استراتژی و رشدمقالات کسب و کار

18 قانون مالی برای کسب درآمد بیشتر

قانون علت و معلول در کسب درآمد
قانون علت و معلول در مورد پول هم مثل هر چیز دیگری صادق است.این قانون می گوید موفقیت مالی یک معلول است به این معنی که از بعضی علت های مشخص ناشی میشود. وقتی این علت ها را بشناسید و آن ها را در زندگی و فعالیت هایتان به کارببندید،همان معلول هایی نصیبتان میشود که صدها هزار و میلیونها شخص دیگر قبل از شما به آن رسیده اند.

اگر فقط همان کارهایی را بکنید که دیگران قبل از شما کرده اند تا به این نتایج برسید،شما هم میتوانید به کسب درآمد بیشتری برسید (روش الگوبرداری از افراد موفق)، اگر هم آن کارها را نکنید به آن نتایج نمی رسید به همین سادگی!

قانون اعتماد برای کسب درآمد بیشتر

این قانون می گوید شما همیشه مطابق با اعتقاداتتان و به خصوص با اعتقاداتی که درباره خودتان دارید عمل می کنید. باورهای تان مثل یک سری فیلتر عمل می کنند که اطلاعاتی را که با آنها هم خوانی ندارند را حذف میکنند.

لزوما هر چه را که ببینید باور نمیکنید:بلکه هر چه را که باور کنید، می بینید ! اگر بعضی اطلاعات با آنچه که تصمیم گرفته اید باور داشته باشید در تناقص باشد، آنها را پس میزنید و فرقی هم نمیکند که باورها و پیش داوری هايتان بر مبنای واقعیت باشد یا توهم.

این مساله به خصوص در مورد کسب درآمد هم صدق میکند. بهترین باوری که میتوانید در خودتان ایجاد کنید این است که برايی تان مقدر شده باشد از نظر مالی به موفقیت های بزرگ برسید.

وقتی کاملا اطمینان داشته باشید که در مسیر رسیدن به موفقیت مالی هستید،رفتاری را در پیش میگیرید که آن را محقق میکند (قانون جذب). بدترین باورهایی که میتوانید داشته باشید، باورهای (خود محدود کننده است). این باورها وقتی وجود دارند که فکر کنید از بعضی جنبه ها محدودیت دارید.

واقعیت این است که هیچ کس از شما بهتر نیست و هیچ کس هم از شما زرنگ تر نیست. اگر کسی از شما بهتر عمل میکند،عمدتا به خاطر این است که استعدادهای طبیعیش را بیشتر از شما پرورش داده و قوانین علت و معلول را در زندگی و امور مالیش صدق میکند،قبل از شما یاد گرفته است.

قانون توقع

شما با نحوه تفکر یا صحبت تان درباره اینکه کارها چطور پیش خواهد رفت،همیشه در زندگیتان مثل یک پیشگو عمل میکنید.وقتی با اطمینان توقع داشته باشید که اتفاقات خوبی بیفتد،معمولا اتفاقات خوبی در کسب درآمد براي تان میفتد.اگر هم توقع داشته باشید اتفاقی منفی بیفتد،معمولا به آن می رسید.(قانون جذب)

افراد ثروتمند توقع دارند که پولدار باشند.افراد موفق توقع دارند که موفق باشند. افراد شاد و محبوب توقع دارند شاد و محبوب باشند.توقعاتتان هم تا حد زیادي در اختیار خودتان هستند. پس بهتر است توقعات بزرگ و مثبتی از خودتان داشته باشند.

تصور کنید توانایی نامحدودي دارید و میتوانید به هر چیزي که توجهتان را به آن بدهید برسید. تصور کنید که آینده تان فقط به تصورات تان محدود میشود و به هر چیزي که تا الان رسیده اید،فقط جزیی از چیزي است که واقعا میتوانید به آن برسید.

قانون جذب

این یکی از قانون هاي بزرگی است که بیشتر موفقیت ها و شکست ها را در زندگی کاري و شخصی توضیح میدهد.این قانون می گوید هر چیزي را که امروز در زندگی تان دارید، به خاطر طرز فکرتان به خودتان جذب کرده اید.چون میتوانید طرز فکرتان را عوض کنید،پس میتوانید زندگی تان را هم عوض کنید.

وقتی میل شدید به موفقیت مالی داشته باشید و به طور دایم به آن فکر کنید،یک میدان نیرو از انرژي احساس مثبت به راه می اندازید که افراد، ایده ها و فرصت هایی را به زندگی تان جذب می کند که کمکتان می کند هدف هاي تان را محقق کنید.

به زندگی مالی امروزتان نگاه کنید و ببینید چطور با تفکرتان هم خوانی دارد. به تمام چیز هاي خوب زندگی تان افتخار کنید. علت وجودشان این است که شما آنها را به خودتان جذب کرده اید.

قانون همخوانی برای کسب درآمد

این قانون را(معادل ذهنی) هم میگویند.بزرگترین مسوولیت در زندگی این است که معادل ذهنی آنچه میخواهید در دنیاي بیرون تان تجربه کنید را در درونتان ایجاد کنید. واقعیت این است که تا وقتی آن را در درونتان خلق نکنید نمیتوانید در دنیاي بیرون به آن برسید. به هر حال وقتی کنترل کامل فکرتان را به دست بگیرید،بلافاصله کنترل تمام جنبه هاي دیگر زندگی تان هم بدست تان می آید.

اگر فقط درباره چیز هایی که میخواهید فکر و صحبت کنید و از فکر و صحبت درباره ي چیزهایی که نمی خواهید خودداري کنید،معمار سرنوشت خودتان میشوید.دنیاي خودتان را خلق میکنید.

قانون غنا

ما در جهانی غنی زندگی میکنیم که در آن براي همه کسانی که پول را واقعا میخواهند و حاضرند به قوانین حاکم بر دستیابی به آن عمل کنند ، منابع ، ایده و در نهایت پول کافی وجود دارد. اینکه نسبت به پول نگرش غنا داشته باشید یا نگرش کمبود.

تاثیر زیادي بر کسب درآمد بیشتر یا عکس آن دارد.اولین نتیجه قانون غنا می گوید:افراد به این دلیل ثروتمند میشوند که تصمیمی میگیرند ثروتمند بشوند. دومین نتیجه قانون غنا میگوید:افراد به این دلیل فقر هستند که هنوز تصمیم نگرفته اند ثروتمند بشوند.

قانون مبادله

پول واسطه اي است که مردم از طریق آن کارشان در تولید کالا ها و خدمات را با محصولات و خدمات دیگران مبادله میکنند.  نتیجه قانون مبادله اینست که:براي افزایش پولی که میگیرید، باید ارزش کاري که میکنید را زیاد کنید. براي کسب درآمد بیشتر،باید فایده اي که میرسانید را بیشتر کنید.

باید دانش یا مهارت تان را بیشتر کنید یا عادت هاي کاري تان را بهتر کنید و بیشتر و سخت تر یا خلاقانه تر عمل کنید یا کاري کنید که به شما امکان دهد نتیجه بازده بیشتري از تلاش هاي تان بگیرید. بعضی وقت ها هم باید همه این کارها را با هم بکنید.

هدف برنامه ریزی

راهبردي سازمانی این است که نسبت بازده سرمایه را افزایش بدهد. لازمه این کار سازمان دهی فعالیت هاي سازمانی است تا شرکت از سرمایه اش سود بیشتري به دست آورد. سرمایه شخصی شما در زندگی کاري تان، دارایی ذهنی و عاطفی تان است. پس کار شما این است که از سرمایه انسانی تان بالا ترین بازده را بگیرید تا نسبت بازده انرژي،انرژي تان را افزایش دهید.

ببینید در شغل تان انجام کدام کارها با ارزش ترین استفاده از زمان تان است و وقت تان را هر چه بیشتر و بیشتر روي آن کارهایی متمرکز کنید که بهترین فعالیت ها براي مهم ترین نتایج هستند. همیشه به دنبال روش هایی بگردید که نسبت بازده انرژي تان را افزایش بدهد.

قانون نگرش بلند مدت

به تعویق انداختن لذت، کلید موفقیت مالی است: نقطه شروع ایجاد نگرش بلند مدت این است که بتوانید تسلط شخصی ، کنترل شخصی و خودداري شخصی داشته باشید که در کوتاه مدت فداکاري کنید تا بتوانید در بلندمدت ازکسب درآمد بیشتری بهره مند شوید . این نگرش براي هر نوع موفقیت مالی ضروري است.

انضباط شخصی ، مهم ترین خصیصه براي تضمین موفقیت بلند مدت است:  توانایی تان در اینکه خودتان را منضبط کنید تا بهاي موفقیت را پیشاپیش بدهید و به این کار ادامه بدهید تا به هدفی که گذاشته اید برسید ، نشانه واقعی یک انسان برنده است.

فداکاري در کوتاه مدت بهایی است که براي اطمینان خاطر در بلند مدت میدهید: کلمه مهم در اینجا فداکاري است. وقتی در برابر وسوسه انجام کارهاي خوشایند و ساده مقاومت می کنید و به جایش خودتان را منضبط می کنید که کار هاي سخت و لازم را انجام بدهید ، در خودتان شخصیتی ایجاد می کنید که برايتان یک زندگی بهتر در آینده را تضمین می کند.

قانون پس انداز در کسب درآمد

اول سهم خودتان را پرداخت کنید: از همین امروز شروع کنید به پس انداز کردن 10 درصد از کل درآمدتان و هیچ وقت به آن دست نزنید و بعدها درصد پس انداز را افزایش دهید و از میزان مخارج خود بکاهید .این صندوق پس انداز بلند مدت تان است و هیچ وقت از آن براي هیچ کاري غیر از تضمین آینده مالی تان استفاده نکنید.

از طرح هاي پس انداز و سرمایه گذاري که معافیت مالیاتی دارند استفاده کنید: به خاطر نرخ بالاي مالیات، پولی که بدون کسر مالیات پس انداز یا سرمایه گذاري شود 30 تا 40 درصد سریع تر از پول مشمول مالیات رشد میکند. پس باید در صندوق هاي بازنشستگی و اوراق قرضه سرمایه گذاري کنید.

قانون پارکینسن

قانون پارکینسن یکی از معروف ترین و مهم ترین قانون های ثروت اندوزی است. این قانون میگوید که مردم هر قدر هم که درآمد داشته باشند، مخارجشان پا به پاي درآمدشان افزایش میابد.

اولین نتیجه قانون پارکینسن میگوید:استقلال مالی در اثر نقص قانون پارکینسن به دست می آید: فقط موقعی شروع میکنید به کسب درآمد و جلو افتادن از اکثریت مردم که در خودتان اراده کافی ایجاد کنید تا در برابر تمایل شدید به خرج کردن هر چه که درمیاورید مقاومت کنید.

دومین نتیجه: قانون پارکینسن این است که اگر بگذارید افزایش مخارجتان درحدي کمتر از درآمدتان باشد و ما به التفاوت آنها را پس انداز یا سرمایه گذاري کنید، در زندگی کاریتان به استقلال مالی میرسید.

قانون سه تایی در کسب درآمد

یکی از مسؤلیت هاي مهمی که نسبت به خودتان و افراد تحت پوششتان دارید این است که به تدریج دور خودتان یک دژ مالی بسازید.کارشما این است که شرایطی ایجاد کنید که از ناامنی هاي بیرون درامان باشید.براي رسیدن به این هدف باید نسبت درستی از دارایی تان را درهر کدام از این سه تا نگه دارید: پس انداز،بیمه و سرمایه گذاری.

اولین نتیجه قانون سه تایی درکسب درآمد می گوید: که براي امنیت کامل در برابر مسائل غیره منتظره، احتیاج به پس انداز نقد شدنی معادل مخارج 2تا 6 ماهتان دارید. اولین هدف مالی تان باید این باشد که چنین پولی را پس انداز کنید که اگر تا 6 ماه منبع درآمدتان را از دست دادید ،آنقدر پول کنارگذاشته باشید تا زندگیتان بگذرد.

دومین نتیجه قانون سه تایی میگوید: باید به اندازه ي کافی بیمه داشته باشید تا براي هر اتفاق ضروري که توان پرداخت هزینه اش را ندارید.آماده باشید.

سومین نتیجه قانون سه تایی برای کسب درآمد بیشتر میگوید.هدف مالی نهایی تان باید این باشد که آنقدر سرمایه فراهم کنید که درآمد حاصل از سرمایه گذاری های تان بیشتر از درآمدی شود که میتوانید از شغل تان داشته باشید.

قانون سرمایه گذاری

اولین نتیجه این قانون،گفته میلیاردر خود ساخته،ماروین دیویس است.مجله فوربز در یک مصاحبه از او درباره قواعد پول درآوردن سوال کرده و او هم گفته یک قاعده ساده دارد و آن این است که پول تان را از دست ندهید. اگر تنها کاري که میکنید این باشد که پول را بجاي از دست دادن نگه دارید،همین کار میتواند رسیدن به امنیت مالی را براي تان تضمین کند. یادتان باشد که پول تان را از دست ندهید.

دومین نتیجه قانون سرمایه گذاری در کسب درآمدبیشتر میگوید:اگر فکر کنید اشکالی ندارد که کمی پول را از دست بدهید،احتمالا پول زیادي را ازدست میدهید. کسی که فکر میکند پول کافی دارد که خطر از دست دادن مبلغ کمی را بپذیرد،طرز تفکرش اشتباه است.

سومین نتیجه قانون سرمایه گذاری میگوید : سرمایه تان را فقط به دست افراد ماهری بدهید که سابقه قطعی در سرمایه گذاری های موفقی با پول خودشان داشته باشند.

قانون سود مرکب در کسب درآمد بیشتر

اینکه پولتان را با دقت پس انداز کنید و بگذارید با سود مرکب رشد کند،بالاخره شما را پولدار میکند. اصلاً سود مرکب چیست؟ سود مبلغ اولیه سپرده بعلاوه سود، سودهاي قبلی را سود مرکب می گویند. سود مرکب به معنی ” سود بر سود ” هم بیان می شود، و در مقایسه با سود معمولی باعث افزایش سریعتر سود سپرده سرمایه گذاري شده در بانک می شود.

میزان افزایش سود مرکب بستگی به تعداد سالها یا ماههاي سرمایه گذاري دارد؛ هر چه تعداد دوره هاي سپرده گذاري بیشتر باشد به همان نسبت بصورت تصاعدي سود مرکب بیشتري خواهید داشت. اولین نتیجه این قانون میگوید:کلید سود مرکب این است که پول را کنار گذاشته و هرگز به آن دست هم نزنید.

قانون انباشت

هر موفقیت بزرگ مالی،نتیجه انباشت هزاران تلاش و فداکاري کوچک است که هیچ کس هیچ وقت نمی بیند یا قدرتش را نمیداند. رسیدن به استقلال مالی و کسب درآمد بیشتر نیاز به تلاش هاي کوچک متعددي از سوي شما دارد.

براي شروع روند انباشت باید منضبط و ثابت قدم باشید و باید مدت هاي طولانی دنبالش را بگیرید. ابتدا تغییر یا تفاوت زیادي نمی بینید،اما بلاخره تلاش هایتان شروع میکند به ثمردادن . شروع میکنید به جلو افتادن از هم رده هایتان . شرایط مالی تان بهتر میشود و بدهی هایتان از بین میروند .

قانون کشش

اولین نتیجه قانون کشش که در مورد پول به کار میرود این است:همانطور که براده آهن به سمت آهن ربا کشیده میشود، پول هم به سمت اعتقاد به رفاه کشیده می شود.

دومین نتیجه قانون کشش میگوید: برای پول درآوردن پول لازم است.

با شروع به اندوختن پول، پول بیشتر و فرصت هاي بیشتري براي کسب درآمد بیشتر را به سوي زندگی تان میکشید. به همین دلیل است که باید شروع کنید به پس انداز کردن، حتی اگر مبلغش جزیی باشد.از چیزي که بعد از کار شروع میشود تعجب خواهید کرد.

قانون افزایش سرعت

اولین نتیجه قانون افزایش سرعت می گوید : حداقل 80 درصد موفقیتتان در 20 درصد آخر زمانی که صرف میکنید نصیب تان میشود. پیتر لینچ ، مدیر سابق شرکت سرمایه گذاري ماژلان که یکی از موفق ترین شرکت هاي سرمایه گذاري در تاریخ بوده است، گفته که موفق ترین سرمایه گذاري هایش آنهایی بوده که خیلی طول کشیده تا به بازدهی برسند.

او معمولا سهام شرکتی را میخرد که سال ها رشد نمیکرد. بعد خیز برمیداشت و قیمتش 10 یا 20 برابر میشد. این راهبرد انتخاب سهام براي بلند مدت بلاخره او را یکی از موفق ترین و پردرآمدترین مدیران مالی آمریکا کرد.

قانون املاک در کسب درآمد بیشتر
اولین اصل قانون املاك این است که در زمان خرید ملک است که سود می برید و در زمان فروشش این سود را نقد می کنید.

این موضوع خیلی مهم است. خرید یک ملک با قیمت مناسب و با شرایط پرداخت مناسب به شما امکان می هد که بعدا آن را با سود بفروشید. هر چه درمورد یک ملک دقیق تر تحقیق کنید و پیشنهاد خرید سنجیده تري بدهید ، احتمالش بیشتر میشود که معامله اي نصیب تان شود که بعدا بتوانید آن را با سود بفروشید.

دومین اصل قانون املاک این است، سه کلید انتخاب ملک عبارتند از: محل محل محل .

هر ملکی براي خودش منحصر بفرد است. روي زمین فقط یک ملک مثل آن وجود دارد. توانایی براي انتخاب ملکی در یک محل عالی، تقریبا بیشتر از هر تصمیم دیگرتان روي قدرت کسب درآمدتان در آینده آن ملک تاثیر دارد.

سومین اصل قانون املاك این است:ارزش املاك تا حد زیادي به فعالیت هاي اقتصادي عمومی ، تعداد مشاغل و سطح حقوق در آن منطقه بستگی دارد. این موضوع در انتخاب یک محله براي سرمایه گذاري خیلی اهمیت دارد.

بطور کلی، نرخ افزایش قیمت املاك سه برابرمیزان رشد جمعیت و دو برابر نرخ تورم است، وقتی در محله اي با رشد سریع ملک میخرید، تقریبا میتوانید مطمئن باشید که رشد قیمتش بالاتر از متوسط خواهد بود. مهم ترین عامل هاي موثر بر ارزش املاك در هر منطقه عبارتند از میزان تاسیس کسب و کارهاي جدید و رشد اقتصادي در مناطق مجاور آن.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 1 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop