ایده هاایده های صنعتی و معدنی

طرح توجیهی توليد سوپاپ انژكتور

طرح حاضر طرح توجیهی توليد سوپاپ انژكتور می باشد. انژكتور injector كه معادل فارسی آن افشانه يا اسپری كننده است در واقع يک شير پودركننده سوخت بر روی هوای ورودی (موتور بنزينی) يا متراكم شده ( موتور ديزل) می باشد.

انژكتور چیزی جز یک سوپاپ که بصورت الکترونیکی هدایت می شود نیست ، این سوپاپ میتواند چندین بار در ثانیه باز و بسته بشه و پمپ سوخت بنزین را با فشار بهش میرساند.

تفاوت موتورهای بنزينی كاربراتوری با انژكتوری:

علاوه بر وجود انژكتور بجای كاربراتور دارا بودن واحد مديريت موتور يا به اختصار ECU می باشد. در موتورهای كاربراتوری سيستم های مختلفی كه بايد فعاليت می كردند تا يک موتور بتواند روشن شود و به كار خود ادامه دهد نظير سيستم جرقه زنی – سوخت رسانی – خنک كننده و… مستقل عمل می كردند ولی در موتورهای انژكتوری با كنترل الكتريكی تمام سيستم های يک موتور زير نظر واحد مديريت موتورECU عمل می كنند.

واحد مديريت موتور با دريافت اطلاعات موردنياز خود با سرعت 1000 بار در ثانيه توسط حسگرها از ابزارها و اجزای مختلف و محيط و پردازش آنها اقدام به تعيين شرايط پاشش سوخت و زمان جرقه زنی می كند. واحد بودن مركز تصميم گيری در يک موتور ( كه يک هدف را با وجود دارا بودن اجزاء مختلف دنبال می كنند) اين مزيت را دارد كه تمام موتور هماهنگ تر عمل كند.

انواع پمپ انژكتور:

پمپ انژكتور در حالت كلی بر دو نوع ميباشد:

1- يک نوع پمپ انژكتور رديفی

2- پمپ انژكتور آسيابی

پمپ انژكتور در مدار فشار قوی قرار گرفته و سوخت را با فشار به انژكتورها ارسال می نمايد. پمپ انژكتور آسيابی كه روتور آن فقط حركت دورانی دارد، این پمپ طرح بسيار جالبی از انواع پمپهای سوخت رسانی موتور ديزل بوده است.

جهت سفارش طرح توجیهی احداث واحد توليد انواع قطعات انژكتور(پمپ ، درب ، سوزن و سوپاپ انژكتور) با محاسبات بروز و استاندارد با شماره: 09056370500 تماس بگیرید.

ساختمان پمپ كاملا كوچک و مختصر بوده و بجای واحدهای متعدد توليدكننده فشار فقط يک واحد پمپ كننده مشترک وجود دارد كه برای تمام سيلندرها سوخت تحت فشار ارسال می دارد بنابراين مقدار تحويل سوخت و زمان شروع تحويل در همه سيلندرها يكسان بوده و نياز به تنظيم جداگانه ندارد طرح پمپ طوری است كه ساختمان يک پمپ شش سيلندر تقريبا برابر با يک پمپ چهار سيلندر است.

طرز كار پمپ انژكتور آسيابی

اساس كار پمپ انژكتور آسيابی با توجه به مدار هيدروليكی بشرح ذيل است:

سوخت توسط پمپ اوليه از باک تا فيلتر و از آنجا به پمپ تيغه ای هدايت می شود سپس با فشار زيادتر به دو مدار موازی تقسيم میگردد :

الف) سوپاپ تنظيم فشار:

طرز كار سوپاپ تنظم فشار در پمپ انژكتور آسيابی: وظيفه آن تنظيم كردن فشار مورد احتياج در مدار هيدروليكی است سوپاپ دارای يک پيستون و يک فنر است كه فنر تمايل دارد پيستون را بطرف پايين فشار داده و مدار خروجی سوپاپ را مسدود نمايد. وقتی دور موتور افزايش پيدا كند دور محور پمپ هم زيادشده و فشار پمپ بالا می رود.

نگارش انواع طرح توجیهی با نرم افزار کامفار در کلیه زمینه ها طبق اصول استاندارد و ضمانت اصلاح تا مرحله اخذ وام با 15 سال سابقه

در نتيجه پيستون سوپاپ در جهت خلاف نيروی فنر بطرف بالا حركت می كند مجرای خروجی سوپاپ باز می شود و سوخت تحت فشار به باک بازگشته و فشار مدار تا حد فشار فنر كنترل می گردد، بوسيله اين سوپاپ حبابهايی كه به علت افزايش درجه حرارت در مدار بوجود آمده است خارج می شود.

ب) سوپاپ اندازه گير مقدار سوخت:

سوپاپ اندازه گير در پمپ های آسيابی به دو صورت چرخشی و رفت و برگشتی عمل می كند مدار سوپاپ اندازه گير به اهرم گاز متصل بوده و حركت رفت و برگشتی می كند با اين حركت معابر خروجی متفاوتی را در مدار ايجاد می كند و در نتيجه مقدار سوخت مصرفی را بر حسب بار موتور تنظيم می نمايد.

سوخت ارسالی بوسيله پمپ تيغه ای به پيستون سوپاپ اندازه گير تاثير نموده و تمايل دارد مدار خروجی آنرا ببندد با حركت پدال گاز پيستون سوپاپ بطرف راست حركت كرده و مقدار سوخت موردنياز اندازه گيری می شود. چگونگی توليد فشار تزريق به هر مقدار كه سوخت از سوپاپ اندازه گير عبور كند وارد سيلندر شده و از مجرای هماهنگ شده سيلندر وارد كانال پيستون كه در اينجا روتور ناميده می شود ميگردد.

سوخت با فشار پمپ تيغه ای وارد كانال روتور شده و به فضای بين دو پلانجر هدايت گرديده و پلانجرها را از يكديگر دور می كند لحظه ای بعد با چرخش روتور غلطكها آنبه رينگ بادامک دار رسيده و پلانجرها بطرف داخل حركت می كنند در نتيجه سوخت بين دو پلانجر تحت فشار قرار می گيرد در همين موقع يكی از خروجی های سيلندر با تنها مجرای روتور هماهنگ شده و سوخت تحت فشار از سوپاپ به انژكتور ارسال و سپس به موتور تزريق می گردد.

ساختمان روتور و متعلقات آندر پمپ انژكتور آسيابی روتور در داخل یک حلقه بادامکدار ثابت گردش می كند و همراه خود دو عدد غلطک و دو عدد كفشک و دو پلانجر را حركت می دهد وقتی كه غلطكها به برجستگی بادامکها برسند پلانجرها بطرف داخل حركت كرده و سوخت بين آنها تحت فشار قرار می گيرد و كورس فشار آغاز می گردد.

در همين لحظه يكی از مجرای های خروجی سيلندر كه به يک انژكتور متصل است در مقابل تنها سوراخ تحويل روتور قرار گرفته و سوخت تحت فشار به موتور ارسال می شود. روی روتور به تعداد سيلندرهای موتور سوراخ ورودی و فقط یک سوراخ خروجی وجود دارد.

روی سيلندر يک سوراخ ورودی كه به سوپاپ اندازه گير وصل می شود و به تعداد سيلندرهای موتور سوراخ خروجی ايجاد شده كه به انژكتورها وصل می شود روتور در سيلندر طوری نصب می شود كه تنها سوراخ تحويل آن در امتداد سوراخهای سيلندر قرار گيرد بطوری كه در يک دور گردش يک مرتبه از هر انژكتور سوخت تزريق گردد.

سوپاپ انژكتورو نيز تنها سوراخ سيلندر كه از سوپاپ اندازه گير به آن وصل است در مقابل سوراخهای متعدد روتور قرار گيرد و سوخت به پلانجرها فرستاده می شود. تنظيم حداكثر سوخت تحويل شده در پمپ انژكتور آسيابی برای تنظيم مقدار سوخت ارسال شده ميتوان كورس پلانجرها را تغيير داد.

به اين منظور روی روتور صفحه شكافداری وجود دارد كه دارای دو شكاف خارج از مركز می باشد هرگاه اين صفحه در جهت عقربه های ساعت چرخش كند اجازه حركت بيشتر به كفشكهای داده شده و كورس مفيد پلانجر افزايش يافته و مقدار تحويل سوخت نيز بيشتر می گردد.

طرز كار انژكتور در سيستم UIS :

كار انژكتور در چهار مرحله انجام می شود :

1- مرحله مكش :

در اين مرحله بادامک به پلانجر نيرو وارد نمی كند و پلانجر با نيروی فنر تا نقطه مرگ بالا حركت ميكند. دراين حالت سوخت با فشار پمپ اوليه (دنده ای، غلتكی يا پيستونی) از مدار ورودی به داخل انژكتور راه يافته و به محفظه اتاق سوپاپ سولنوئيدی می رسد.

2- كورس مقدماتی:

با چرخش بادامک پلانجر به طرف پايين حركت می كند. سوپاپ سولنوئيدی باز ميشود و پلانجر پمپ می تواند سوخت را با حركت خود به مجرای خروجی و جايی كه سوخت با فشار پمپ ضعيف وجود دارد هدايت كند.

3- كورس تحويل سوخت و تزريق همزمان انژكتور:

در زمان لازم ECU به سوپاپ سولنوئيدی سيگنال می فرستد، در نتيجه سوپاپ سولنوئيدی درسيت خود تكيه می كند. با اين حركت ارتباط مدار فشار ضعيف و مدار فشار قوی قطع می شود. اين لحظه دقيقا لحظه شروع تزريق می باشد.

باحركت بيشتر پلانچر به سمت پايين، سوخت زير پلانجر فشار قرار گرفته و به محفظه فشاری انژكتور هدايت می شود. وقتی فشار سوخت به 300 بار برسد سوزن انژكتور از سيت خود بلند می شود و سوخت به صورت كاملاً اتميزه و پودری شكل به داخل اتاق احتراق تزريق می شود.

4- كورس نهايی:

پس از پايان تزريق برق سوپاپ سولنوئيدی قطع می شود و سوپاپ آن مدار برگشت را باز میكند و ارتباط بين مدار فشار قوی و فشار ضعيف برقرار می شود.

نام و كد آيسيک سوپاپ انژكتور

طبق آمار موجود در وزارت صنايع و معادن در كشور هنوز كد آيسيک مشخص و شفافی با توضيح ” سوپاپ انژكتور” اختصاص نيافته است، اما يک فقره كد خاص طبق جدول زير وجود دارد كه از طريق آن می شود مجوزهای مربوطه به وزارت صنايع و معادن را برای توليد اين محصول صادر نمود.

نام محصول کد ISIC
مجموعه انژكتور 34301645

شماره تعرفه گمركی

تعرفه گمركی قطعات خودرو براساس سهم توليد داخل آنها تعيين شده است. باتوجه به تقسيم بندی وزارت بازرگانی نمی توان برای قطعه موردنياز شماره تعرفه دقيقی را عنوان كرد. از اينرو در جدول زير شماره تعرفه بر اساس تقسيم بندی وزارت بازرگانی آورده شده است.

شرح كالا  حقوق ورودی شماره تعرفه گمركی
سواری توليد برای منفصله قطعات
تا داخل ساخت 14 درصد از قطعات اين تقسيم بندی ميباشد پلكانی صورت به درصد 90 حسب بر تعرفه شماره داخل ساخت درصد از 98870311 تا 98870338 است حسب بر ورودی حقوق  داخل ساخت از 27 درصد متغير است تا 90 درصد

شرايط واردات

با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتيجه گيری شده است كه محدوديت خاصی برای واردات قطعات سوپاپ انژكتور وجود ندارد.لذا با پرداخت حقوق گمركی به شرح ميزان ذكر شده در جدول بالا، امكان واردات وجود خواهد داشت.

موارد مصرف و كاربرد

محصول توليدی طرح سوپاپ انژكتور خودرو است و لذا كاملا واضح است كه مورد مصرف و كاربرد اين قطعه در خودرو سازی است و می توان گفت كه هر خودرو بدون استثناء از اين قطعه استفاده می كنند ، ليكن مشخصات فنی اين قطعه به نسبت نوع خودرو متفاوت است.

موارد کاربرد و مصرف سوپاپ انژكتوربررسی كالاهای جايگزين

ماهيت طرح حاضر، قطعه سازی است و در صنعت قطعه سازی نيز توليد براساس مستندات فنی، نقشه، روش توليد و دستورالعمل های آن صورت ميگيرد و لذا خارج از فرايند فوق، نمی توان قطعه ای را توليد و عرضه كرد. از طرف ديگر هر قطعه در جايگاه خود دارای كاربرد است.

به طوری كه در عوض يک قطعه، هيچ نوع قطعه ديگری را نمی توان استفاده كرد. از اين رو در مجموع می توان گفت كه برای محصولات توليدی طرح ، هيچگونه كالای جايگزين وجود ندارد. البته واردات همين قطعات يا قطعات توليد شده توسط ديگر واحدهای صنعتی وجود دارند كه از موارد فوق نيز به عنوان محصولات رقيب می توان ياد كرد نه محصولات جايگزين.

اهميت استراتژيكی كالا در دنيای امروز

قطعه سازی يكی از صنايع مادر و اساسی در هر كشور به شمار می آيد. اين قطعات خود به عنوان كالای واسطه ای در توليد انواع خودرو يا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اين رو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی كشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را ميتوان به عنوان يكی از محورهای توسعه كشورها تلقی كرد.

در حال حاضر چندين واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در كشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو می باشند. خودروهای صنعتی و كشاورزی از ديگر موارد كاربرد سوپاپ انژكتور است و اهميت اين صنعت نيز برای همگان روشن و شفاف ميباشد.

همچنين ميتوان با افزايش صادرات قطعات كمک بزرگی به صادرات غيرنفتی كشور كرد كه اين امر باتوجه به افزايش توليدات خودرو در منطقه امكان پذير است. بنابراين در مجموع ملاحظه ميگردد كه قطعات توليدی طرح به عنوان زيرساختهای صنعت كشور به شمار  می آيند و از درجه اهميت بالايی برخوردار می باشند.

شرايط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، برای صادرات محصولات توليدی طرح هيچگونه شرايط و محدوديتی وجود ندارد.

نقاط قوت در فرايند توليد محصول آن در زير جمع بندی شده است:

1- يكسان بودن تكنولوژی مورد استفاده در ايران و ديگر كشورهای جهان
2- عدم نياز تازه واردان به صنعت برای خريد دانش فنی و تكنولوژی
3- قابليت توليد قطعات برای شاخه های مختلف صنعت خودرو و غير خودرو

ماشين آلات و تجهيزات
ردیف معرفی ماشین آلات سوپاپ انژكتور
تعداد
1 دستگاه CNC 4
2 دستگاه تراش 2 متری 6
3 دستگاه گرین 4
4 کوره با متعلقات 6
5 ابزارآلات مربوطه
مواد اوليه عمده موردنياز

ماده اوليه مصرفی طرح، انواع فولاد است كه اين مواد براساس آلياژ و آناليز شيميايی آنها درجه بندی ميگردند. تعيين نوع آلياژ اين مواد با توجه بر مشخصات فنی قطعه نهايی صورت ميگيرد، قطعات فولادی خريداری شده هركدام جهت توليد يک عدد سوپاپ انژكتور مورد استفاده قرار ميگيرند.

استانهای صنعتی كشور مانند تهران ، مركزی ، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربايجان شرقی قابل تامين است. بنابراين از نظر بازار تأمين مواد اوليه استانهای فوق الذكر ميتوانند به عنوان محل اجرای طرح پيشنهاد گردند.

تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندی و پيشنهاد نهايی در مورد احداث واحدهای جديد

با توجه به اميدواری و اهميت دادن دولت به رشد صنعت خودرو و پتانسيل بالای اين طرح برای استفاده بيشتر مردم اين محصول می تواند جايگاه ويژه و منحصر بفردی تا چند سال آينده در كشور داشته باشد. تنها بحث استراتژيک اين محصول كيفيت آن است كه وابسته به عوامل متعددی خواهد بود از جمله:

  • در دسترس قرارگرفتن محصول در هر سه بازار عنوان شده در مباحث قبلی
  • حمل و نقل با برنامه ريزی و سريع
  • مديريت لجستيک قوی در جريان مواد درون كارخانه ای و برون كارخانه ای

استفاده از توليد ناب در استراتژی توليد، دليل پيشنهاد اين استراتژی دسترسی به مواد اوليه و وجود بازار در سرتاسر ايران به صورت چهارفصل و با تكيه بر منطقه آب و هوايی كشور كه میتوان با فراهم نمودن بازار محصول و تقاضای واقعی همواره سطح موجودی را در حدی نگه داشت كه محصول نهايی انبار نشده و ريسک كنترل و تامين بحرانی نشوند.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید:

امتیاز کاربر: 5 ( 3 نتایج)
گردآورنده
تی توجیهی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. درود آیا شما طرح توجیهی تولید محصولات انژکتور را انجام میدهید ؟ لطفا جهت ارتباط شماره بگذارید . ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
0
    0
    سبد خرید
    Your cart is emptyReturn to Shop