين فلز و ساير مواد تواما استفاده گردد.

رشد مصرف فويل آلومينيومی در بخش بسته بندی در اواخر ١٩٩٠ با افزايش مصرف پلاستيک تحت تاثير قرار گرفـت ولی به دليل مشکلات بهداشتی ساير مشکلاتی كه مواد پلاستيکی در مقايسه بـا این محصول جهـت مـصارف بهداشتی غذايی ايجاد می نمود.

رشد مصرف فویل در بخش بسته بندی به همان ميـزان مطلـوب بازگـشت در حـال حاضر از پلاستيک به دليل مشكلات بهداشتی در بسته بندی های همه نوع ماده غذايی بهداشتی نمیتـوان اسـتفاده نمود.

بررسی اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروز

محصول مورد مطالعه طرح توجیهی حاضر فويل آلومينيومی جهت بسته بندی میباشد. كه در حال حاضر واحدهای فعال با توجه به ماشين آلات مورد استفاده خود قابليت توليد فويل با ضخامت های پايين را ندارند به همين دليل اين صـنعت با وجود قابليت های كشور در زمينه توليد آلومينيوم همچنان جز صنايع وابسته می باشد.

کشور ايران با دارا بودن معادن غنی بوکسيتی و غير بوکسيتی آلومينا توان توليد برق ارزان به لحاظ دارا بودن منابع گازی فراوان نيروی کار نسبتا ارزان دارای استعداد قوی رقابتی در صنعت آلومينيوم می باشد. اهميت ايـن فلـز در ايجاد اشتغال مستقيم توسعه صنايع پايين دستی مرتبط با آن برای کشوری با نيروی جوان، جويای کـار تحـصيل کرده امری اجتناب ناپذير می باشد.

بررسی اهميت استراتژيکی کالا در دنيای امروزانرژی ارزان قابل دسترس، موقعيت مناسـب جغرافيـايی، نيـروی کـار مـاهر ارزان، اشتغال زايی، وجود بازار مصرف داخلی، ظرفيت خالی صنايع پايين دستی صادرات محصولات غيـر نفتـی از مزيت های نسبی کشور در توسعه صنعت آلومينيوم میباشد.

درحال حاضر حدود ٢٥٠ هزار تن آلومينيـوم درکليـه واحدهای بزرگ کوچک در ايران توليد می گردد که با اين ظرفیت در سطح جهـان دارای رتبـه ٣٠ درمنطقـه کشورهای خاورميانه بعد از کشورهای امارات متحده عربی ، بحرين در جايگاه سوم قرار دارد. بطور كلی در بررسـی اهميت استراتژيک فويل آلومينيومی با توجه به قابليت های موجود در كشور، واردات فويـل موجـب خـروج ارز از كـشور خواهد شد.

کشورهای عمده توليدکننده و مصرف کننده محصول

كشورهای آلمان، ايتاليا ، روسيه ، هند و بلژيک از عمده ترين كشورهای فعال در زمينه توليد انواع فويل هـای آلومينيـومی می باشند كه بخشی از واردات اين محصول به خصوص با ضخامت پـايين بـه ايـران از كـشورهای مـذكور مـی باشـد.

همچنين در سنوات اخير چين نيز توانسته بازار فروشی برای محصول خود در كشور بدست آورد. كشورهای ارمنـستان،عراق، پاكستان قزاقستان، عربستان تركمنستان بازار خوبی برای صادرات اين محصول محسوب می شوند.

شرايط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات صادرات و واردات جهت صادرات محصول توليدی طرح هيچگونه شرايط و محدوديتی وجود نـدارد با اين وجود ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری توليدکننده از شرايط ذیل مـی باشـد:

1 برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ قيمت يکی از معيارهای مهم در صادرات قيمت های رقابتی جهانی می باشد که وابسته به شرايط اقتصاد کلان کشور در مقايسه با کشورهای مقصد صادرات قيمت جهانی اين محصول می باشد. از جمله اين شرايط می توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت مواد اوليه، نرخ تورم موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغير بودن عوامل فوق لازم است توجيه پذيری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات کشورهای مقصد مورد تحليل قرار گيرد.
2 برخورداری از مزيت رقابتی به لحاظ کیفیت کيفيت يکی از موارد عمده ديگر است که در صادرات محصول نقش محوری دارد و کيفيت در اين زمينه به استفاده از مواد اوليه مرغوب و کيفيت در اجرای فرآيند و قابليت ماشين آلات مربوط می شود که توليدکننده جهت ورود به بازارهای جهانی لازم است از توانایی های فوق برخوردار باشد.
3 آشنایی کامل با امور تجارت جهانی فعاليت در بازارهای جهانی مستلزم آگاهی کامل صادرکننده از مقررات الزامات تجارت جهانی ميباشد.
4 دارا بودن استاندارد جهانی كيفيت در توليد فويل آلومينيومی كه با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد بسيار حائز اهميت می باشد. زيرا محصول توليدی جهت بسته بندی محصولات غذايی و دارويی استفاده می گردد.

روش تولید محصول

در اين طرح توجیهی برا تمامی ورقهای تولیدی عملیات هموژنیزه با کوره ها آنیل انجام مـيـگیرد و بعـد در دسـتگاهها نورد به ضخامتها کمتر تبدیل می شوند. مواد اوليه موردنياز طرح يعنی كويل های آلومينيوم ابتدا به كوره های آنيل (جهت انجام عمليـات همـوژنیزه بـا کـوره ها آنیل) فرستاده می شوند.

پس از اتمام مرحله آنيل كويل ها به بخش عمليات نورد سرد جهت كاهش ضخامت به حد موردنياز هدايت می گردد در اين قسمت علاوه بر كاهش ضخامت كويل عمليات برش، لايه برداری و  غيره نيـز انجـام می گردد در اين قسمت كويل ها حداقل تا ٣٠٠ ميكرون نازک می گردد.

در ادامه كويل هـای خروجـی از نـورد سـرد وارد قسمت نورد عملياتی فويل شده در اين قسمت تا حداقل 7 میكرون نازک مـی گـردد در پايـان خـط توليـد نيـز مجددا فويل های آلومينيومی توليد شده به کوره های آنيلينگ برقی جهت انجام فرآيند چاپ پذيری شارژ شده و بعد از انجام اين مرحله به انبار محصول هدايت می گردند.

تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در توليد محصول

عملکرد تجهيزات در زمان استفاده از آن به نسبت دانش فنی مورد استفاده در طراحی و ساخت متفاوت است. دانش فنی در این پروژه مجموعه روشها، عملیات، ماشین آلات و امکاناتی است که با آن کالاهايی جدید تولید نموده و موجب تکمیل زنجیره تولید کالا در داخل کشور شد و مدت معینی این مجموعه قادر باشد بدون کمک مستقیم خارجی به کار خود ادامه دهد.

با بررسی مطالعات انجام شده درحال حاضر واحدهای فعال در زمينه توليد فويل آلومينيومی جهت بسته بندی ، تمامی ماشين آلات خط توليد خود را از شركت های معتبری مانند آخن باخ و فاتاهانتر وارد نموده اند لذا تكنولوژی مورد استفاده در آنها از کيفيت سطح بالایی برخوردار می باشد. متاسفانه توليد ماشين آلات موردنياز در داخل كشور امكانپذير نمی باشد كليه دانش فني لازم بايستی از خارج كشور تامين گردد.

ماشین آلات و تجهیزات تولید فویل
ردیف شرح تجهیزات
1 کوره آنيلينگ ١٥ تنی کويل همراه با ارابه شارژ و دستگاه توليد گاز نيتروژن
2 ماشین یونیورسال نورد نهایی فویل
3 تجهیزات عملیاتی نورد فویل
4 جداکننده لایه های فویل
5 اسلیتر سنگین
6
3 دستگاه کوره فویل آنلینگ برقی با ارابه شارژ
7
تجهيزات جانبی قسمت نورد شامل: بسته بندی ضايعات فويل، ماشين سنگ، آماده سازی کر فلزی، تجهيزات اندازه گيری، آزمايشگاه کنترل کيفی، دستگاه برش، تنظيم كننده، راهنمای جانبی، مخزن روغن با تجهيزات، تجهيزات حمل نقل و باسکول

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 2 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. جهت اعلام هزینه و مشاوره بیشتر طرح توجیهی با شماره: 09056370500 تماس بگیرید و یا به واتساپ که برروی همین شماره وصله پیام دهید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop