ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو سال 1401 + (word و pdf)

در طرح توجیهی قطعات لاستیکی خودرو نیز تولید قطعات گروه سوم یعنی قطعات لاستیکی بـا حـساسیت کمتـر مـوردنظر می باشد. فهرست قطعات تولیدی طرح به صورت زیر خواهد بود:

 • لاستیک زیر پایی راننده و سرنشین ها
 • ” رویه پدال های گاز ، ترمز و کلاچ
 • اهرم آئینه بغل
 • اهرم دنده
 • لاستیکهای گردگیر چرخ ، گردگیر سیبک و گردگیر پلوس
 • لاستیک تعادل
 • لاستیک زیر و بالای رادیاتور
 • لاستیک دسته موتور.اجـزاء فـوق الـذکر بـه لحـاظ روش تولیـد ، ماهیـت فنـی قطعـه ، تکنولـوژی سـاخت و غیـره بـا همدیگر مشابه هستند.

خلاصه مالی و اقتصادی طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو

ظرفیت تولید 450  تن سالانه
سرمایه ثابت طرح 6166  میلیون ریال
سرمایه در گردش 1959/67  میلیون ریال
درآمد سالیانه 16250    میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه 46  ماه
سود ویژه 1984    میلیون ریال
نرخ بازدهی سرمایه 0.26  درصد
زمین موردنیاز 2600   مترمربع
مساحت سوله 700     مترمربع
اشتغالزایی 27  نفر
عمده مواد اولیه مصرفی لاستیک و مواد شیمیایی

اعداد و ارقام تخمینی اند و همچنین ویرایش سالهای قبل،جهت سفارش مطالعات بازار یا طرح توجیهی تولید انواع قطعات لاستیکی خودرو به صورت بروز و استاندارد (کامفار یا با مهر کانون مشاوران بانکی) با شماره های سایت: 1909-2842-021 یا 09056370500 تماس حاصل نمایید.

در یک خودرو قطعات لاستیکی مصرفی را می توان به چهار گروه عمده زیر طبقه بندی کرد: 1_ لاستیک چرخ  2_ قطعات لاستیکی حساس و دقیق: این قطعات عهده دار انجام امور حساس در مجموعه های خودرو هستند کـه از آن جملـه مـی توانیم به قطعات سیلندر ترمز ، اورینگ ها ، کاسه نمد ها ، قطعات بوستر ترمز ، پکینگ هـا ، لاسـتیک تیغه برف پاک کن و … اشاره نمائیم.

3_ قطعات لاستیکی با حساسیت کمتر: این قطعات شامل آندسته از قطعات لاستیکی خودرو می گردنـد کـه از نظـر ابعـاد و انـدازه و شکل از حساسیت کمتری نسبت به سایر قطعـات لاسـتیکی برخـوردار مـی باشـند. از جملـه ایـن قطعات می توان به لاستیک زیر پای راننده و سرنشین ، لاستیک رویه پدال ترمـز ، لاسـتیک اهـرم آئینه بغل ، لاستیک اهرم دنده و موارد مشابه اشاره کرد.

4_ شیلنگ های لاستیکی: این قطعات برای انتقال آب در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. فرایند و ماشین آلات تولید قطعات چهار گروه ذکر شده با همدیگر کاملا متفـاوت مـی باشـد. از اینرو هر تولید کننده تنها در یکی از گروه های فوق فعالیت می نمایند.

کد ISIC

مطـابق طبقـه بنـدی وزارت صـنایع و معـادن، قطعـات لاسـتیکی خـودرو ، دارای کـد آیـسیک 25191486 می باشند.

ماشین آلات و تجهیزات

حداقل ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز یک واحد ساخت قطعات لاستیکی
ردیف شرح ماشین الات منبع تامین
1 ماشین میکس مواد لاستیکی ( بنبوری میل ) داخل
2 دستگاه غلطک لاستیک
3 ماشین اماده سازی مواد افزودنی (بال میل)
4 پرس تزریق لاستیک
5 قالب ها

شماره تعرفه گمرکی

تعرفه گمرگی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیـین شـده اسـت . و از آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمـی تـوان قطعه خاص را تعیین و شـماره تعرفـه دقیقـی را بـراي آن عنـوان کـرد . از اینـرو در جـدول زیـر شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی اورده شده است.

تعرفه گمرکی و حقوق ورودی قطعات منفصله خودرو
شرح قطعات شماره تعرفه حقوق ورودی
قطعـات منفـصله بـرای تولیـد خودروهـای اتوبـوس و مینی بوس
با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 98870210 20
با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد 98870230 4
با ساخت داخل 14 لغایت 40 درصد 98870220 10
قطعات منفصله برای تولید سواری
تقسیم بندی این قطعات از 14 درصد ساخت داخل تا 90 درصد به صورت پلکانی می باشد. شــماره تعرفــه بــر حــسب درصـــد ســـاخت داخـــل از 98870311 تــــا 98870338 است. حقوق ورودی بر حسب درصد ساخت داخل از
27 تا 90 درصد متغیر است.

قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندی بالا قرار میگیرند.

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

محصول مورد مطالعه، قطعات لاستیکی خودرو است. این قطعات خود به عنوان یـک محـصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو ها مورد استفاده دارنـد. از اینـرو ماهیـت ایـن قطعـات طـوری است که نمیتوان استاندارد خاصـی را بـرای آن تعیـین کـرد و لـذا هیچگونـه اسـتاندارد ملـی یـا بین المللی برای این قطعات وجود ندارد.

ولی باید گفت که تولید این قطعـات تحـت مشخـصات فنـی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت میگیرد که به نوعی نیز میتـوانیم مشخـصات فـوق را به عنوان الزامات و استانداردهای موردنیاز در تولید تلقی نماییم.

مشخصات فنی قطعات در قالـب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکـانیکی و متـالوژیکی از طـرف هـر خودرو ساز تهیه و ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امـری اجتنـاب ناپـذیر است. همچنین لازم به ذکر است که هر شرکت خودرو ساز استاندارد و الزامات فنـی مخـصوص بـه خود را دارا است.

موارد مصرف و کاربرد محصولات

محصول تولیدي طرح قطعات لاستیکی خودرو است و لذا کاملا واضح است که مـورد مـصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازي است و می توان گفت که هر خودرو بدون اسـتثناء از ایـن قطعات استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است.

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

ماهیت طرح توجیهی حاضر، قطعه سازی است و در صنعت قطعه سازی نیز تولید براسـاس مـستندات فنی، نقشه، روش تولیـد و دسـتورالعمل هـای آن صـورت مـیگیـرد و لـذا خـارج از فراینـد فـوق ، نمیتوان قطعه ای را تولید و عرضه کرد. از طرف دیگر هـر قطعـه در جایگـاه خـود دارای کـاربرد است. به طوری که در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمیتـوان اسـتفاده کـرد.

قطعات لاستیکی خودرواز اینـرو در مجموع میتوان گفت که برای محصولات تولیدی طرح، هیچگونه کالای جایگزین وجـود نـدارد. البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهای صنعتی وجـود دارنـد کـه از موارد فوق نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یا کرد نه محصولات جایگزین.

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این قطعات خـود بـه عنوان کالای واسطه ای در تولید انواع خودرو یا بـازار خـدمات پـس از فـروش آن مـورد اسـتفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی کـشور اسـت و لذا مجموعه قطعه سازی را میتوان به عنوان یکی از محورهـای توسـعه کـشورها تلقـی کـرد.

درحال حاضر صدها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کـشورمان مـشغول قطعـه سـازی بـرای خودرو می باشند. خودرو های صنعتی و کشاورزی از دیگر موارد کـاربرد قطعـات طـرح اسـت و اهمیت این صنعت نیز برای همگان روشن و شفاف می باشد. بنابراین در مجموع ملاحظه میگـردد که قطعات تولیدی طرح به عنوان زیرساخت های صنعت کشور به شمار می آیند و از درجه اهمیـت بالایی برخوردار می باشند.

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

مورد مصرف قطعات تولیدي طرح در صنعت خودرو می باشد . لـذا کـشورهاي تـراز اول در تولید خودرو را میتوانیم به عنـوان بزرگتـرین تولیدکننـده و همچنـین بزرگتـرین مـصرف کننـده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم.

کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان
ردیف نام کشورها
1 آمریکا
2 ژاپن
3 چین
4 اروپای غربی
5 اروپای مرکزی و شرقی
6 آسیا و اقیانوسیه

با توجه به جدول فوق میتـوان گفـت کـه کـشورهای عنـوان شـده در جـدول کـه بـه عنـوان کشورهای مطرح تولیدکننده خودرو می باشند، به عنـوان کـشورهای عمـده تولیدکننـده و مـصرف کننده قطعات لاستیکی نیز محسوب میگردند.

فرایند تولید قطعات لاستیکی خودرو

1_ آمیزه سازی

یکی از عملیات مهم در تولید قطعات لاستیکی ، آمیـزه سـازی اسـت. در ایـن فراینـد لاسـتیک خام به همراه دیگر افزودنی های شیمیایی بطور کاملا مخلوط و جهت قالـب گیـری و پخـت آمـاده می گردد.

2_ غلتک کاری

غلتک کاری در تولید لاستیک ، ورز کردن و آماده سازی لاستیک برای قالب گیری می باشد.

3_ قالب گیری و پخت

مواد لاستیکی پس از قالب گیری لازم است پخته شود که ایـن امـر در قالـب هـا صـورت مـیگیرد.

4_ تریم قطعه

مواد لاستیکی پس از خروج از قالب ، تریم شده و زوائد آن تمیز می گردد.

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

روش تولید قطعات در بند قبل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولیـد بـا روشهای تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد:

مقایسه روش تولید قطعات لاستیکی خودرو معمول کشورمان با دیگر کشورها تکنولوژی و روش تولید قطعات لاستیکی خودرو در سایر کشورها همان روشی اسـت کـه در کشور ما انجام میگیرد و تاکنون روش دیگری برای این کار در نقاط دیگـر جهـان معرفـی نـشده است. لیکن آنچه که در فرایند تولید این قطعات دارای اهمیت است و حتـی مـیتـوان گفـت کـه ایـن عوامـل کیفیـت قطعـه تولیـد شــده را تــشکیل داده و در کــشورهای صــنعتی از درجـه بــالاتری برخوردار می باشد موارد ذیل هستند:

 • توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد لاستیکی و آماده سازی آن
 • در انجام عملیات آمیزه سازی
 • توان مهندسی در انجام عملیات پخت
 • دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیری از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش
مواد اولیه عمده موردنیاز سالیانه و محل تامین آن

معرفی نوع ماده اولیه عمده
ماده اولیه مصرفی طرح توجیهی حاضر، انواع لاسـتیک خـام و مـواد افزودنـی آن اسـت کـه ایـن مـواد شـامل گوگرد، اکسید روی ، پودر لاستیک ، کائولن ، بنتونیت و … خواهد بود . تعیین نـوع مـواد لاسـتیکی و مواد افزودنی به همراه فرمول دقیـق آنهـا بـا توجـه بـر مشخـصات فنـی قطعـه نهـایی صـورت میگیرد.کلیه مواد مصرفی طرح از داخل کشور قابل تامین است.

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـدهای جدیـد از نگاه توجیه پذیری بازار

از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آیـد کـه در سـال هـای آینـده بـازار کشور از کمبود عرضه برخوردار خواهد بود و حتـی پـس از بهـره بـرداری از واحـدهای در حال ایجاد ، این کمبود عرضه مرتفع نخواهد شد. بنابراین قابل نتیجـه گیـری اسـت کـه ایجـاد واحدهای جدید برای تولید این قطعات در شرایط کنونی به لحاظ بازار توجیه پذیر می باشد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که تامین بخشی از نیاز بازار خـدمات پـس از فروش خودرو از طریق تولیدکننده های صنفی (مغازه ها و کارگاه های سـنتی) تـامین مـی گردد که این واحدها هیچگونه آماری در وزارت صنایع ندارند. لذا بخشی از کمبـود بـازار در واقع تولید این گروه ها می باشد که بصورت پنهان و خارج از آمار رسمی کشور بـوده اسـت.

محل های مناسب اجرای طرح
خلاصه مکان یابی اجرای طرح
معیارهای مکان یابی محل پیشنهادی اجرای طرح
همجواری با بازارهای فروش محصولات استان های تهران ، مرکزی – آذربایجان شرقی – اصفهان – سمنان – خراسان رضوی
همجواری با بازار تأمین مواد اولیه کلیه استانهای کشور
احتیاجات و نیازمنديهای دیگر طرح
امکانات زیربنایی موردنیاز طرح
با ارزیابی محل های پیشنهادی، مکان اجرای طرح با اولویت های زیر پیشنهاد می گردد:
اولویت یک : یکی از شهرک های صنعتی استان تهران.
اولویت دو : استان مرکزی ، اصفهان ، سمنان ، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی.

جهت سفارش به روز و اختصاصی طرح توجیهی تولید انواع قطعات لاستیکی خودرو (word و pdf)(کامفار)برای دریافت وام،زمین یا مجوز با شماره: 1909–2842–021 یا 09056370500 تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 3.9 ( 5 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام اگر این طرح با هزینه های بروز ۱۴۰۱ برام بخواین بنویسید هزینه چقدر میشه؟ زمین طرح ۲۴۰۰ متر هست

  1. سلام لطفا برای سفارش و یا اطلاع از هزینه طرح توجیهی مدنظرتان و هماهنگی بیشتر با شماره 09056370500 یا 1909-2842-021 تماس بگیرید.ضمنا واتساپ سایت برروی شماره همراه ذکر شده فعال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
  0
  سبد خرید
  Your cart is emptyReturn to Shop